Text copied!
CopyCompare
Ti Biblia - Nehemias

Nehemias 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Idi nalpasen ti pader ken naikabilkon dagiti ridaw, ken nadutokanen dagiti guardia iti ruangan, dagiti kumakanta ken dagiti Levita,
2insaadko ni Hanani a kabsatko a mangimaton iti entero a Jerusalem, kaduana ni Hananias a mangkita iti sarikedked, ta mapagtalkan isuna a tao ken addaan iti naan-anay a panagbuteng iti Dios ngem iti kaadduan.
3Ket imbagak kadakuada, “Saanyo a lukatan dagiti ruangan ti Jerusalem agingga a makatangkayag ti init. Bayat a nakabantay dagiti guardia iti ruagan, mabalinyo nga irikep dagiti ruangan ken ibalunet dagitoy. Mangdutokkayo kadagiti guardia manipud kadagiti agnanaed iti Jerusalem, maisaad dagiti dadduma iti kampo a pagbantayanda, ken maisaad dagiti dadduma iti sango dagiti pagtaenganda.”
4Ita nalawa ken dakkel ti siudad, ngem manmano a tattao ti adda iti daytoy, ken awan pay ti naibangon a babbalay.
5Inkabil ti Dios iti pusok nga ummongek dagiti natakneng a tattao, ken dagiti opisial, ken dagiti tattao tapno mailistada sigun kadagiti pamiliada. Nasarakak Ti Listaan dagiti Kapuonan dagiti immuna a nagsubli ket nasarakak a naisurat iti daytoy dagiti sumaganadad.
6Dagitoy dagiti tattao iti probinsia a nagsubli manipud kadagiti naitalaw a balud nga intalaw ni Nebucadnesar nga ari ti Babilonia. Nagsubli ti tunggal maysa iti siudadna idiay Jerusalem ken idiay Juda.
7Dimtengda a kaduada da Zerubbabel, Jesua, Nehemias, Azarias, Raamias, Nahamani, Mardokeo, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, ken Baana. Nairaman iti bilang dagiti lallaki kadagiti tattao ti Israel dagiti sumaganad.
8Dagiti kaputotan ni Paros ket 2, 172.
9Dagiti kaputotan ni Sefatias ket 372.
10Dagiti kaputotan ni Ara ket 652.
11Dagiti kaputotan ni Pahat Moab, babaen kadagiti kaputotan da Jesua ken Joab ket 2, 818.
12Dagiti kaputotan ni Elam ket 1, 254.
13Dagiti kaputotan ni Zattu ket 845.
14Dagiti kaputotan ni Zakkai ket 760.
15Dagiti kaputotan ni Binnui ket 648.
16Dagiti kaputotan ni Bebai ket 628.
17Dagiti kaputotan ni Azgad ket 2, 322.
18Dagiti kaputotan ni Adonikam ket 667.

19Dagiti kaputotan ni Bigvai ket 2, 067.
20Dagiti kaputotan ni Adin ket 655.
21Dagiti kaputotan ni Ater, a kaputotan ni Hezekias ket 98.
22Dagiti kaputotan ni Hasum ket 328.
23Dagiti kaputotan ni Bezai ket 324.
24Dagiti kaputotan ni Harif ket 112.
25Dagiti kaputotan ni Gabaon ket 95.
26Dagiti tattao manipud iti Betlehem ken Netofa ket 188.
27Dagiti tattao manipud iti Anatot ket 128.
28Dagiti tattao iti Bet Azmavet ket 42.
29Dagiti tattao iti Kiriat Jearim, Kefira, ken Beerot ket 743.
30Dagiti tattao iti Rama ken Geba ket 621.
31Dagiti tattao iti Mikmas ket 122.
32Dagiti tattao iti Betel ken Ai ket 123.
33Dagiti tattao iti sabali a Nebo ket 52.
34Dagiti tattao iti sabali nga Elam ket 1, 254.
35Dagiti tattao iti Harim ket 320.
36Dagiti tattao iti Jerico ket 345.

37Dagiti tattao iti Lod, Hadid, ken Ono ket 721.
38Dagiti tattao iti Senaa ket 3, 930.
39Dagiti papadi: Dagiti kaputotan ni Jedaias (iti balay ni Jesua) ket 973.
40Dagiti kaputotan ni Immer ket 1, 052.
41Dagiti kaputotan ni Pashur ket 1, 247.
42Dagiti kaputotan ni Harim ket 1, 017.
43Dagiti Levita: Dagiti kaputotan ni Jesua ken Kadmiel, dagiti kaputotan ni Hodavias ket 74.
44Dagiti kumakanta: Dagiti kaputotan ni Asaf ket 148.
45Dagiti guardia ti ruangan dagiti kaputotan ni Sallum, dagiti kaputotan ni Ater, dagiti kaputotan ni Talmon, dagiti kaputotan ni Akkub, dagiti kaputotan ni Hatita ken dagiti kaputotan ni Sobai ket 138.
46Dagiti agserserbi iti templo: dagiti kaputotan ni Siha, dagiti kaputotan ni Hasufa,
47dagiti kaputotan ni Tabbaot, dagiti kaputotan ni Keros, dagiti kaputotan ni Sia, dagiti kaputotan ni Padon,
48dagiti kaputotan ni Lebana, dagiti kaputotan ni Hagaba, dagiti kaputotan ni Salmai,
49dagiti kaputotan ni Hanan, dagiti kaputotan ni Giddel, dagiti kaputotan ni Gahar.
50Dagiti kaputotan ni Reayas, dagiti kaputotan ni Resin, dagiti kaputotan ni Nekoda,
51dagiti kaputotan ni Gazzam, dagiti kaputotan ni Uzza, dagiti kaputotan ni Pasea,
52dagiti kaputotan ni Besai, dagiti kaputotan ni Meunim, dagiti kaputotan ni Nefusesim.
53Dagiti kaputotan ni Bakbuk, dagiti kaputotan ni Hakufa, dagiti kaputotan ni Harhur,
54dagiti kaputotan ni Bazlit, dagiti kaputotan ni Mehida, dagiti kaputotan ni Harsa,

55dagiti kaputotan ni Barkos, dagiti kaputotan ni Sisera,
56dagiti kaputotan ni Tema, dagiti kaputotan ni Nesias ken dagiti kaputotan ni Hatifa.
57Dagiti kaputotan dagiti adipen ni Solomon: dagiti kaputotan ni Sotai, dagiti kaputotan ni Soferet, dagiti kaputotan ni Perida,
58dagiti kaputotan ni Jaala, dagiti kaputotan ni Darkon, dagiti kaputotan ni Giddel,
59dagiti kaputotan ni Sefatias, dagiti kaputotan ni Hattil, dagiti kaputotan ni Pokeret Hazzebaim, dagiti kaputotan ni Amon.
60Amin dagiti agserserbi iti templo, ken dagiti kaputotan dagiti adipen ni Solomon ket 392.
61Ket dagitoy dagiti nagsubli manipud Tel Mela, Tel Harsa, Kerub, Addan, ken Immer; ngem saanda a mapaneknekan no isuda wenno dagiti kapuonan dagiti pamiliada ket kaputotan ni Israel:
62Dagiti kaputotan ni Delias, dagiti kaputotan ni Tobias, ken dagiti kaputotan ni Nekoda ket 642.
63Ken kadagiti papadi: dagiti kaputotan ni Habaias, dagiti kaputotan ni Hakkoz, dagiti kaputotan ni Barzillai a nangasawa iti maysa kadagiti babbai a putot ni Barzillai a Galaadita ket naawagan a maiyannurot kadagiti naganda.
64Sinapul dagitoy ti nakailistaanda iti listaan dagiti kapuonan, ngem saanda a nasarakan, isu a naikkatda iti kinapadi a kas narugit.
65Ket kinuna ti gobernador kadakuada a saanda a mapalubosan a mangan iti taraon a bingay ti padi manipud kadagiti naidaton agingga nga anamungan ti padi nga adaan Urim ken Tummim.
66Ti sibubukel a taripnong ket 42, 360,
67malaksid kadagiti lallaki ken babbai nga adipenda ket 7, 337. Addaanda iti 245 a kumakanta a lallaki ken babbai.
68Dagiti kabalioda ket 736,
69dagiti moloda ket 245, dagiti kamelioda ket 435, ken dagiti asnoda ket 6, 720.
70Nangted dagiti sumagmamano a panguloen dagiti pamilia kadagiti sagut a mausar iti trabaho. Inkabil ti gobernador ti sangaribu a daric a balitok, 50 a palanggana, ken ti 530 a pagan-anay ti padi iti pagiduldulinan iti gameng.
71Inkabil dagiti sumagmamano a panguloen dagiti pamilia ti 20, 000 a daric a balitok ken 2, 200 a minas a pirak iti pagiduldulinan iti gameng, a mausar iti trabaho.
72Nangted dagiti dadduma a tattao iti 20, 000 a daric a balitok, ken 2, 000 a minas a pirak, ken 67 a kagay nga agpaay kadagiti papadi.

73Isu a dagiti papadi, dagiti Levita, dagiti guardia, dagiti kumakanta, dagiti dadduma a tattao, dagiti agserserbi iti templo, ken amin nga Israel ket nagnaed kadagiti siudadda. Iti maikapito a bulan, nagnaeden dagiti tattao ti Israel kadagiti siudadda.”