Text copied!
CopyCompare
Bible Kralická 1613 - Nehemjáš

Nehemjáš 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A když byla dostavena zed, a zavěsil jsem vrata, a ustanoveni byli vrátní i zpěváci i Levítové,
2Poručil jsem Chananovi bratru svému, a Chananiášovi hejtmanu hradu Jeruzalémského, (proto že on byl muž věrný a bohabojný nad mnohé),
3A řekl jsem jim: Nechť nebývají otvírány brány Jeruzalémské, až obejde slunce, a když ti, jenž tu stávají, zavrou brány, vy ohledejte. A tak postavil jsem stráž z obyvatelů Jeruzalémských, každého v stráži jeho, a každého naproti domu jeho.
4Město pak to bylo široké a veliké, ale lidu málo v ohradě jeho, a domové nebyli vystaveni.
5Protož dal mi to Bůh můj v srdce mé, že jsem shromáždil přednější, a knížata i lid, aby byli vyčteni podlé pořádku rodů. I nalezl jsem knihu o rodu těch, kteříž se byli prvé přestěhovali, a našel jsem v ní napsáno:
6Tito jsou lidé té krajiny, kteříž šli z zajetí a přestěhování toho, jakž je byl přestěhoval Nabuchodonozor král Babylonský, a navrátili se do Jeruzaléma a do Judstva, jeden každý do města svého.
7Kteříž přišli s Zorobábelem, s Jesua, s Nehemiášem, Azariášem, Raamiášem, Nachamanem, Mardocheem, Bilsanem, Misperetem, Bigvajem, Nechumem, Baanou, počet mužů z lidu Izraelského:
8Synů Farosových dva tisíce, sto sedmdesát dva;
9Synů Sefatiášových tři sta sedmdesát dva;
10Synů Arachových šest set padesát dva;
11Synů Pachat Moábových, synů Jesua a Joábových, dva tisíce, osm set a osmnáct;
12Synů Elamových tisíc, dvě stě padesát čtyři;
13Synů Zattuových osm set čtyřidceti pět;
14Synů Zakkai sedm set a šedesát;
15Synů Binnui šest set čtyřidceti osm;
16Synů Bebai šest set dvadceti osm;
17Synů Azgadových dva tisíce, tři sta dvamecítma;
18Synů Adonikamových šest set šedesáte sedm;

19Synů Bigvai dva tisíce, šedesáte sedm;
20Synů Adinových šest set padesát pět;
21Synů Aterových z Ezechiáše devadesát osm;
22Synů Chasumových tři sta dvadceti osm;
23Synů Bezai tři sta dvadceti čtyři;
24Synů Charifových sto a dvanáct;
25Synů Gabaonitských devadesát pět;
26Mužů Betlémských a Netofatských sto osmdesát osm;
27Mužů Anatotských sto dvadceti osm;
28Mužů Betazmavetských čtyřidceti dva;
29Mužů Kariatjeharimských, Kafirských a Berotských sedm set čtyřidceti a tři;
30Mužů Ráma a Gabaa šest set dvadceti jeden;
31Mužů Michmas sto dvadceti dva;
32Mužů z Bethel a Hai sto dvadceti tři;
33Mužů z Nébo druhého padesáte dva;
34Synů Elama druhého tisíc, dvě stě padesát čtyři;
35Synů Charimových tři sta dvadceti;
36Synů Jerecho tři sta čtyřidceti pět;

37Synů Lodových, Chadidových a Onových sedm set dvadceti jeden;
38Synů Senaa tři tisíce, devět set a třidceti.
39Kněží: Synů Jedaiášových z domu Jesua devět set sedmdesát tři;
40Synů Immerových tisíc, padesát dva;
41Synů Paschurových tisíc, dvě stě čtyřidceti sedm;
42Synů Charimových tisíc a sedmnáct.
43Levítů: Synů Jesua a Kadmiele, synů Hodevášových sedmdesát čtyři.
44Zpěváků: Synů Azafových sto čtyřidceti osm.
45Vrátných: Synů Sallumových, synů Aterových, synů Talmonových, synů Akkubových, synů Chatita, synů Sobai, sto třidceti osm.
46Netinejských: Synů Zicha, synů Chasufa, synů Tabbaot,
47Synů Keros, synů Sia, synů Fadon,
48Synů Lebana, synů Chagaba, synů Salmai,
49Synů Chanan, synů Giddel, synů Gachar,
50Synů Reaia, synů Rezin, synů Nekoda,
51Synů Gazam, synů Uza, synů Paseach,
52Synů Besai, synů Meunim, synů Nefisesim,
53Synů Bakbuk, synů Chakufa, synů Charchur,
54Synů Bazlit, synů Mechida, synů Charsa,

55Synů Barkos, synů Sisera, synů Tamach,
56Synů Neziach, synů Chatifa,
57Synů služebníků Šalomounových, synů Sotai, synů Soferet, synů Ferida,
58Synů Jaala, synů Darkon, synů Giddel,
59Synů Sefatiášových, synů Chattil, synů Pocheret Hazebaim, synů Amon,
60Všech Netinejských a synů služebníků Šalomounových tři sta devadesát dva.
61Tito také byli, kteříž vyšli z Telmelach a Telcharsa: Cherub, Addon a Immer. Ale nemohli prokázati rodu otců svých a semene svého, že by z Izraele byli.
62Synů Delaiášových, synů Tobiášových, synů Nekodových šest set čtyřidceti dva.
63A z kněží: Synové Chabaiášovi, synové Kózovi, synové Barzillai toho, kterýž pojav sobě z dcer Barzillai Galádského manželku, nazván jest jménem jejich.
64Ti vyhledávali jeden každý zapsání o sobě, chtíce prokázati rod svůj, ale nenašlo se. A protož zbaveni jsou kněžství.
65A zapověděl jim Tirsata, aby nejedli z věcí svatosvatých, dokudž by nestál kněz s urim a tumim.
66Všeho toho shromáždění pospolu čtyřidceti a dva tisíce, tři sta a šedesát,
67Kromě služebníků jejich a děvek jejich, jichž bylo sedm tisíc, tři sta třidceti sedm. A mezi nimi bylo zpěváků a zpěvakyní dvě stě čtyřidceti pět.
68Koní jejich sedm set třidceti šest, mezků jejich dvě stě čtyřidceti pět,
69Velbloudů čtyři sta třidceti pět, oslů šest tisíc, sedm set a dvadceti.
70Tehdy někteří z knížat čeledí otcovských dávali ku potřebám. Tirsata dal na poklad tisíc drachem zlata, bání padesát, sukní kněžských pět set a třidceti.
71Knížata také čeledí otcovských dali na poklad ku potřebám dvadceti tisíc drachem zlata, a stříbra liber dva tisíce a dvě stě.
72Což pak dali jiní z lidu, bylo zlata dvadcet tisíc drachem, a stříbra dva tisíce liber, a sukní kněžských šedesát sedm.

73A tak osadili se kněží a Levítové, a vrátní i zpěváci, lid a Netinejští, i všecken Izrael v městech svých. I nastal měsíc sedmý, a synové Izraelští byli v městech svých.