Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - नेहेम्‍याह

नेहेम्‍याह 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु गारो प्रोव़ने थुम्‍शा, लाप्‍चोपुकी थारशा गारपाइश्‍शा वोइक्‍ताक्‍मी। लाप्‍चो खाल पाइबपुकी, कुम्‍सो पाइबपुकी नु लेवी नेल्‍ल योव़शा वोइक्‍तामी।
2मिनु गो आं लोक्‍ब हानानी नु लडाइ पाइब आन नेल्‍ल क्‍येङा ठेयब मुर हनान्‍याह आस कली यरूसलेममी हुकुम पाइब सेल्‍तासी। मारदे हना शुश मुर आन क्‍येङा हनान्‍याह दीगो नु रिम्‍शो पाइब परमप्रभु कली मान पा हिंब बाक्‍त।
3मिनु गो मेको आस कली “यरूसलेम ङा ठेयब लाप्‍चोपुकी नां चोक्‍ता नोले ला रोक्‍पतीन। मिनु नोले खाल पाइबपुकी ठेयब लाप्‍चोम गेय पची ना लाप्‍चोपुकी चोक्‍शा, आग्‍लो शुइक्‍चा माल्‍नीम। यरूसलेम ङा मुरपुकी का का पा खाल पाइब सेल्‍चा माल्‍नीम। का निक्‍शी गारो कोव़ब सेल्‍चा, का निक्‍शी आंम आन खिं आ ङोंइती खाल पचा माल्‍नीम” दे माइक्‍तामी।
4सहर ठेयब बाक्‍ब। मिनु मुर शुश मबाक्‍तीके, ब्रशा बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म। मिनु सुइमी आन खिं लेंशा सेल्‍शो मबाक्‍म।
5मिनु आं परमप्रभुमी आं कली “ठेयब मुर, सरकार ङा अधिकार ताइब नु अरु मुर नेल्‍ल आन कली बुक्‍पाइश्‍शा, मेको नु आन खिं ङा मुर आन नें ब्रेक्‍चा माल्‍नुङ” दे मिम्‍पाइक्‍ती। मिनु गो ग्‍याइश्‍शा लाइक्‍चा पुंइसीशो रे, यरूसलेम लेश्‍शा जाक्‍ब आन नें ब्रेक्‍शो किताब थित्‍ता। मिनु मेको किताबम सु सु आन नें ब्रेक्‍शो बाक्‍तेक्‍म देंशा हना,
6ङोंइती बेबीलोन ङा पिप नेबुकदनेसरमी यरूसलेम नु यहूदा ङा मुर आन कली ग्‍याइश्‍शा लाइश्‍शो बाक्‍त। मिनु सु सु नोले यरूसलेम नु यहूदा ङा आंम आन सहर लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म देंशा हना,
7जेरूब-बाबेल, येशुआ, नेहेम्‍याह, अजारयाह, राम्‍याह, नाहामानी, मोरदेकै, बिल्‍शान, मिस्‍पेरेथ बिग्‍वाइ, नेहुम नु बानाह लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
8लेत्‍चा ताइब इस्राएली सु सु बाक्‍तेक्‍म देंशा हना, पारोश नु आ खिं ङा मुर २,१७२
9शेफत्‍याह नु आ खिं ङा मुर ३७२
10आराह नु आ खिं ङा मुर ६५२
11पहाथ-मोआब नु आ खिं ङा मुर नु येशुआ नु योआब आस खिं ङा मुर नेल्‍ल २,८१८
12एलाम नु आ खिं ङा मुर १,२५४
13जत्‍तु नु आ खिं ङा मुर ८४५
14जक्‍काइ नु आ खिं ङा मुर ७६०
15बिन्‍नुइ नु आ खिं ङा मुर ६४८
16बेबाइ नु आ खिं ङा मुर ६२८
17अज्‍गाद नु आ खिं ङा मुर २,३२२
18अदोनीकाम नु आ खिं ङा मुर ६६७

19बिग्‍वाइ नु आ खिं ङा मुर २,०६७
20आदीन नु आ खिं ङा मुर ६५५
21आतेर नु हिज्‍कीयाह नु आस खिं ङा मुर ९८
22हाशुम नु आ खिं ङा मुर ३२८
23बेजाइ नु आ खिं ङा मुर ३२४
24हारीफ नु आ खिं ङा मुर ११२
25गिबोन नु आ खिं ङा मुर ९५
26बेथलेहेम नु नेतोफाह सहर ङा मुर १८८
27अनाथोथ सहर ङा मुर १२८
28बेथ-अज्‍मावेथ सहर ङा मुर ४२
29किरयथ-यारीम, केफीरा नु बेयरोथ सहर ङा मुर ७४३
30रामाह नु गेबा सहर ङा मुर ६२१
31मिक‍मास सहर ङा मुर १२२
32बेथेल नु ऐ सहर ङा मुर १२३
33अर्को नेबो सहर ङा मुर ५२
34अर्को एलाम आ तौ १,२५४
35हारीम आ तौ ३२०
36यरीको सहर ङा वोंइश मुर ३४५

37लोद, हादीद नु ओनो सहर ङा वोंइश मुर ७२१
38सेनाह सहर ङा वोंइश मुर ३,९३० जना लेत्‍चा ताइब बाक्‍तेक्‍म।
39येशुआ आ खिं ङा येदायाह आ चच युइ ९७३
40इम्‍मेर आ चच युइ १,०५२
41पश्‍हुर आ चच युइ १,२४७
42हारीम आ चच युइ १,०१७ जना बाक्‍तेक्‍म।
43होदेवाह आ खिं ङा येशुआ नु कदमीएल आस चच युइ ७४ जना लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
44आसाफ आ चच युइ १४८ जना लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
45शाल्‍लुम, आतेर, ताल्‍मोन, अक्‍कुब, हतीता नु शोबाइ आन चच युइ १३८ जना लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
46सीहा आ तौपुकी, हासुफा आ तौपुकी, तब्‍बाओथ आ तौपुकी,
47केरोस आ तौपुकी, सीआ आ तौपुकी, पादोन आ तौपुकी,
48लेबाना आ तौपुकी, हगाबा आ तौपुकी, शाल्‍माइ आ तौपुकी
49हानान आ तौपुकी, गिददेल आ तौपुकी, गहार आ तौपुकी,
50रेआयाह आ तौपुकी, रेसीन आ तौपुकी, नेकोदा आ तौपुकी,
51गज्‍जाम आ तौपुकी, उज्‍जा आ तौपुकी, पासेआह आ तौपुकी,
52बेसाइ आ तौपुकी, मेउनीम आ तौपुकी, नेफुशेसीम आ तौपुकी,
53बाकबुक आ तौपुकी, हकुफा आ तौपुकी, हारहुर आ तौपुकी,
54बास्‍लुथ आ तौपुकी, मेहीदा आ तौपुकी, हारशा आ तौपुकी,

55बारकोस आ तौपुकी, सीसेरा आ तौपुकी, तेमाह आ तौपुकी,
56नु नेसीयाह नु हतीफा आस तौपुकी परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पाइब लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
57सोताइ आ तौपुकी, सोफेरेथ आ तौपुकी, परीदा आ तौपुकी,
58याला आ तौपुकी, दारकोन आ तौपुकी, गिददेल आ तौपुकी,
59शेफत्‍याह आ तौपुकी, हत्‍तील आ तौपुकी, पोकेरेथ-हस्‍सेबाइम आ तौपुकी नु आमोन आ तौपुकी,
60परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पाइब नु सोलोमन आ खिं ङा गेय पाइब आन तौ नेल्‍ल पा ३९२ जना लेत्‍चा तशो बाक्‍तेक्‍म।
61तेल-मेलाह, तेल-हारशा, करूब, अददोन नु इम्‍मेर सहर रे कुइ‍ब मुर आन किकी पिपी इस्राएली बाक्‍नीम, दे ब्रेक्‍तीकेमी कोंइने मचबेम।
62देलायाह, तोबीयाह नु नेकोदा आन तौ नेल्‍ल पा ६४२ जना बाक्‍तेक्‍म।
63चढ़ेब आन दाते रे होबायाह, हककोस आस चच युइ नु बारजील्‍लाइ बाक्‍नीम। बारजील्‍लाइमी चहिं गिलादी बारजील्‍लाइ आ तमी का ग्‍युंबे पा आ शिउ आ नें बारजील्‍लाइ माइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍त।
64मेको आन नें ब्रेक्‍शो मथित्‍तीके, चढ़ेतीक गेय पचा मशिरनीम, दे तिल्‍चा पुंइसीशो बाक्‍तेक्‍म।
65हुकुम पाइबमी ऊरीम नु थुम्‍मीम रे गेय पाइब चढ़ेब मग्रूम सम्‍म मेको आन कली चढ़ेशो थोव़की जचा मगेमे बाक्‍त। प्रस्‍थान २८:३०; गन्‍ती १८:९; १सामुएल १४:४१
66यरूसलेम लेश्‍शा जाक्‍ब नेल्‍ल ४२,३६० जना बाक्‍तेक्‍म।
67मेको आन वाइलीम वाइल ७,३३७ जना बाक्‍तेक्‍म। मिनु कुम्‍सो पाइबपुकी २४५ जना मुर बाक्‍तेक्‍म।
68मिनु ७३६ ओटा शारा, २४५ ओटा खच्‍चर,
69दलओंठ ४३५ नु ६,७२० ओटा गधा बाक्‍तेक्‍म।
70मिनु का निक्‍शी खिं ङा ठेयब मुरपुकीमी गारो प्रोव़चा कली मार मार गेम्‍तेक्‍म। हुकुम पाइबमी सुन के आदारकोन माइश्‍शो क्‍येट हजार का टुक्रा, ५० ओटा बोस नु ५ सहे ३० ओटा चढ़ेब आन कली फेक्‍तीके वा गेप्‍तु। आदारकोन का ८.४ ग्राम सुन के क्‍येट बाक्‍ब।
71मिनु का निक्‍शी खिं ङा ठेयब मुरपुकीमी गेय कली सुन के आदारकोन २० हजार टुक्रा नु चांदी के मीना माइश्‍शो क्‍येट हजार निक्‍शी सहे निक्‍शी टुक्रा गेम्‍तेक्‍म। मीना का ६०० ग्राम खोदेंशो बाक्‍ब।
72लीशो मुरपुकीमी सुन के आदारकोन २० हजार टुक्रा नु चांदी के मीना हजार निक्‍शी टुक्रा नु ६७ ओटा चढ़ेब आन कली फेक्‍तीके वा गेम्‍तेक्‍म।

73मिनु चढ़ेबपुकी, लेवीपुकी, लाप्‍चो खाल पाइबपुकी, कुम्‍सो पाइबपुकी, परमप्रभु यावे आ खिंमी गेय पाइबपुकी नु अरु नेल्‍ल इस्राएली आन आंम आंम सहरमी लशा बाक्‍शो बाक्‍तेक्‍म।