Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Nǝⱨǝmiya

Nǝⱨǝmiya 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sepil ongxilip bolup, mǝn dǝrwazilarni ornitip, dǝrwaziwǝnlǝrni, ƣǝzǝlkǝxlǝrni wǝ Lawiylarni bekitip tǝyinligǝndin keyin xundaⱪ boldiki,
2Mǝn inim Ⱨanani bilǝn ⱪǝlǝ sǝrdari Ⱨananiyani Yerusalemni baxⱪuruxⱪa ⱪoydum; qünki Ⱨananiya ixǝnqlik adǝm bolup, Hudadin ⱪorⱪuxta kɵp adǝmlǝrdin exip ketǝtti.
3Mǝn ularƣa: — Kün issiƣuqǝ Yerusalemning ⱪowuⱪliri eqilmisun; ⱪowuⱪlarning ⱪanatliri etilgǝndǝ, baldaⱪlar taⱪalƣan waⱪitliridimu dǝrwaziwǝnlǝr yenida turup kɵzǝt ⱪilisun; xuningdǝk Yerusalemda turuwatⱪanlardin ⱪarawullar kɵzǝt nɵwǝtlirigǝ ⱪoyulup bekitilsun; ⱨǝrbir adǝm ɵzining bir kɵzitigǝ mǝsul bolsun, xundaⱪla ⱨǝrbirining kɵziti ɵz ɵyining udulida bolsun, dǝp tapilidim.
4Xǝⱨǝr qong ⱨǝm kǝngri bolƣini bilǝn aⱨalǝ az, ɵylǝr tehi selinmiƣanidi.
5Hudayim kɵnglümgǝ mɵtiwǝrlǝr, ǝmǝldarlar wǝ hǝlⱪning ⱨǝrbirini nǝsǝbnamisi boyiqǝ royhǝtkǝ elixⱪa ularni yiƣix niyitini saldi. Mǝn awwal birinqi ⱪetim ⱪaytip kǝlgǝn adǝmlǝrning nǝsǝbnamisini taptim, uningda mundaⱪ pütülgǝnidi: —
6Tɵwǝndikilǝr Yǝⱨudiyǝ ɵlkisidikilǝrdin, ǝsli Babil padixaⱨi Neboⱪadnǝsar tǝripidin sürgün ⱪilinƣanlardin, Yerusalem wǝ Yǝⱨudiyǝgǝ qiⱪip, ⱨǝrbiri ɵz xǝⱨirlirigǝ kǝtti: —  
7Ular Zǝrubbabǝl, Yǝxua, Nǝⱨǝmiya, Azariya, Raamiya, Naⱨamani, Mordikay, Bilxan, Mispǝrǝt, Bigway, Nǝⱨum wǝ Baanaⱨlar billǝ ⱪaytip kǝldi. Əmdi Israil hǝlⱪining iqidiki ǝrkǝklǝrning sani tɵwǝndikiqǝ: —
8Paroxning ǝwladliri ikki ming bir yüz yǝtmix ikki kixi;
9Xǝfatiyaning ǝwladliri üq yüz yǝtmix ikki kixi;
10Araⱨning ǝwladliri altǝ yüz yǝtmix bǝx kixi;
11Paⱨat-Moabning ǝwladliri, yǝni Yǝxua bilǝn Yoabning ǝwladliri ikki ming sǝkkiz yüz on sǝkkiz kixi;
12Elamning ǝwladliri bir ming ikki yüz ǝllik tɵt kixi;
13Zattuning ǝwladliri sǝkkiz yüz ⱪiriⱪ bǝx kixi;
14Zakkayning ǝwladliri yǝttǝ yüz atmix kixi;
15Binnuiyning ǝwladliri altǝ yüz ⱪiriⱪ sǝkkiz kixi;
16Bibayning ǝwladliri altǝ yüz yigirmǝ sǝkkiz kixi;
17Azgadning ǝwladliri ikki ming üq yüz yigirmǝ ikki kixi;
18Adonikamning ǝwladliri altǝ yüz atmix yǝttǝ kixi;
19Bigwayning ǝwladliri ikki ming atmix yǝttǝ kixi;
20Adinning ǝwladliri altǝ yüz ǝllik bǝx kixi;
21Ⱨǝzǝkiyaning jǝmǝtidin bolƣan Aterning ǝwladliri toⱪsan sǝkkiz kixi;
22Ⱨaxumning ǝwladliri üq yüz yigirmǝ sǝkkiz kixi;
23Bizayning ǝwladliri üq yüz yigirmǝ tɵt kixi;
24Ⱨarifning ǝwladliri bir yüz on ikki kixi;
25Gibeonning ǝwladliri toⱪsan bǝx kixi;
26Bǝyt-Lǝⱨǝmliklǝr bilǝn Nitofaliⱪlar jǝmiy bir yüz sǝksǝn sǝkkiz kixi;
27Anatotluⱪlar bir yüz yigirmǝ sǝkkiz kixi;
28Bǝyt-Azmawǝtliklǝr ⱪiriⱪ ikki kixi.
29Kiriat-yearimliⱪlar, Kǝfiraⱨliⱪlar wǝ Bǝǝrotluⱪlar bolup jǝmiy yǝttǝ yüz ⱪiriⱪ üq kixi;
30Ramaⱨliⱪlar bilǝn Gebaliⱪlar jǝmiy altǝ yüz yigirmǝ bir kixi;
31Mikmaxliⱪlar bir yüz yigirmǝ ikki kixi;
32Bǝyt-Əlliklǝr bilǝn ayiliⱪlar jǝmiy bir yüz yigirmǝ üq kixi;
33ikkinqi bir Nebodikilǝr ǝllik ikki kixi;
34ikkinqi bir Elamning ǝwladliri bir ming ikki yüz ǝllik tɵt kixi;
35Ⱨarimning ǝwladliri üq yüz yigirmǝ kixi;
36Yeriholuⱪlar üq yüz ⱪiriⱪ bǝx kixi;
37Lod, Ⱨadid wǝ Ononing ǝwladliri jǝmiy yǝttǝ yüz yigirmǝ bir kixi;
38Sinaaⱨning ǝwladliri üq ming toⱪⱪuz yüz ottuz kixi.
39Kaⱨinlarning sani tɵwǝndikiqǝ: — Yǝxua jǝmǝtidiki Yǝdayaning ǝwladliri toⱪⱪuz yüz yǝtmix üq kixi;
40Immǝrning ǝwladliri bir ming ǝllik ikki kixi;
41Paxhurning ǝwladliri bir ming ikki yüz ⱪiriⱪ yǝttǝ kixi;
42Ⱨarimning ǝwladliri bir ming on yǝttǝ kixi.
43Lawiylarning sani tɵwǝndikiqǝ: — Hodwaⱨning ǝwladliridin, yǝni Yǝxua bilǝn Kadmiyǝlning ǝwladliri yǝtmix tɵt kixi.
44Ƣǝzǝlkǝxlǝrdin: — Asafning ǝwladliri bir yüz ⱪiriⱪ sǝkkiz kixi.
45Dǝrwaziwǝnlǝrning nǝslidin: — Xallumning ǝwladliri, Aterning ǝwladliri, Talmonning ǝwladliri, Akkubning ǝwladliri, Hatitaning ǝwladliri bilǝn Xobayning ǝwladliri jǝmiy bir yüz ottuz sǝkkiz kixi.
46Ibadǝthana hizmǝtkarliri tɵwǝndikiqǝ: — Zihaning ǝwladliri, Hasufaning ǝwladliri, Tabbaotning ǝwladliri.
47Kirosning ǝwladliri, Siyaning ǝwladliri, Padonning ǝwladliri,
48Libanaⱨning ǝwladliri, Ⱨagabaⱨning ǝwladliri, Xalmayning ǝwladliri,
49Ⱨananning ǝwladliri, Giddǝlning ǝwladliri, Gaⱨarning ǝwladliri,
50Reayaⱨning ǝwladliri, Rǝzinning ǝwladliri, Nikodaning ǝwladliri,
51Gazzamning ǝwladliri, Uzzaning ǝwladliri, Pasiyaning ǝwladliri,
52Bisayning ǝwladliri, Mǝunimning ǝwladliri, Nǝfussǝsimning ǝwladliri,
53Bakbukning ǝwladliri, Hakufaning ǝwladliri, Harhurning ǝwladliri,
54Bazlitning ǝwladliri, Mǝⱨidaning ǝwladliri, Harxaning ǝwladliri,
55Barkosning ǝwladliri, Siseraning ǝwladliri, Temaⱨning ǝwladliri,
56Nǝziyaning ǝwladliri bilǝn Hatifaning ǝwladliridin ibarǝt.
57Sulaymanning hizmǝtkarlirining ǝwladlirining sani tɵwǝndikiqǝ: — Sotayning ǝwladliri, Sofǝrǝtning ǝwladliri, Peridaning ǝwladliri,
58Yaalaning ǝwladliri, Darkonning ǝwladliri, Giddǝlning ǝwladliri,
59Xǝfǝtiyaning ǝwladliri, Hattilning ǝwladliri, Poⱪǝrǝt-Ⱨazzibaimning ǝwladliri bilǝn Amonning ǝwladliridin ibarǝt.
60Ibadǝthana hizmǝtkarliri wǝ Sulaymanning hizmǝtkari bolƣanlarning ǝwladliri jǝmiy üq yüz toⱪsan ikki kixi.
61Tɵwǝndiki kixilǝr Tǝl-Melaⱨ, Tǝl-Harxa, Kerub, Addon, Immǝrdin kǝlgǝn bolsimu, lekin ular ɵzlirining ata jǝmǝtining yaki nǝsǝbining Israil adimi ikǝnlikini ispatlap berǝlmidi.
62Bular Delayaning ǝwladliri, Tobiyaning ǝwladliri wǝ Nikodaning ǝwladliri bolup, jǝmiy altǝ yüz ⱪiriⱪ ikki kixi;
63Kaⱨinlardin Habayaning ǝwladliri, kozning ǝwladliri bilǝn Barzillayning ǝwladliri bar idi; Barzillay Gileadliⱪ Barzillayning bir ⱪizini alƣaqⱪa ularning eti bilǝn atalƣanidi.
64Bular jǝmǝtining nǝsǝbnamisini izdǝp tapalmidi; xunga ular «napak» ⱨesablinip kaⱨinliⱪtin ⱪalduruldi.
65Waliy ularƣa: — Urim wǝ tummimni kɵtürgüqi kaⱨin arimizda hizmǝttǝ bolƣuqǝ «ǝng muⱪǝddǝs yimǝkliklǝr»gǝ eƣiz tǝgküzmǝysilǝr, dedi.
66Pütün jamaǝt jǝmiy ⱪiriⱪ ikki ming üq yüz atmix kixi;
67Buningdin baxⱪa ularning yǝnǝ yǝttǝ ming üq yüz ottuz yǝttǝ ⱪul-dediki bar idi; yǝnǝ ikki yüz ⱪiriⱪ bǝx ǝr-ayal ƣǝzǝlqisi bar idi. Ularning yǝttǝ yüz ottuz altǝ eti, ikki yüz ⱪiriⱪ bǝx ⱪeqiri,
69tɵt yüz ottuz bǝx tɵgisi wǝ altǝ ming yǝttǝ yüz yigirmǝ exiki bar idi.
70Jǝmǝt kattiwaxliridin bǝziliri ibadǝthana ⱪuruluxi üqün ⱨǝdiyǝlirini tǝⱪdim ⱪildi; waliy hǝzinigǝ ming darik altun, ǝllik das wǝ bǝx yüz ottuz ⱪur kaⱨin toni tǝⱪdim ⱪildi;
71jǝmǝt kattiwaxliridin bǝziliri ⱪurulux hǝzinisigǝ yigirmǝ ming darik altun, ikki ming ikki yüz mina kümüx;
72hǝlⱪning ⱪalƣini yigirmǝ ming darik altun, ikki ming ikki yüz mina kümüx, atmix yǝttǝ ⱪur kaⱨin tonini tǝⱪdim ⱪildi.
73Xuningdin keyin kaⱨinlar, Lawiylar, dǝrwaziwǝnlǝr, ƣǝzǝlkǝxlǝr wǝ bir ⱪisim hǝlⱪ ⱪoxulup, ibadǝthana hizmǝtkarliri, xundaⱪla ⱪalƣan Israil hǝlⱪining ⱨǝmmisi ɵz xǝⱨǝrlirigǝ makanlaxti.