Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amɑ wɑɑtʋ wei Sɑnǝpɑlɑ, nɑ Topiyɑ, nɑ Lɑɑlupunɑɑ, nɑ Amoni nyǝ́mɑ, nɑ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ pɑ nɩɩwɑ sɩ tǝ tɔŋɑ Yosɑlɛm koluŋɑ ŋmɑʋ nɑ pɔɣɔlɛɛ tɔŋɑ tǝkʋɣʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ-wɛɣɛ kɑtɑtǝlɑɣɑ.
2Nɑ pɑ́ lɑ́ nɔɣɔ kʋlʋmɑɣɑ kɛ pɑ tǝnɑ sɩ pɑ kɔŋ Yosɑlɛm tɑɑ, nɑ pɑ́ lɑ́ nɑ pǝ́ cʋkɩ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ sǝlǝmɑ tɑ́ Ɩsɔ nɑ tǝ sɩɩ tɑŋlɑɑ kɛ ilim nɑ ɑhoo sɩ, kolontunɑɑ ɩ́ tɑɑ tii tɑ́ tɔɔ nɑ tiili.
4Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ tɔŋ sɩ: Tǝmlɛ nyǝ́mɑ kɑwɑ pǝnɛntɛɣɛ tǝtɔɣɔtɔɣɔ, pǝ́cɔ́ ncɑɑlɛ kǝlɑ kɑɑʋ. Tǝ kɑ́ɑ́ pǝsɩ nɑ tǝ́ tɛ koloosi sǝnɛ sɩ ŋmɑʋ.
5Tɑ́ kolontunɑɑ nɑ́ mɑɣɑsǝɣɩ kɛ́ sɩ mpɛ pɑɑ tii tɑ tɔɔ kɛ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ tǝ kɑɑ nyɩ. Nɑ pɑ́ kpiisi-tʋ nɑ tɑ́ tǝmlɛ sɩɩ tǝnɑɣɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑ́ tɛɛtʋnɑɑ Yutɑ nyǝ́mɑ lɛlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ kolontunɑɑ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ tɔ, pɑ kɔmɑ tɔm nɑɑnʋwɑ, nɑ pɑ́ kpɑɑlǝɣɩ-tʋ sɩ: Asolɑ wɛɛ, ɩ́ kɔɔ tɑ́ tɛ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ sɩɩwɑ lʋlʋŋ yoolɑɑ kpekɑ nɑ pɑ ŋmɑntɑɑsɩ nɑ pɑ tɔɔŋ kɛ koluŋɑ kɑfɛɛŋ tɑɑ.
8Mɑ cɛkǝnɑ pɑ yɑɑsinɑɑ kɛ mpʋ, ɩlɛnɑ mɑ́ yɔɣɔtǝnɑ sɔsɑɑ nɑ hʋʋlɑɑ, nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ sɩ: Ɩ́ tɑɑ nyɑnɑ mǝ kolontunɑɑ, ɩ́ tɔɔsɩ sɩ Tɑcɑɑ kɛlɛ sɔsɔ nɑ toŋ tʋ. Ɩ́ yoonɑ mǝ tɛɛtʋnɑɑ, nɑ mǝ pǝyɑlɑɑ, nɑ mǝ pɛɛlɑɑ, nɑ mǝ ɑlɑɑ, nɑ mǝ tɛɛsɩ nyǝ́mɑ nɔɔsɩ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑ́ kolontunɑɑ cɛkǝnɑɑ sɩ, tǝ nɩɩwɑ pɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔm ntɩ. Pǝyele Ɩsɔ lɑpɑ nɑ pɑ́ kpisi nti pɑ cɑɑkɑɣɑ tɔ. Ɩlɛnɑ tɑ́ tǝnɑ tɑ́ɑ́ mǝlɩ koluŋɑ tǝŋmɑlɛ nɑ tǝ́ niki tɑ tǝmlɛ.
10Pǝ kpɑɣɑʋ kʋyɑkʋ ŋkʋ tɔɣɔ mɑ tɑɑpɑlɑɑ tɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ sʋ́ʋ́ tǝmɑ lɑpʋ. Nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ tɔkɑ ŋmɑntɑɑsɩ, nɑ kpɑlǝŋ, nɑ tɔɔŋ, nɑ pɑ́ suu yoou wontu. Ɩlɛnɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ feŋiɣi yǝlɑɑ tǝnɑ tɔɔ.
11Nɑ pɛlɛ pɑ́ pɑɑsǝnɑ koluŋɑ ŋmɑʋ. Nɑ wontu sǝɣǝllɑɑ nɑ́ɑ́ tɔkɑ pɑ sǝɣǝlɑ nɑ niŋ ɩnɛ, nɑ yoou wontu nɑ niŋ lɛlǝŋ.
12Nɑ ŋmɑlɑɑ nɑ́ɑ́ lǝlɑ pɑ lɑɣɑlɛɛ kɛ pɑ tɩɩsɩ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɔŋɑ koluŋɑ kɛ tɑɣɑnʋɣʋ. Nɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ɑ́ tǝŋǝɣɩ mɑ wɑɑlɩ, nɑ ɩ sɔɔlʋ pɩɩwɑ sɩ ye pǝ ciɣitɑɑ, ɩ yɑɣɑ ɑpɑlʋtutuɣu.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɔmɑ sɔsɑɑ nɑ hʋʋlɑɑ nɑ pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ wɛɛ tɔ sɩ: Koluŋɑ tǝmlɛ kɑɑsɑ sɔsɔm. Pǝyele kɑ ɩtɑɣɑlɑʋ tɔɔ kɛ́ tǝ wɛɛ nɑ tǝ́ hɑtǝlǝnɑ tǝmɑ.
14Pɑɑ timpiɣi ɩ́ wɛɛ nɑ ɩ́ nɩɩ tutuɣu, ɩlɛ ɩ́ kotinɑ-m nɑ tɑ́ Ɩsɔ yoonɑ tɑ́ nɔɣɔ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ lɑkɑɣɑ tǝmlɛ kɛ pǝ kpɑɣɑʋ tefemle tɔ. Hɑlǝnɑ ɑhoo, nɑ tɑ́ tɑɑ lɛlɑɑ tɔkɑ ŋmɑntɑɑsɩ.
16Wɑɑtʋ ɩnǝɣɩ mɑ heelɑɣɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɩ pɑɑ wei ɩ́ sʋʋ ɩ kpekǝle kiŋ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ ɑhoo, nɑ pɑ́ feŋiɣi tɑ́ tɔɔ nɑ pɑ́ lɑkɩ tǝmlɛ kɛ ilim tɑɑ.
17Pǝ kɑɑsɑ mɑ́ nɑ mɑ tɑɑpɑlɑɑ, nɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ nɑ tɑŋlɑɑ mpɑ pɑɑ wɛ mɑ wɑɑlɩ tɔ. Ye pǝ tɑɣɑ tǝ cɑɑ lʋm sɔʋ, tɩɩ wɔɣɔsǝɣɩ tɑ́ wontu.