Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Nehemias

Nehemias 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa dihang nahuman na ang pader ug napahiluna ko na ang mga pultahan, ug nakapili na ug mga magbalantay sa ganghaan, mga mag-aawit ug mga Levita,
2gipiyal ko kang Hanani nga akong igsoon ang pagdumala sa Jerusalem, uban kang Hanania nga maoy nagdumala sa mga kota, tungod kay matinud-anon siya nga tawo ug adunay kahadlok sa Dios labaw sa kadaghanan.
3Miingon ako kanila, “Ayaw abrihi ang mga ganghaan sa Jerusalem hangtod nga moinit ang adlaw. Samtang nagbantay pa ang mga tigbantay sa mga ganghaan, mahimo mong isarado ang mga pultahan ug alihan kini. Pagpili ug mga magbalantay gikan niadtong nagpuyo sa Jerusalem, ang pipila sa dapit diin napahiluna ang puy-anan sa mga guwardiya, ug ang uban sa atubangan sa ilang mga balay.”
4Karon lapad ang siyudad ug dako, apan gamay lamang ang mga tawo sa sulod niini, ug wala pay mga balay nga natukod pag-usab.
5Ang akong Dios mao ang nagbutang sa akong kasingkasing sa pagtigom sa mga inila nga mga tawo, mga opisyal, ug ang mga katawhan aron ilista ang ilang mga pamilya. Nahikaplagan ko ang libro sa kaliwatan niadtong nakabalik ug una ug nakaplagan ang mga nahisulat niini.
6Mao kini ang mga tawo sa probinsya nga mitungas pagawas gikan sa pagkabihag niadtong mga gipangbihag ni Nebucadnezar ang hari sa Babilonia. Mibalik sila sa Jerusalem ug sa Juda, ang matag usa sa iyang kaugalingong lungsod.
7Miabot sila uban kang Zerubabel, Jeshua, Nehemias, Azaria, Raamia, Nahamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Nehum, ug Baana. Ang gidaghanon sa kalalakin-an sa Israel lakip ang mga mosunod.
8Ang mga kaliwat ni Paros, 2, 172.
9Ang mga kaliwat ni Shefatia, 372.
10Ang mga kaliwat ni Ara, 652.
11Ang mga kaliwat ni Pahat Moab, pinaagi sa mga kaliwat ni Jeshua ug Joab, 2, 818.
12Ang mga kaliwat ni Elam, 1, 254.
13Ang mga kaliwat ni Zatu, 845.
14Ang mga kaliwat ni Zacai, 760.
15Ang mga kaliwat ni Binui, 648.
16Ang mga kaliwat ni Bebai, 628.
17Ang mga kaliwat ni Azgad, 2, 322.
18Ang mga kaliwat ni Adonikam, 667.

19Ang mga kaliwat ni Bigvai, 2, 067.
20Ang mga kaliwat ni Adin, 655.
21Ang mga kaliwat ni Ater, ni Hezekia, 98.
22Ang mga kaliwat ni Hashum, 328.
23Ang mga kaliwat ni Bezai, 324.
24Ang mga kaliwat ni Harif, 112.
25Ang mga kaliwat ni Gibeon, 95.
26Ang katawhan nga gikan sa Betlehem ug Netofa, 188.
27Ang katawhan nga gikan sa Anatot, 128.
28Ang katawhan sa Bet Azmavet, 42.
29Ang katawhan sa Kiriat Jearim, Kefira, ug Beerot, 743.
30Ang katawhan sa Rama ug Geba, 621.
31Ang katawhan sa Micmas, 122.
32Ang katawhan sa Betel ug Ai, 123.
33Ang katawhan sa laing pang Nebo, 52.
34Ang katawhan sa lain pang Elam, 1, 254.
35Ang katawhan sa Harim, 320.
36Ang katawhan sa Jerico, 345.

37Ang katawhan sa Lod, Hadid, ug Ono, 721.
38Ang katawhan sa Senaa, 3, 930.
39Ang mga pari: sa kaliwatan ni Jedaya (sa panimalay ni Jeshua), 973.
40Sa kaliwatan ni Imer, 1, 052.
41Sa kaliwatan ni Pashur, 1, 247.
42Sa kaliwatan ni Harim, 1, 017.
43Ang mga Levita: sa mga kaliwat ni Jeshua, ni Kadmiel, ni Binui, ug ni Hodeva, 74.
44Ang mga mag-aawit: sa mga kaliwat ni Asaf, 148.
45Ang tigbantay sa mga ganghaan sa mga kaliwat ni Shalum, sa mga kaliwat ni Ater, sa mga kaliwat ni Talmon, sa mga kaliwat ni Akub, sa mga kaliwat ni Hatita, sa mga kaliwat ni Shobai, 138.
46Ang mga sulugoon sa templo: sa mga kaliwat ni Ziha, sa mga kaliwat ni Hasufa, sa mga kaliwat ni Tabaot,
47sa mga kaliwat ni Keros, sa mga kaliwat ni Sia, sa mga kaliwat ni Padon,
48sa mga kaliwat ni Lebana, sa mga kaliwat ni Hagaba, sa mga kaliwat ni Shalmai,
49sa mga kaliwat ni Hanan, sa mga kaliwat ni Gidel, sa mga kaliwat ni Gahar.
50Sa mga kaliwat ni Reaya, sa mga kaliwat ni Rezin, sa mga kaliwat ni Nekoda,
51sa mga kaliwat ni Gazam, sa mga kaliwat ni Uza, sa mga kaliwat ni Pasea,
52sa mga kaliwat ni Besai, sa mga kaliwat ni Meunim, sa mga kaliwat ni Nefushesim.
53Sa mga kaliwat ni Bakbuk, sa mga kaliwat ni Hakufa, sa mga kaliwat ni Harhur,
54sa mga kaliwat ni Bazlit, sa mga kaliwat ni Mehida, sa mga kaliwat ni Harsha,

55sa mga kaliwat ni Barkos, sa mga kaliwat ni Sisera, sa mga kaliwat ni Tema,
56sa mga kaliwat ni Nezia, sa mga kaliwat ni Hatifa.
57Ang mga kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon: ang mga kaliwat ni Sotai, ang mga kaliwat ni Soferet, ang mga kaliwat ni Perida,
58ang mga kaliwat ni Jaala, ang mga kaliwat ni Darkon, ang mga kaliwat ni Gidel,
59ang mga kaliwat ni Shefatia, ang mga kaliwat ni Hatil, ang mga kaliwat ni Pokeret Hazebaim, ang mga kaliwat ni Amon.
60Ang tanang mga sulugoon sa templo, ug ang kaliwat sa mga sulugoon ni Solomon, miabot ug 392.
61Mao kini ang mga tawo nga misubida gikan sa Tel Mela, Tel Harsha, Querub, Adon, ug Imer. Apan dili sila makapamatuod nga sila o ang pamilya sa ilang mga kaliwatan mga kaliwat gikan sa Israel:
62ang mga kaliwat ni Delaya, ang mga kaliwat ni Tobia, ug ang mga kaliwat ni Nekoda, 642.
63Kadtong gikan sa mga pari: ang mga kaliwat ni Habaya, Hakoz, ug Barzilai nga mikuha sa iyang asawa gikan sa mga anak nga babaye ni Barzilai nga taga-Gilead ug gitawag sa ilang mga pangalan).
64Gipangita nila ang ilang mga listahan sumala niadtong mga nalista subay sa ilang kaliwatan, apan dili nila kini makaplagan, busa wala sila gilakip sa pagkapari ug giila sila nga hugaw.
65Unya miingon ang gobernador kanila nga kinahanglan nga dili sila tugotan sa pagkaon sa bahin sa pari nga gikan sa mga halad hangtod nga mouyon ang pari sa Urim ug Tumim.
66Ang tibuok panagtigom miabot ug 42, 360,
67gawas sa ilang mga lalaki ug mga babaye nga sulugoon, nga mga 7, 337. Aduna silay 245 ka mag-aawit nga mga lalaki ug babaye.
68Ang ilang mga kabayo miabot ug 736 ang kadaghanon, ang ilang mga mula, 245,
69ang ilang mga kamelyo, 435, ug ang ilang mga asno, 6, 720.
70Ang pipila gikan sa mga pangulo sa pamilya sa mga katigulangan naghatag ug mga gasa alang sa buluhaton. Ang gobernador mihatag ngadto sa panudlanan ug usa ka libo nga darics nga bulawan, 50 ka mga palanggana, ug 530 ka parianong mga bisti.
71Ang pipila sa mga pangulo sa pamilya sa mga katigulangan mihatag ngadto sa panudlanan alang sa pagtrabaho ug 20, 000 ka darics nga bulawan ug 2, 200 ka mina nga plata.
72Ang nahibiling katawhan mihatag ug 20, 000 ka darics nga bulawan, ug 2, 000 ka mga mina nga plata, ug 67 ka parianong mga bisti.

73Busa ang mga pari, mga Levita, ang mga magbalantay sa ganghaan, ang mga mag-aawit, ang pipila sa mga tawo, ang sulugoon sa templo, ug ang tanang mga Israel nagpuyo sa ilang mga siyudad. Sa ika-pitong bulan ang katawhan sa Israel napahiluna na sa ilang mga siyudad.”