Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Nehemii

Nehemii 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ pɑ kɑlɑ sɑmɑɑ kɛ Moisi tɑkǝlɑɣɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ tɑlɑ lonte nte tǝ tɑɑ pɑ ŋmɑɑwɑ sɩ Amoni nyǝ́mɑ nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ pɑ kɑɑ sʋʋ mpɑ pɑ sɛɛkɩ Ɩsɔ tɔ pɑ kpekǝle tɑɑ tɔ.
2Tɑmpɑnɑ tɔɔ, pɛlɛ pɑ tɑɑ mʋ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ hɑ-wɛɣɛ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ kʋnyɔnyɔɔm. Hɑlǝnɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ nɑ́ɑ́ fɛlɩ Pɑlɑɑm kɛ liɣitee sɩ, ɩ́ tǝŋsɩ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ mpusi. Amɑ tɑ́ Ɩsɔ nɑ́ lɑɣɑsɑ mpusi ɩnǝɣɩ koolee kʋpɑnɑ.
3Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ nɩ́ɩ́ mpʋ, ɩlɛnɑ pɑ́ tʋ́ pɑ tɑɑ sɩ pɑ tɔɣɔnǝɣɩ pɑ kpekǝle tɑɑ kɛ́ kpɑɩ nyǝ́mɑ.
4Nɑ pǝ́cɔ́ pǝ́ tɑkɩ mpʋ tɔ, kɔtʋlʋ Ɩliyɑsipɩ kɛ pɑɑ kpɑwɑ sɩ, ɩ́ pɑɑsǝɣǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluŋ lɛlǝŋ. Pǝyele Ɩliyɑsipɩ lʋlǝtɑ kɛlɛ Topiyɑ.
5Pǝ tɔɔ kɛ́ Ɩliyɑsipɩ hʋlɑ Topiyɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluɣu sɔsɔɔʋ ŋku kʋ tɑɑ pɑ sɩɩwɑ kʋtɔɣɔʋ ŋku pɑ hɑwɑ tɔ, nɑ tulɑɑlʋ, nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wontu nɑ kɔtǝlɑɑ pɑɑ tete nɑ tɔɣɔnɑɣɑ, nɑ sʋlʋm kʋfɑm, nɑ nim pǝ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ ŋku Lefii nyǝ́mɑ, nɑ yonyoolɑɑ, nɑ nɔnɔɔsɩ tɑŋlɑɑ pɑ tɩ tɔ.
6Pǝ lɑkɑɣɑ mpʋ tɔ mɑ fɛɩ Yosɑlɛm. Mɑ polɑ Pɑpiloni wulɑʋ sɔsɔ Atɑkǝsɛsɛɛ tɛɣɛ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ. Pǝ lɑpɑ wɛɛ nɑɑlɛ, ɩlɛnɑ wulɑʋ hɑ-m nɔɣɔ
7nɑ mɑ́ mǝlɩ Yosɑlɛm. Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ nɑwɑ ɩsǝnɑ Ɩliyɑsipɩ hɑwɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kutuluɣu lɛŋkʋ kɛ Topiyɑ tɔ, pǝ fɛɩ teu.
8Tǝnɑɣɑ pɑ́ɑ́nɑ́ huu mɑ tɑɑ nɑ mɑ́ lɔɣɔ Topiyɑ wontu nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ.
9Ɩlɛnɑ mɑ́ yele nɑ pɑ́ nyɑɑlɩ kutuluŋ ɩnǝɣɩ teu, nɑ pɑ́ mǝŋnɑ ɩ tɑɑ kɛ́ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wontu nɑ kʋhɑɑŋ nɑ tulɑɑlʋnɑɑ.
10Mɑ nɩɩwɑ tɔtɔ sɩ pɑɑ cɛlǝɣɩ Lefii nyǝ́mɑ kɛ pɑ pɑɑ nyǝm. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɛlɛ pɑ yelɑ pɑ tǝmɑ nɑ pɑ́ mǝlɩ hɑlǝm tɑɑ, nɑ yonyoolɑɑ nɑ́ɑ́ lɑ́ mpʋ tɔtɔ.
11Ɩlɛnɑ mɑ́ kɑlǝnɑ hʋʋlɑɑ kɛ ɩsǝnɑ pɑ lɔwɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ. Kɛnɑ mɑ́ koti yonyoolɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ tǝmɑ tɑɑ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Yutɑ nyǝ́mɑ sʋʋ ponɑʋ kɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee, nɑ sʋlʋm kʋfɑm, nɑ nim pǝ hɔɣɔlǝŋ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kʋlʋmʋɣʋ kɛ pǝ kutuluŋ tɑɑ.
13Ɩlɛnɑ mɑ́ kpɑ kɔtʋlʋ Selemiyɑ nɑ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ Sɑtɔkɩ nɑ Lefii tʋ Petɑyɑ nɑ pǝ́ sɔɔsǝnɑ Sɑkuu pǝyɑlʋ Hɑnɑŋ, Mɑtɑniyɑ sɑɑlɩ sɩ pɑ́ feŋiɣi kutuluŋ ɩnɩ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ kɑ lɑpɑ-wɛɣɛ nɑɑni kɛ́, nɑ pɑ tǝmlɛ ntɛ́ kʋhɑɑŋ tɑlʋɣʋ kɛ pɑ tɑɑpɑlɑɑ.
14Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ, tɔɔsɩ pǝ tǝnɑ mpi mɑ lɑpɑ tɔ. Tɑɑ sɔɔ ɩsǝnɑ mɑ lʋpɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tǝmlɛ nɑ Ɩsɔ sɛɛʋ pǝ tɔɔ tɔ.
15Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ mɑ nɑwɑ Yutɑ tɑɑ kɛ́ yǝlɑɑ, nɑ pɑ́ nyɑɑsǝɣɩ pɑ lɛsɛŋnɑɑ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule. Nɑ lɛlɑɑ nɑ́ɑ́ sǝɣǝlɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pɑ́ sʋkɩ pɑ kpɑŋɑsɩ kɛ sʋlʋm, nɑ lɛsɛŋnɑɑ, nɑ fikinɑɑ, nɑ wontunɑɑ lɛntɩ kɛ mpʋ nɑ pɑ́ pukinɑ Yosɑlɛm. Ɩlɛnɑ mɑ́ kpɑɑlɩ-wɛ sɩ: Ɩ́ tɑɑ pɛɛtɩ pʋlʋɣʋ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule.
16Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, Tiii nyǝ́mɑ mpɑ pɑ wɛ Yosɑlɛm tɔ, pɛlɛ pɑ kɔŋɑɣɑnɑ tiinɑ, nɑ wontu lɛntɩ, nɑ pɑ́ pɛɛtǝɣǝnɑ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ nɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ kʋyɑkʋ ŋkʋ kʋ wule.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kɑlǝnɑ Yutɑ sɔsɑɑ sɩ: Ɩ́ nɑwɑ ɩsɑɣɑtʋ nti ɩ́ lɑkɩ tɔ yɑɑ ɩ́ tɑ́ nɑ́? Ɩ́ kʋɣɩ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ nyʋɣʋ kɛ́.
18Mǝ cɔsɔnɑɑ lɑpɑ ḿpʋ́ɣʋ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ hɔmɑ tɑ́ nɑ tɑ́ ɩcɑtɛ tɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ. Ɩlɛnɑ mɩ́ɩ́ sɔɔsǝɣɩ Ɩsɔ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑɑsʋɣʋ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ tɔɔ.

19Pǝ kpɑɣɑʋ kʋyɑŋku tɔɣɔ mɑ yelɑɑ nɑ pɑ́ tǝkǝɣɩ Yosɑlɛm nɔnɔɔsɩ kɛ ilim tʋɣʋ wɑɑtʋ, nɑ pǝ́cɔ́ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ cɑɑlǝɣɩ, nɑ pɑ́ tʋlǝɣɩ-sɩ nɑ pǝ́cɔ́ kʋ tɛŋ. Nɑ mɑ́ sɩɩ mɑ tɑɑpɑlɑɑ nɑpǝlɩ sɩ pɑ́ feŋ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑɑ sʋʋnɑ tɑɑtǝlɛ nɑtǝlǝɣɩ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule.
20Ḿpʋ́ɣʋ́ pɛɛtɛɛ nyǝ́mɑ tǝnɑ lɩɩnɑ pɑ tɑɑtɛɛ kɛ Yosɑlɛm koluŋɑ kite, nɑ pɑ́ sʋʋ ɑhoo kɛ tɔm kʋlʋm yɑɑ nɑɑlɛ.
21Tǝnɑɣɑlɛ mɑ pɔɔsɑ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ́ cɑkɩ ɩcɑtɛ koluŋɑ kite? Nɑ mɑ́ kpɑɑlɩ-wɛ sɩ: Ye ɩ́ tɑsɑ mpʋ, mɑɑ kpɑ-mɛ. Pǝ́ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, pɑ tɑ tɑsɑ mǝlʋɣʋ kɛ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ wule.
22Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ tɔmɑ Lefii nyǝ́mɑ sɩ: Ɩ́ lɑ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Ɩ́ polo ɩ́ feŋ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ, nɑ yǝlɑɑ tǝŋ ɩsǝnɑ Ɩsɔ sɩɩwɑ kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ tɔɔ tɔ. Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ kʋpɑŋ, tɔɔsɩ mɑ tɔɔ kɛ́ ntɩ ɩnɩ tǝ tɑɑ, nɑ ń wii mɑ pǝtɔɔtǝlɛ.
23Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ tɔtɔɣɔ mɑ nɑwɑ sɩ, Yutɑ nyǝ́mɑ kpɑɣɑ Asǝtɔtɩ nɑ Amoni nɑ Mowɑpʋ nyǝ́mɑ ɑlɑɑ.
24Nɑ pɑ piyɑ hɔɣɔlʋɣʋ yɔɣɔtǝɣɩ Asǝtɔtɩ nyǝ́mɑ tɔm. Mpɑ pɑ́ wɛ piitim mpi pǝ tɑɑ, pǝlɛ pǝ tɔm kɛ pɛlɛ pɑ piyɑ yɔɣɔtǝɣɩ. Pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑɑ nɩɩkɩ Yutɑ nyǝ́mɑ tɔm.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ kɑlǝnɑ-wɛ, nɑ mɑ́ tǝŋsɩ-wɛɣɛ mpusi. Hɑlǝnɑ mɑ́ mɑ́ lɛlɑɑ, nɑ mɑ́ kpɛsɩ pɑ nyɔɔsɩ. Nɑ mɑ́ yele nɑ pɑ́ tuunɑ sɩ: Tǝ kɑɑ hɑ tɑ́ pɛɛlɑɑ kɛ cefelinɑɑ. Pǝyele tɑ́ pǝyɑlɑɑ kɑɑ kpɑɣɑ-wɛ, yɑɑ tɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ tɔtɔ.
26Nɑ mɑ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pǝ tɑɣɑ mpʋ pǝ tusinɑ wulɑʋ Sɑlʋmɔŋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ? Pǝyele ɩ kɑ kǝlɑ piitimnɑɑ ɑwulɑɑ tǝnɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ sɔɔlɑ-ɩ nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Pɑɑ nɑ mpʋ tɔ, ɑlɑɑ tɑ kpisi ɩlɛɣɛ pɛtʋɣʋ kɛ ɩsɑɣɑtʋ tɑɑ.
27Tɩɩ cɑɑ sɩ tǝ́ tɑsɑ nɩɩʋ sɩ, ɩ́ kpɑkǝɣɩ cefelinɑɑ nɑ ɩ́ pǝntǝɣǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ mpʋ.
28Yoyɑtɑ pǝyɑlɑɑ tɑɑ lɛlʋ wei ɩ kɛ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ Ɩliyɑsipɩ sɑɑlɩ tɔ ɩ kɑ kɛ́ Holoŋ tʋ Sɑnǝpɑlɑ yǝtɩ kɛ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ lǝsɑ-ɩ Yosɑlɛm tɑɑ.
29Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ, tɑɑ sɔɔ ɩsǝnɑ pɑ wɑkǝlǝɣɩ kɔtɑɣɑ nɑ nɔɣɔ ŋkɑ nyɑnɑ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ ɩ́ pɛɛlɑɑ tɔ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ mɑ lɑpɑ sɑmɑɑ kɛ nyɔɔŋ tɔɔ ɑsilimɑ tǝnɑ kɛɛlʋɣʋ kɔtɑɣɑ. Nɑ mɑ́ kpɑɑsɩ kʋsǝsɩɩtʋ nti tǝ hʋlǝɣɩ kɔtǝlɑɑ nɑ Lefii nyǝ́mɑ pɑ tǝmɑ tɔ tǝ toŋ.
31Nɑ mɑ́ sɩɩ tɔtɔ sɩ: Ɩ́ hɑɑkɩ tɑɑsɩ kɛ pǝ kʋyɛɛŋ tɑɑ, nɑ ɩ́ kɔŋnɑ tɛtʋ kɑncɑɑlɑɣɑ kʋlʋlʋm tɔtɔ. Hɑɩ, mɑ Ɩsɔ, tɔɔsɩ mɑ tɔɔ nɑ ń lɑ-m kʋpɑntʋ.