Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Nehemaia

Nehemaia 7

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe hoko ʻo pehē, ʻi he langaʻi ʻae ʻā maka, pea kuo ʻosi ʻeku fokotuʻu hake ʻae ngaahi matapā, pea mo e kau leʻo matapā mo e kau hiva mo e kau Livai kuo tuʻutuʻuni,
2Naʻaku tuku ki hoku tokoua ko Hanani, mo Hanania ko e pule ʻoe fale lahi, ke na pule ki Selūsalema: he ko e tangata angatonu ia, pea manavahē lahi ia ki he ʻOtua ʻi he tokolahi.
3Pea ne u pehē kiate kinaua, “ʻOua naʻa tuku ke ava ʻae ngaahi matapā ki Selūsalema kaeʻoua ke mafana ʻae laʻā: pea ʻi heʻena tuʻu ʻo ofi, tuku kenau tāpuni ʻae ngaahi matapā, pea ʻai ki ai ʻae ʻakau fakamaʻu: pea fakanofo ʻae kau leʻo ʻi he kakai ʻo Selūsalema, taki taha ʻi hono lakanga, pea taki taha hangatonu ki hono fale ʻoʻona.”
4Pea naʻe ʻataʻatā ʻae kolo pea lahi: ka naʻe tokosiʻi ʻae kakai naʻe ʻi ai, pea naʻe ʻikai langa ʻae ngaahi fale.

5Pea naʻe tuku ki hoku loto ʻe hoku ʻOtua ke tānaki fakataha ʻae houʻeiki, mo e kau pule, mo e kakai, koeʻuhi ke lau fakahokohoko pē ʻakinautolu. Pea ne u ʻilo ʻae tohi ʻoe hokohoko ʻokinautolu naʻe muʻaki ʻalu hake pea u ʻilo kuo tohi ai;
6Ko e ngaahi fānau eni ʻoe fonua, ʻaia naʻe ʻalu hake mei he pōpula, ʻakinautolu naʻe fetuku ʻo ʻave pōpula, ʻaia naʻe fetuku ʻe Nepukanesa ko e tuʻi ʻo Papilone, ʻonau toe haʻu ki Selūsalema mo Siuta, takitaha ki heʻene kolo;
7‌ʻAkinautolu naʻe ʻalu hake mo Selupepeli, mo Sesua, mo Nehemaia, mo ʻAsalia, mo Leamia, mo Nehamani, mo Motekiai, mo Pilisani, mo Misipeleti, mo Pikivai, mo Nehumi, mo Paʻana. Ko eni ʻa hono lau ʻoe kau tangata ʻoe kakai ʻo ʻIsileli:
8Ko e fānau ʻa Palosi, ko e toko ua afe mo e teau ma fitungofulu ma ua.
9Ko e fānau ʻa Sifatia, ko e toko tolungeau ma fitungofulu ma ua.
10Ko e fānau ʻa ʻAla, ko e toko onongeau ma nimangofulu ma ua.
11Ko e fānau ʻa Pehati-Moape, ko e fānau ʻa Sesua mo Soape, ko e toko ua afe ma valungeau ma hongofulu ma valu.
12Ko e fānau ʻa ʻIlami, ko e taha afe ma uangeau ma nimangofulu ma fā.
13Ko e fānau ʻa Satu, ko e toko valungeau ma fāngofulu ma nima.
14Ko e fānau ʻa Sakai, ko e toko fitungeau ma onongofulu.
15Ko e fānau ʻa Pinui, ko e toko onongeau ma fāngofulu ma valu.
16Ko e fānau ʻa Pepai, ko e toko onongeau ma uofulu ma valu.
17Ko e fānau ʻa ʻAsikati, ko e toko ua afe ma tolungeau ma uofulu ma ua.
18Ko e fānau ʻa ʻAtonikami, ko e toko onongeau ma onongofulu ma fitu.

19Ko e fānau ʻa Pikivai, ko e toko ua afe ma onongofulu ma fitu.
20Ko e fānau ʻa ʻAtini, ko e toko onongeau ma nimangofulu ma nima.
21Ko e fānau ʻa ʻAteli ʻia Hesekaia, ko e toko hivangofulu ma valu.
22Ko e fānau ʻa Hasumi, ko e toko tolungeau ma uofulu ma valu.
23Ko e fānau ʻa Pisai, ko e toko tolungeau ma uofulu ma fā.
24Ko e fānau ʻa Halife, ko e toko teau ma hongofulu ma ua.
25Ko e fānau ʻa Kipione, ko e toko hivangofulu ma nima.
26Ko e kau tangata ʻo Petelihema mo Nitofa, ko e toko teau ma valungofulu ma valu.
27Ko e kau tangata ʻo ʻAnatoti, ko e toko teau mā uofulu mā valu.
28Ko e kau tangata ʻo Pete-ʻAsimavete, ko e toko fāngofulu mā ua.
29Ko e kau tangata ʻo Kesa-Sialimi, mo Kifila, mo Piheloti, ko e toko fitungeau mā fāngofulu mā tolu.
30Ko e kau tangata ʻo Lama ʻo Kepa, ko e toko onongeau mā uofulu mā taha.
31Ko e kau tangata ʻo Mikimasi, ko e toko teau mā uofulu mā ua.
32Ko e kau tangata ʻo Peteli mo ʻAi, ko e toko teau mā uofulu mā tolu.
33Ko e kau tangata ʻo Nipo ʻe taha, ko e toko nimangofulu mā ua.
34Ko e fānau ʻae ʻIlami ʻe taha, ko e toko taha afe, mā uangeau, mā nimangofolu mā fā.
35Ko e fānau ʻa Halimi, ko e toko tolungeau mā uofulu.
36Ko e fānau ʻa Seliko, ko e toko tolungeau mā fāngofulu mā nima.

37Ko e fānau ʻa Loti, mo Hatiti, mo Ono, ko e toko fitungeau mā uofulu mā taha.
38Ko e fānau ʻa Sinaʻa, ko e toko tolu afe mā hivangeau mā tolungofulu.
39Ko e kau taulaʻeiki eni: ko e fānau ʻa Sitaia, ʻi he fale ʻo Sesua, ko e toko hivangeau mā fitungofulu mā tolu.
40Ko e fānau ʻa Imeli, ko e toko taha afe mā nimangofulu mā ua.
41Ko e fānau ʻa Pasuli, ko e toko taha afe mā uangeau mā fāngofulu mā fitu.
42Ko e fānau ʻa Halimi, ko e toko taha afe mā hongofulu mā fitu.
43Ko e kau Livai eni: ko e fānau ʻa Sesua, ʻo Katimieli, pea mo e fānau ʻa Hoteva, ko e toko fitungofulu mā fā.
44Ko e kau hiva eni: ko e fānau ʻa ʻAsafi, ko e toko teau mā fāngofulu mā valu.
45Ko e kau leʻo matapā eni: ko e fānau ʻa Salumi, ko e fānau ʻa ʻAteli, ko e fānau ʻa Talimoni, ko e fānau ʻa ʻAkupi, ko e fānau ʻa Hatita, ko e fānau ʻa Sopai, ko e toko teau mā tolungofulu mā valu.

46Ko e kau Netenimi eni: ko e fānau ʻa Siha, ko e fānau ʻa Hasufa, ko e fānau ʻa Tapaoti,
47Ko e fānau ʻa Kilosi, ko e fānau ʻa Sia, ko e fānau ʻa Patoni.
48Ko e fānau ʻa Lipana, ko e fānau ʻa Hakapa, ko e fānau ʻa Salimei,
49Ko e fānau ʻa Hanani, ko e fānau ʻa Kiteli, ko e fānau ʻa Kehaa,
50Ko e fānau ʻa Liaia, ko e fānau ʻa Lesini, ko e fānau ʻa Nikota,
51Ko e fānau ʻa Kasami, ko e fānau ʻa Usa, ko e fānau ʻa Pasea,
52Ko e fānau ʻa Pesai, ko e fānau ʻa Mehunimi, ko e fānau ʻa Nifisimi,
53Ko e fānau ʻa Pakipuki, ko e fānau ʻa Hakufa, ko e fānau ʻa Hahua,
54Ko e fānau ʻa Pasiliti, ko e fānau ʻa Mehita, ko e fānau ʻa Halisa,

55Ko e fānau ʻa Pakosi, ko e fānau ʻa Sisila, ko e fānau ʻa Tama,
56Ko e fānau ʻa Nisia, ko e fānau ʻa Hatifa.
57Ko e fānau eni ʻae kau tamaioʻeiki ʻa Solomone: ko e fānau ʻa Sotei, ko e fānau ʻa Sofeleti, ko e fānau ʻa Pelita.
58Ko e fānau ʻa Sala, ko e fānau ʻa Takoni, ko e fānau ʻa Kiteli,
59Ko e fānau ʻa Sifatia, ko e fānau ʻa Hatili, ko e fānau ʻa Pokileti ʻo Sipemi, ko e fānau ʻa ʻAmoni.
60Ko e kakai Netimimi kotoa pē, mo e fānau ʻae kau tamaioʻeiki ʻa Solomone, ko e toko tolungeau mā hivangofulu mā ua.
61Pea ko kinautolu eni ʻaia naʻe ʻalu hake foki mei Telimela mo Telihalesa, mo Kilupi, mo ʻAtoni, mo Imeli: ka naʻe ʻikai te nau faʻa fakahā ʻae fale ʻo ʻenau tamai, pe ko honau hoko, pe naʻe ʻo ʻIsileli ʻakinautolu pe ʻikai.
62Ko e fānau ʻa Tilaia, ko e fānau ʻa Topaia, ko e fānau ʻa Nikota, ko e toko onongeau mā fāngofulu mā ua.
63Pea ʻi he kau taulaʻeiki: ko e fānau ʻa Hopaia, ko e fānau ʻa Kose, ko e fānau ʻa Pasilai, ʻaia naʻa ne ʻave ʻae ʻofefine ʻe taha ʻo Pasilai ko e tangata Kiliati ko hono uaifi, pea naʻe ui ia ki hono hingoa ʻoʻona.

64Naʻe kumi ʻekinautolu honau hohoko fakataha mo kinautolu naʻe lau ʻi he hokohoko, ka naʻe ʻikai ʻilo ia: ko ia naʻe tukuange ai ʻakinautolu ʻo hangē ha taʻemaʻa mei he ngāue fakataulaʻeiki.
65Pea naʻe pehē ʻe he pule kiate kinautolu, ke ʻoua naʻa nau kai ʻi he ngaahi meʻa māʻoniʻoni lahi, ke ʻoua ke tuʻu hake ha taulaʻeiki mo e ʻUlimi mo e Tumemi.

66Ko hono tokolahi ʻoe kakai kātoa ko e toko fā mano mo e toko ua afe mo e toko tolungeau mā onongofulu.
67Ka naʻe lau kehe ʻenau kau tamaioʻeiki mo honau kau kaunanga, ko e toko fitu afe mo e toko tolungeau, mā tolungofulu mā fitu: pea naʻe ʻiate kinautolu ʻae kau tangata hiva mo e kau fefine hiva ko e toko uangeau mo e toko fāngofulu mā nima.
68Ko ʻenau fanga hoosi, ko e fitungeau mo e tolungofulu mā ono: ko ʻenau fanga miuli, ko e uangeau mo e fāngofulu mā nima:
69Ko ʻenau fanga kāmeli, ko e fāngeau mo e tolungofulu mā nima: ko e fanga ʻasi ko e ono afe mo e fitungeau mo e uofulu.

70Pea naʻe foaki meʻa ki he ngāue ʻe he niʻihi ʻoe kau mātuʻa tuʻukimuʻa. Naʻe foaki ʻe he pule ki he fale koloa ʻae koula ko e talami ʻe taha afe, mo e ipu luoluo ʻe nimangofulu, mo e kofu fakataulaʻeiki ʻe nimangeau ma tolungofulu.
71Pea naʻe foaki ʻe he kau tuʻukimuʻa niʻihi ʻoe kau mātuʻa ki he koloa ʻoe ngāue ko e talami koula ʻe ua mano, mo e paunite siliva ʻe ua afe ma uangeau.
72Pea ko ia naʻe foaki ʻe he kakai naʻe toe ko e talami koula ʻe ua mano, mo e paunite siliva ʻe ua afe, mo e kofu fakataulaʻeiki ʻe onongofulu ma fitu.

73Ko ia naʻe nofo ʻi honau ngaahi kolo ʻae kau taulaʻeiki, mo e kau Livai, mo e kau leʻo matapā, mo e kau hiva, mo e kakai niʻihi, mo e kau Netenimi, mo ʻIsileli kotoa pē: pea ʻi he hokosia hono fitu ʻoe māhina, naʻe nofo ʻae fānau ʻa ʻIsileli ʻi honau ngaahi kolo.