Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - NƐEMII

NƐEMII 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kuduotí mɑɑ́ dìì mɔ̀nnì kɛ́deè kɛ̀ n cónnɛ́ yɛbòrɛ̀ kó idɛí nɛ̀ yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́deè, bɛ̀ɛ yó mbɑɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛyɛndèmbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ ketɛ́ bɛ tɔ̃mmú.
2Kɛ̀ n túótɛ́ n tebitɛ Anɑnni kɛ́bɑɑ́ nSedisɑdɛmmu kɛ́túótɛ́ Anɑnniyɑ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótí kòo mbɑkɛ́ tɛcɛ̃kpetɛ̀. Ò do tú onìtì wèè dɔ̀ɔ̀ri wènwe ò bɛ́i ntì kɛ dé Kuyie nkɛ̀ dɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ bɛsɔmbɛ pɛ́u.
3Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Sedisɑdɛmmu kó yɛbòrɛ̀ níí bɑ́ɑ́ kpetɛ́ kɛ̀ diyiè í tònkɛ̀, kuyuoku kɛ́ nyɛ̀ kpetí. Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo kɛ cómmú bɛ kɑrɛ̀ bɛ̀ kɑrɛ̀. Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀ bɛ̀ɛ mɑɑ́ didènnì bɛ̀ɛ̀ yó mbɑɑ dihɛì bɛ kpɛ́í, bɑ́ wè o kó dikɑrì mbo o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ììkɛ̀.
4Sedisɑdɛmmu ɛì do pɛ̃kɛ̀mu kɛ dɛu, bɛnìtìbɛ̀ nɛ́ í nsũ di miɛkɛ, sicɛ̃́ĩ mu ndo í mɑɑ́ kɛ́deè.
5Kɛ̀ Kuyie nni mbɛ́innɛ̀ kɛ̀ n tíí ndihɛì kó bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ bɛbeémbɛ̀ nɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ sɔmbɛ. Kɛ̀ n duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ n wéntɛ́ bɛ̀ɛ do niitɛ́ kɛ́konní Sedisɑdɛmmu bɛ yètɛ̀ wɑ̃̀ri dìì pɑ́tíri miɛkɛ kɛ́yɑ̀ yɛyètɛ̀ yɛ̀ɛ̀ mɛ̀ ntũ̀nní.
6Ntɛ okpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ kó dimɔ̀nnì bɛ̀ do pĩ̀ḿmú bɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni, kɛ̀ kusṹkùu wɛ̃tɛ kɛ́kò nSedisɑdɛmmu Sudɑɑ tenkɛ̀, bɑ́ wè kòo kɑri o ɛì.
7Bɛ̀ɛ̀ do nɛínɛ̀ Sodobɑbɛɛdi kɛ́konní bɛɛ̀ yètɛ̀ tu yiɛ: Sosuwee nɛ̀ Nɛemii nɛ̀ Asɑdiɑ nɛ̀ Adɑmmiɑ nɛ̀ Nɑɑmɑnni nɛ̀ Mɔdokɑii nɛ̀ Bidisɑnni nɛ̀ Misipedɛti nɛ̀ Bikibɑii nɛ̀ Nɛummu nɛ̀ Bɑɑnɑ. Ntɛ bɛ nɑɑ̀mùntì dò ndòmmɛ̀.
8Kɛ̀ Pɑdeosi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (2172).
9Kɛ̀ Sefɑtiɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (372).
10Kɛ̀ Adɑɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (652).
11Kɛ̀ Sosuwee nɛ̀ Yoɑbu bɛ yɑɑ̀birɛ Pɑsɑti-Mɔɑbu kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìni nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (2818).
12Kɛ̀ Edɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔùpíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (10254).
13Kɛ̀ Sɑtuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìni nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (845).
14Kɛ̀ Sɑkɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ (760).
15Kɛ̀ Binnuii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (648).
16Kɛ Bebɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (628).
17Kɛ Asikɑdi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (2322).
18Kɛ̀ Adonnikɑmmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (667).
19Bikibɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (267).
20Kɛ̀ Adinni nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀nùmmù (655).
21Kɛ̀ Esekiɑsi yɑɑ̀birɛ Atɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀ni.
22Kɛ̀ Asummu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (328).
23Kɛ̀ Besɑii nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (324).
24Kɛ̀ Adifi nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (112).
25Kɛ̀ Kɑbɑɔ̃ɔ̃ ɛì kɔbɛ ḿbo sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀nùmmù (95).
26Kɛ̀ Bɛtideɛmmu nɛ̀ Nɛtofɑɑ kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìni nɛ̀ bɛ̀ni (188).
27Anɑtɔti ɛì kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀ni (128).
28Kɛ̀ Bɛti-Asimmɑfɛti ɛì kɔbɛ ḿbo sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
29Kɛ̀ Kidiyɑ-Yeɑdimmu nɛ̀ Kefidɑɑ nɛ̀ Bedɔti kɛ̀ dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (743).
30Kɛ̀ Dɑmɑɑ nɛ̀ Kebɑɑ kɛ dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ (621).
31Kɛ̀ Mikimɑsi ɛì kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (122).
32Kɛ̀ Betɛɛdi nɛ̀ Aii kɛ̀ dɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (123).
33Kɛ̀ Nɛbo kó dihɛì tɛrì kɔbɛ ḿbo sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀.
34Kɛ̀ Edɑmmu tɔù kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔ̀ùpíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀ (1254).
35Kɛ̀ Adimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìdɛ́ (320).
36Kɛ̀ Sedikoo ɛì kɔbɛ ḿbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (345).
37Dɔdi nɛ̀ Adidi nɛ̀ Onɔɔ ɛkɛ̀ kɔbɛ ḿbo sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀ (721).
38Kɛ̀ Senɑɑ ɛì kɔbɛ ḿbo sikɔupísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (3930).
39Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì Sosuwee yɑɑ̀birɛ Yedɑyɑ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo sikɔusìwɛi nɛ̀ sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti (973).
40Imɛɛ nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (1052).
41Kɛ̀ Pɑsuu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (1247).
42Kɛ̀ Abimmu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ḿbo tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (1017).
43Kɛ̀ Defiibɛ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ ntú biɛ: Odefɑɑ yɑɑ̀bí Sosuwee nɛ̀ Kɑdimiɛdi bɛ nɑɑ̀mùnkù sipísìyiekɛ̀ nɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀.
44Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛdèmbɛ̀ miɛkɛ Asɑfu nɑɑ̀mùnkù kɔbɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀ni (148).
45Bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ bɛ miɛkɛ Sɑdummu nɛ̀ Atɛɛ nɛ̀ Tɑdimɔɔ nɛ̀ Akubu nɛ̀ Atitɑ nɛ̀ Sobɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ tɛkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀ni (138).
46Kɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ tɔ̃mbɛ̀ kó ditĩ̀nnì kɔbɛ ntú biɛ: Tisisɑ nɛ̀ Asufɑ nɛ̀ Tɑbɑɔti
47nɛ̀ Kedosi nɛ̀ Siyɑ nɛ̀ Pɑdonni
48nɛ̀ Debɑnɑɑ nɛ̀ Akɑbɑ nɛ̀ Sɑdimɑii
49Annɑni nɛ̀ Kidɛdi nɛ̀ Kɑsɑɑ
50nɛ̀ Edeɑyɑɑ nɛ̀ Edesinni nɛ̀ Nɛkodɑɑ
51nɛ̀ Kɑsɑmmu nɛ̀ Usɑɑ nɛ̀ Pɑseyɑɑ
52nɛ̀ Besɑii nɛ̀ Mɛunimmu nɛ̀ Nɛfusesimmu
53Bɑkibuku nɛ̀ Akufɑ nɛ̀ Aduuri
54nɛ̀ Bɑtisidouti nɛ̀ Mɛidɑɑ nɛ̀ Adisɑ
55nɛ̀ Bɑdikosi nɛ̀ Sisedɑɑ nɛ̀ Temɑɑ,
56nɛ̀ Nɛtisiɑ nɛ̀ Atifɑ.
57Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ do tú biɛ: Sotɑii nɛ̀ Sofedɛti nɛ̀ Pedidɑ,
58Yɑɑdɑ nɛ̀ Dɑdikonni nɛ̀ Kidɛdi,
59Sefɑtiɑ nɛ̀ Atidi nɛ̀ Pokedɛti-Asebɑimmu nɛ̀ Amɔɔ.
60Bɛ̀ɛ do tú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ nɛ̀ Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ yɑɑ̀bí kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìwɛi nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (392).
61Bɛ̀ɛ̀ do ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ́konní Sedisɑdɛmmu kɛ í nnɑ kɛ́nɑ́kɛ́ bɛ yɑɑ̀rìbɛ̀ yètɛ̀ kɛ́bɛnkɛ bɛ̀ tumɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ do tú: Tɛdi-Mɛdɑɑ nɛ̀ Tɛdi-Adisɑɑ nɛ̀ Kedubu-Adonni nɛ̀ Imɛɛ ɛkɛ̀ kɔbɛ.
62Bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃nnɛ́ kɛ́mbo sikɔusìkuɔ̀ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ (642). Dedɑyɑ nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Nɛkodɑ bɛ yɑɑ̀bí nyi mɛmmɛ.
63Ikuɔ́ nìùbɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀mɑbɛ̀ ḿbo kɛ tú: Obɑyɑɑ nɛ̀ Akikoti nɛ̀ Bɑdisidɑii bɛ nɑɑ̀mùntì kɔbɛ. Bɑdisidɑii do tùótɛ́ Bɑdisidɑii Kɑdɑɑdi ɛì kou kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nwe kɛ̀ bɛ̀ɛ ò yu o yètìrì.
64Kòo wɑmmú o botí kɔbɛ pɑ́tíri miɛkɛ o yètìrì kɛ́mɔ́ntɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ dènnɛ ikuɔ́ tɔ̃mmú miɛkɛ.
65Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ bɑ́ɑ́ di bɛ̀ pɑ̃ mùù diì Kuyie kɛ́nkémmúnɛ̀ ikuɔ́ nìùtì bo beémmɛ̀ Kuyie nnɛ̀ ikuɔ́ nɛntì bɛ̀ tu tì udimmu nɛ̀ tumimmu.
66Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ konní Sedisɑdɛmmu bɛ̀ do bo sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìkuɔ̀ ndi (42360).
67Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛínɛ̀ bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ sikɔupísìyiekɛ̀ nɛ̀ sikɔusìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀yiekɛ̀ (7337). Bɛdèmbɛ̀ bɛnitidɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛnitipòbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ ḿbo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ bɛ̀nùmmù (245),
68kɛ mɔkɛnɛ̀ yòyóbɛ̀ sikɔusìnɑ̀ɑ̀ nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti nɛ̀ bɛ̀nùmmù (435). Sɑ̃mmɑrímú sikɔupísìkuɔ̀ nɛ̀ sikɔusìyiekɛ̀ nɛ̀ sipísìdɛ́ (6720).
69Kɛ̀ dihɛì kó bɛkótíbɛ̀ mɑbɛ̀ɛ pɑ̃mmú yɛpɑ̃rɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo mɑɑ́nɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ̀ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀ pɑ̃ yɛsɔɔwèrɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000). Yɛbɔ bɛ̀ bo mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nsipísìnùmmù yɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòrɛ̀ sikɔusìnùmmù nɛ̀ sipísìtɑ̃ɑ̃ti (530) kɛ̀ bɛ̀ bo mpĩ́nnɛ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ikuɔ́ tɔ̃mmú.
70Bɛhɛikɛ̀nkótíbɛ̀ do pɑ̃mmú yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀ miɛkɛ kɛ̀ mɛsɔɔ nní ḿbo yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (20000) nɛ̀ timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ nɛ̀ tɛkɔ̀ùtɛ̀ (1100).
71Kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛɛ pɑ̃ yɛsɔɔwèrɛ̀ sikɔupípísìdɛ́ (20000), timɑ́tì pɛ́ítì cìdóòbɛ̀ tɛkɔupíítɛ̀ (1000) nɛ̀ yɛkɔutɛ́yɑɑ̀bòrɛ̀ sipísìkuɔ̀ nɛ̀ yɛ̀yiekɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kpɛ́í.
72Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑ̀ɑ yɛbòrɛ̀ nɛ̀ bɛdèmbɛ̀ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ miɛkɛ bɛ̀mɑbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mmutɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɔmbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑri bɛ ɛkɛ̀ bɛ ɛkɛ̀.