Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩsɔtʋ ɩnɩ ɩ kʋyɑkʋ kɑncɑɑlɑɣɑ nyǝŋkʋ wule, pɑ kotɑ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ lʋm nɔnɔɣɔ ɩsɛntɑɑ. Nɑ pɑ́ tɔ́ Ɩsɔ Tɔm nyǝntʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ sɩ: Kɔnɑ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ Tɑcɑɑ cɛlɑ Moisi sɩ ɩ́ tɛlǝsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ lɩɩnɑ-kɛɣɛ ɑpɑlɑɑ nɑ ɑlɑɑ, nɑ piyɑ mpɑ pɑ tɑlɑ pʋlʋ cɛkǝnɑʋ tɔ pɑ sɑmɑɑ tɑɑ.
3Nɑ ɩ́ kɑlɑ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛ nɑ nɔɣɔ sɔsɑɣɑ kɛ tǝnɛ ɩnǝɣɩ tɑnɑŋ tɛɛ. Hɑlǝnɑ ilim sikuɣu, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ ké ŋkpɑŋŋ kɛ teu.
4Pɑɑ kɑmɑ kpɑtǝŋ kɛ́ ɩsɩɩ kumte tɑkɑ, nɑ Ɩsǝtǝlɑsɩ sǝŋ pǝ tɔɔ kɛ́ kotuɣu ŋkʋ kʋ tɑɑ. Ɩ ntɔɣɔŋ tɔɔ kɛ́ Mɑtitiyɑ, nɑ Semɑ, nɑ Anɑyɑ, nɑ Uliyɑ, nɑ Hilikiyɑ, nɑ Mɑɑseyɑ. Ɩ mpǝtǝŋ tɔɔ kɛ́ Petɑyɑ, nɑ Mikɑyɛɛlɩ, nɑ Mɑlǝkiyɑ, nɑ Hɑsum, nɑ Hɑsepɑtɑnɑ, nɑ Sɑkɑlɩ, nɑ Mesulɑm.
5Ɩsǝtǝlɑsɩ tǝsǝŋlɛ kʋlɑɑ kɛ́ nɑ yǝlɑɑ tǝnɑ nɑɑkɩ-ɩ. Wɑɑtʋ wei ɩ kulɑ tɑkǝlɑɣɑ, ɩlɛnɑ sɑmɑɑ tǝnɑ sǝŋ ɩsɔ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsǝtǝlɑsɩ sɛɛ Tɑcɑɑ Ɩsɔ sɔsɔ, nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ cɔ sɩ: Ɩsɔ ɩ́ mʋ, Ɩsɔ ɩ́ mʋ. Nɑ pɑ́ tiɣisɑ niŋ nɑ ɩsɔtɑɑ. Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ hǝntɩ ɑtɛ nɑ pɑ́ sɛɛ Tɑcɑɑ.
7Pɑ kʋlɑɑ, ɩlɛnɑ Lefii nyǝ́mɑ, nɑ Yesuwɑ, nɑ Pɑni, nɑ Selepiyɑ, nɑ Yɑmɛŋ, nɑ Akupi, nɑ Sepetɑyi, nɑ Hotiyɑ, nɑ Mɑɑseyɑ, nɑ Kelitɑ, nɑ Asɑliyɑ, nɑ Yosɑpɑtɩ, nɑ Hɑnɑŋ, nɑ Pelɑyɑ pɑ́ sʋʋ-wɛɣɛ kiiu ŋkʋɣʋ sɛɣɛsʋɣʋ.
8Pɑ kɑlɑɣɑ kiiu tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛɣɛ nɑ pǝ́ nɩɩkɩ teu, nɑ pɑ́ kilisiɣi pǝ hʋwɛɛ sɩ pɑɑ wei ɩ́ cɛkǝnɑ.
9Yǝlɑɑ tǝnɑ nɩɩ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ pɑ́ niki wulɑ. Pǝ tɔɔ kɛ́ kʋfǝnɛɛ Nehemii, nɑ Ɩsɔ Tɔm nyǝntʋ kɔtʋlʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ, nɑ Lefii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ kilisɑɣɑ-wɛɣɛ Ɩsɔ Tɔm ntɩ tɔ, pɑ tɔmɑ-wɛ sɩ: Kʋyɑkʋ kʋnɛ kʋ kɛ́ Ɩsɔ nyǝŋkʋ kɛ́, ɩlɛ pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ huɣutiɣi lotu nɑ ɩ́ wiiki.
10Ntɛnɑ Ɩsǝtǝlɑsɩ tɑsɑ sɩ: Ɩ́ kpe mǝ tɛɛsɩ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ teu nɑ ɩ́ nyɔɔ kʋnyɔnyɔɔm kʋpɑm, nɑ ɩ́ hɑ mpɑ pɑ lɑŋɑɑ tɔ. Mpi tɔ, kʋyɑkʋ kʋnɛ kʋ kɛ́ Tɑcɑɑ nyǝŋkʋ kɛ́. Mǝ lɑŋɑ ɩ́ tɑɑ wɑkǝlɩ. Tɑcɑɑ kɑ́ hɛɛsɩ mǝ lɑŋlɛ nɑ ɩ́ hɑ-mɛɣɛ toŋ.
11Nɑ Lefii nyǝ́mɑ tɔtɔ nɑ́ɑ́ puɣusiɣi-wɛ sɩ: Ɩ́ su, Ɩsɔ kʋyɑkʋ kɛ sɑŋɑ kɛ́. Mǝ lɑŋɑ ɩ́ tɑɑ wɑkǝlɩ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝnɑ pɑ kpemɑ nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ, nɑ pɑ́ hɑ mpɑ pɑ lɑŋɑɑ tɔ nɑ pɑ́ ŋmɑɑlɩ. Mpi tɔ, pɑ nɩɩwɑ sɛɣɛsʋɣʋ ŋku pɑ sɛɣɛsɑ-wɛ tɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ lɛŋkʋ Ɩsɛɣɛlɩ lʋlʋŋ nyɔɔŋ nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ kotinɑ Ɩsɔ Tɔm nyǝntʋ Ɩsǝtǝlɑsɩ sɩ: Kilisi-tʋɣʋ Ɩsɔ Tɔm kɛ teu.
14Kiiu ŋku ɩnɩ Ɩsɔ kɑ hʋlɑ Moisi tɔ, kʋ tɑɑ kɛ́ pɑ nɑwɑ timpi pɑ heelɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ sɩ pɑ́ cɑɣɑ cokɑ tɑɑ kɛ́ cokɑ ɑcimɑ ɑnɩ ɑ kʋyɛɛŋ tɑɑ kɛ́ ɩsɔtʋ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋ tɑɑ tɔ.
15Pɑɑ kpɑɑlɩ ɑcimɑ ɑnɩ ɑ tɔm kɛ ɑcɑlɛɛ tǝnɑ tɑɑ kɛ́, nɑ pǝ́ kpɛnnɑ Yosɑlɛm. Ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ kpɑ pʋɣʋ tɑɑ nɑ pɑ́ pɛlɩ tʋɣʋ ŋku pɑ hɑlǝɣɩ nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-kʋ sɩ Olifinɑɑ tɔ kʋ piliŋɑsɩ. Nɑ kʋ nǝɣǝsǝlɛ wei ɩ wɛ tɑɑlɛ tɔ kʋ nyǝnsɩ, nɑ tɩɩŋ kʋlɔpǝŋ piliŋɑsɩ nɑ tiikɑsɩ nɑ pɑcʋntʋ nɑ pɑ́ lɔ cokɑ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ polɑɑ nɑ pɑ́ pɛlɩ piliŋɑsɩ nɑ pɑ́ lɔkɩ cokɑ. Lɛlɑɑ kɛ pɑ kutuluŋ pɑtɑnɑɑ tɔɔ, lɛlɑɑ kɛ nɔnɔɔsɩ tɛɛ, lɛlɑɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɑtɑɣɑ tɑɑ, lɛlɑɑ kɛ lʋm nɔnɔɣɔ nɑ Ɩfǝlɑyim nyǝŋkɑ tɛɛ.
17Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tǝnɑ mpɑ pɑ lɩɩnɑ Pɑpiloni tɔ pɑ́ lɔ cokɑ nɑ pɑ́ cɑɣɑ. Pɑ lɑŋhʋlʋmlɛ kɑ wɛ sɔɣɔntʋ. Mpi tɔ, too pǝ kpɑɣɑʋ Nuŋ pǝyɑlʋ Yosuwee wɑɑtʋ tɔ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɑ tɑsɑ ɑcimɑ ɑnǝɣɩ tɔɣɔʋ.
18Pɑ kɑlɑɣɑ Ɩsɔ Tɔm kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋkuɣu, ɑcimɑ kʋyɛɛŋ ɩnɩ ɩ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ tɑɑ kɛ́. Ɩlɛnɑ pɑ́ tǝkǝnɑ kotuɣu sɔsɔɔʋ kɛ kʋyɑkʋ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkʋ wule, ɩsɩɩ pɑɑ sɩɩʋ pǝ kiiu tɔ.