Text copied!
CopyCompare
Święta Biblia - Nehemiasza

Nehemiasza 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A gdy mur został odbudowany i wstawiłem wrota, gdy ustanowiono odźwiernych, śpiewaków i Lewitów;
2Nad Jerozolimą postawiłem Chananiego, swojego brata, a Chananiasza ustanowiłem dowódcą pałacu. On bowiem był wiernym człowiekiem i bał się Boga bardziej niż wielu innych;
3I powiedziałem do nich: Niech nie otwierają bram Jerozolimy, aż słońce będzie dopiekać; a póki tam stoją, niech zamkną bramy i zaryglują je. Należy ustanowić straż spośród mieszkańców Jerozolimy, każdego na jego posterunku i każdego naprzeciwko własnego domu.
4A miasto było przestronne i wielkie, ale ludu w jego murach było niewiele, a domy jeszcze nie zostały odbudowane.
5I mój Bóg położył mi na sercu, abym zebrał dostojników, przełożonych i lud, aby zostali spisani według rodowodów. Wtedy znalazłem księgę rodowodów tych, którzy pierwsi powrócili, a znalazłem w niej taki zapis.
6Oto ludzie tej prowincji, którzy przybyli z niewoli, dokąd zostali uprowadzeni, których uprowadził Nabuchodonozor, król Babilonu, a powrócili do Jerozolimy i do Judy, każdy do swego miasta.
7Przyszli z Zorobabelem, z Jeszuą, Nehemiaszem, Azariaszem, Raamiaszem, Nachamanim, Mardocheuszem, Bilszanem, Misperetem, Bigwajem, Nechumem i Baaną. Oto liczba mężczyzn ludu Izraela:
8Synów Parosza – dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;
9Synów Szefatiasza – trzystu siedemdziesięciu dwóch;
10Synów Aracha – sześciuset pięćdziesięciu dwóch;
11Synów Pachat-Moaba, synów Jeszuy i Joaba – dwa tysiące ośmiuset osiemnastu;
12Synów Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
13Synów Zattua – ośmiuset czterdziestu pięciu;
14Synów Zakkaja – siedmiuset sześćdziesięciu;
15Synów Binnuja – sześciuset czterdziestu ośmiu;
16Synów Bebaja – sześciuset dwudziestu ośmiu;
17Synów Azgada – dwa tysiące trzystu dwudziestu dwóch;
18Synów Adonikama – sześciuset sześćdziesięciu siedmiu;

19Synów Bigwaja – dwa tysiące sześćdziesięciu siedmiu;
20Synów Adina – sześciuset pięćdziesięciu pięciu;
21Synów Atera, z linii Ezechiasza – dziewięćdziesięciu ośmiu;
22Synów Chaszuma – trzystu dwudziestu ośmiu;
23Synów Besaja – trzystu dwudziestu czterech;
24Synów Charifa – stu dwunastu;
25Synów z Gibeonu – dziewięćdziesięciu pięciu.
26Mężczyźni z Betlejem i Netofy – stu osiemdziesięciu ośmiu;
27Mężczyźni z Anatot – stu dwudziestu ośmiu;
28Mężczyźni z Bet-Azmawet – czterdziestu dwóch;
29Mężczyźni z Kiriat-Jearim, Kefiry i Beerot – siedmiuset czterdziestu trzech;
30Mężczyźni z Rama i Geba – sześciuset dwudziestu jeden;
31Mężczyźni z Mikmas – stu dwudziestu dwóch;
32Mężczyźni z Betel i Aj – stu dwudziestu i trzech;
33Mężczyźni z drugiego Nebo – pięćdziesięciu dwóch;
34Synów drugiego Elama – tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;
35Synów Charima – trzystu dwudziestu;
36Synów Jerycha – trzystu czterdziestu pięciu;

37Synów z Lod, Chadida i Ono – siedmiuset dwudziestu jeden;
38Synów Senai – trzy tysiące dziewięciuset trzydziestu.
39Kapłani: synów Jedajasza, z domu Jeszuy – dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;
40Synów Immera – tysiąc pięćdziesięciu dwóch;
41Synów Paszchura – tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;
42Synów Charima – tysiąc siedemnastu.
43Lewici: synów Jeszuy, Kadmiela, z synów Hodwy – siedemdziesięciu czterech.
44Śpiewacy: synów Asafa – stu czterdziestu ośmiu.
45Odźwiernych: synów Szalluma, synów Atera, synów Talmona, synów Akkuba, synów Chatity, synów Szobaja – stu trzydziestu ośmiu.
46Netinici: synowie Sichy, synowie Chaszufy, synowie Tabbaota;
47Synowie Kerosa, synowie Sii, synowie Padona;
48Synowie Lebana, synowie Chagaby, synowie Szalmaja;
49Synowie Chanana, synowie Giddela, synowie Gachara;
50Synowie Reajasza, synowie Resina, synowie Nekody;
51Synowie Gazzama, synowie Uzzy, synowie Paseacha;
52Synowie Besaja, synowie Meunitów, synowie Nefisytów;
53Synowie Bakbuka, synowie Chakufy, synowie Charchura;
54Synowie Baslita, synowie Mechidy, synowie Charszy;

55Synowie Barkosa, synowie Sisery, synowie Tamacha;
56Synowie Nesjacha, synowie Chatify;
57Synowie sług Salomona: synowie Sotaja, synowie Sofereta, synowie Peridy;
58Synowie Jaali, synowie Darkona, synowie Giddela;
59Synowie Szefatiasza, synowie Chattila, synowie Pocheret-Hassebaima, synowie Amona.
60Wszystkich Netinitów i synów sług Salomona – trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.
61A oto ci, którzy przybyli z Tel-Melach, Tel-Charsza, Kerub, Addan i Immer, ale nie mogli wykazać domu swoich ojców i swego potomstwa – tego, czy pochodzą z Izraela.
62Synów Delajasza, synów Tobiasza, synów Nekody – sześciuset czterdziestu dwóch.
63A z kapłanów: synowie Chobajasza, synowie Kosa, synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja Gileadczyka i przybrał ich imię.
64Ci szukali swego spisu według rodowodu, ale nie znaleźli, toteż zostali wykluczeni z kapłaństwa.
65Tirszata zakazał im spożywać z pokarmów najświętszych, dopóki nie pojawi się kapłan z Urim i Tummim.
66Całe to zgromadzenie liczyło czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób;
67Nie licząc ich sług i służących, których było siedem tysięcy trzysta trzydzieścioro siedmioro. A wśród nich było dwieście czterdzieścioro pięcioro śpiewaków i śpiewaczek.
68Ich koni – siedemset trzydzieści sześć. Ich mułów – dwieście czterdzieści pięć.
69Wielbłądów – czterysta trzydzieści pięć. Osłów – sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.
70A niektórzy z naczelników rodów dali na prace. Tirszata dał do skarbca tysiąc drachm złota, pięćdziesiąt czasz i pięćset trzydzieści szat kapłańskich.
71Niektórzy też z przedniejszych rodów dali do skarbca na pracę dwadzieścia tysięcy drachm złota i dwa tysiące dwieście min srebra.
72A to, co dała reszta ludu, wynosiło dwadzieścia tysięcy drachm złota, dwa tysiące min srebra i sześćdziesiąt siedem szat kapłańskich.

73Tak więc kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, część ludu, Netinici i cały Izrael osiedlili się w swoich miastach. A gdy nastał siódmy miesiąc, synowie Izraela mieszkali w swoich miastach.