Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Neyemi

Neyemi 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taan yinna to yelin tiyɛ, n yi a dɛɛne ti a ma, kantan tiine nun bɛti baane nun Lewi bɔnsɔnna muxune yi ti e wanle ra.
2N yi Yerusalɛn kuntigiyaan taxu ngaxakedenna Xanani ra e nun Xananiya, Yerusalɛn yire makantanxin kuntigina. Lannaya muxu gbeen nan yi Xananiya ra, e nun Ala yɛɛragaxu muxuna dangu bonne ra.
3N yi a fala e xa, n naxa, “Yerusalɛn dɛɛne mi rabima fɔ sogen na te, a mɔn balanma nɛn wurene ra ɲinbanna ra benun kantan tiine xa siga. Yerusalɛn kaane yi ti kantan tideni, ndee yi siga taan kantan tidene yi, bonne yi lu e konne kantanɲɛ.”
4Taan yi gbo, koni yamaan mi yi wuya, banxine fan munma yi ɲɔxɔ yiti singen.
5N ma Ala yi a sa n bɔɲɛni a n xa fonne malan e nun kitisane nun yamaan birin alogo n xa muxune yatɛ. N yi bɔnsɔn kɛdina nde to, muxun naxanye singe xɛtɛ sa keli konyiyani, n yi ito to sɛbɛxi na ma:
6Babilɔn mangan Nebukadanesari siga muxun naxanye ra konyiyani, ne wuyaxi yi xɛtɛ Yerusalɛn nun Yuda yi, birin yi siga a taa yi.
7E yi xɛtɛ e nun Sorobabeli nun Yosuwe nun Neyemi nun Asari nun Raamiya nun Naxamani nun Marodoke nun Bilisan nun Misipereti nun Bigiwayi nun Nexun e nun Banaha. Isirayila yamaan xɛmɛne yatɛn ni i ra:
8Parosi xabilani, muxu wuli firin muxu kɛmɛ muxu tonge solofere e nun firin.
9Sɛfati xabilani, muxu kɛmɛ saxan muxu tonge solofere muxu firin.
10Ara xabilani, muxu kɛmɛ sennin muxu tonge suulun e nun firin.
11Paxata-Moyaba xabilani, Yosuwe nun Yowaba yixɛtɛne yɛ, muxu wuli firin kɛmɛ solomasɛxɛ muxu fu nun solomasɛxɛ.
12Elan xabilani, muxu wuli keden muxu kɛmɛ firin muxu tonge suulun e nun naanin.
13Satu xabilani, muxu kɛmɛ solomasɛxɛ muxu tonge naanin e nun suulun.
14Sakayi xabilani, muxu kɛmɛ solofere muxu tonge sennin.
15Binuwi xabilani, muxu kɛmɛ sennin muxu tonge naanin e nun solomasɛxɛ.
16Bebayi xabilani, muxu kɛmɛ sennin muxu mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ.
17Asagada xabilani, muxu wuli firin muxu kɛmɛ saxan muxu mɔxɔɲɛn nun firin.
18Adonikami xabilani, muxu kɛmɛ sennin muxu tonge sennin e nun solofere.
19Bigiwayi xabilani, muxu wuli firin muxu tonge sennin e nun solofere.
20Adin xabilani, muxu kɛmɛ sennin muxu tonge suulun e nun suulun.
21Ateri xabilani, Xesekiya yixɛtɛne yɛ, muxu tonge solomanaanin muxu solomasɛxɛ.
22Xasun xabilani, muxu kɛmɛ saxan muxu mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ.
23Besayi xabilani, muxu kɛmɛ saxan muxu mɔxɔɲɛn nun naanin.
24Xarifi xabilani, muxu kɛmɛ muxu fu nun firin.
25Gabayon kaane yɛ, muxu tonge solomanaanin muxu suulun.
26Bɛtɛlɛmi kaane nun Netofa kaane yɛ, muxu kɛmɛ muxu tonge solomasɛxɛ muxu solomasɛxɛ.
27Anatɔti kaane yɛ, muxu kɛmɛ muxu mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ.
28Beti-Asamawɛti kaane yɛ, muxu tonge naanin muxu firin.
29Kiriyati-Yeyarin kaane nun Kefira kaane nun Beroti kaane yɛ, muxu kɛmɛ solofere muxu tonge naanin muxu saxan.
30Rama kaane nun Geba kaane yɛ, muxu kɛmɛ sennin muxu mɔxɔɲɛn nun keden.
31Mikimasi kaane yɛ, muxu kɛmɛ muxu mɔxɔɲɛn nun firin.
32Betɛli kaane nun Ayi kaane yɛ, muxu kɛmɛ muxu mɔxɔɲɛn nun saxan.
33Nebo bonna muxune yɛ, muxu tonge suulun muxu firin.
34Elan bonne xabilan muxune yɛ, muxu wuli keden muxu kɛmɛ firin muxu tonge suulun e nun naanin.
35Xarimi xabilani, muxu kɛmɛ saxan muxu mɔxɔɲɛ.
36Yeriko kaane yɛ, muxu kɛmɛ saxan muxu tonge naanin e nun suulun.
37Lodi kaane nun Xadidi kaane nun Ono kaane yɛ, muxu kɛmɛ solofere muxu mɔxɔɲɛn nun keden.
38Sena kaane yɛ, muxu wuli saxan muxu kɛmɛ solomanaanin muxu tonge saxan.
39Saraxaraline yɛ: Yɛdaya xabilani Yosuwe a denbayani, muxu kɛmɛ solomanaanin muxu tonge solofere muxu saxan.
40Imeri xabilani, muxu wuli keden muxu tonge suulun muxu firin.
41Pasaxuri xabilani, muxu wuli keden muxu kɛmɛ firin muxu tonge naanin e nun solofere.
42Xarimi xabilani, muxu wuli keden muxu fu nun solofere.
43Lewi bɔnsɔnna muxune yɛ: Yosuwe xabilani, Kadamile nun Hodawi yixɛtɛne yɛ, muxu tonge solofere e nun naanin.
44Bɛti baane: Asafi xabilani, muxu kɛmɛ muxu tonge naanin e nun solomasɛxɛ.
45Kantan muxune: Salun nun Ateri nun Talamɔn nun Akubu nun Xatita nun Sobayi yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ muxu tonge saxan e nun solomasɛxɛ.
46Ala Batu Banxin walikɛne: E benbane nan itoe ra: Sixa nun Xasufa nun Tabayoti nun
47Kerosi nun Siya nun Padon nun
48Lebana nun Xagaba nun Salamayi nun
49Xanan nun Gideli nun Gaxara nun
50Reyaya nun Resin nun Nekoda nun
51Gasami nun Yusa nun Paseya nun
52Besayi nun Meyunin nun Nefusin nun
53Bakabuku nun Xakufa nun Xaraxuru nun
54Basaliti nun Mexida nun Xarasa nun
55Barakosi nun Sisera nun Tama nun
56Nesixa e nun Xatifa.
57Sulemani a walikɛne yixɛtɛne yɛ: Sotayi nun Sofereti nun Perida nun
58Yaala nun Darakon nun Gideli nun
59Sɛfati nun Xatili nun Pokereti-Hasebayin nun Amɔn.
60Ala Batu Banxin walikɛne birin malanxina e nun Sulemani a walikɛne: muxu kɛmɛ saxan muxu tonge solomanaanin muxu firin.
61Muxuni itoe nan keli Tela-Mela nun Tela-Harasa nun Kerubu-Adan nun Imeri taane yi, koni ne mi e xabilane kolon naxan a yitɛ fa fala Isirayila kaan nan e ra:
62Dɛlaya nun Tobiya nun Nekoda yixɛtɛne yɛ, muxu kɛmɛ sennin muxu tonge naanin e nun firin.
63Saraxaralina ndee yi na: Xobaya nun Hakɔsi nun Barasilayi yixɛtɛne. Barasilayi bata Galadi kaan Barasilayi a dii tɛmɛn dɔxɔ, na nan xili te a xun ma.
64E yi kata e xabilane fendeni bɔnsɔn kɛdine kui, koni e mi e to. E yi e ba saraxarali wanla ra.
65Yamana kanna yi yamarin fi a muxu yo nama se sariɲanxine don e yɛ han saraxaralina nde yi sɔtɔ naxan masɛnsɛn ti seene rawalɛ, Yurima nun Tumin.
66Yamaan birin malanxina, muxu wuli tonge naanin muxu wuli firin muxu kɛmɛ saxan muxu tonge sennin.
67E walikɛ xɛmɛne nun e walikɛ ɲaxanle mi yi ne yɛ, ne muxu wuli solofere muxu kɛmɛ saxan tonge saxan e nun solofere nan yi a ra. Bɛti ba xɛmɛn nun a ɲaxanle, muxu kɛmɛ firin tonge naanin e nun suulun yi e yɛ.
68Ɲɔgɔmɛn kɛmɛ naanin tonge saxan e nun suulun, sofanla wuli sennin kɛmɛ solofere e nun mɔxɔɲɛ fan yi na.
69Denbaya xun wuyaxi seene fi nɛn wanla fe yi. Yamana kanna yi xɛmaan kilo solomasɛxɛ e nun a tagi nun igelengen tonge suulun e nun saraxarali domaan kɛmɛ suulun tonge saxan fi wanla fe yi.
70Denbaya xunne yi xɛmaan kilo kɛmɛ kilo tonge solofere nun gbeti fixɛn kilo wuli keden kilo kɛmɛ ba.
71Isirayila yamaan muxu dɔnxɛne yi xɛmaan kilo kɛmɛ tonge solofere nun gbeti fixɛn kilo wuli keden ba e nun saraxarali domaan tonge sennin e nun solofere.
72Saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxune nun kantan tiine nun bɛti baane nun Ala Batu Banxin walikɛne nun Isirayila yamaan birin yi dɔxɔ e taane yi. Ɲɛɛn kike soloferedena a liyɛ, Isirayila kaane birin bata yi dɔxɔ e taane yi.