Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 2 SIVARAI

2 SIVARAI 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Solomona bona iena gaukara taudia ese Lohiabada ena Dubu Helaga bona Solomona ena ruma idia haginia haorea. Inai gaukara ibounai be lagani 20 lalonai idia karaia haorea.
2Vadaeni king Hirama ese ia henia hanuadia be Solomona ese ia haginia lou, bona unai hanua lalonai Israela taudia ia atodia idia noho.
3Unai neganai Solomona be Hamata Soba hanua dekenai ia lao, bona ia abia.
4Ia ese Tadamoro hanua, tano kaukau lalonai, ia hagoadaia, bona Hamata dekenai idia noho kohu haboua hanuadia ia haginia lou.
5Solomona ese danu inai hanua badadia ia haginia lou: Bete Horono ataiai bona henunai hanua ruaosi, idia be hanua aukadia, mai edia magu bona mai magu iduara, auri gaudia.
6Bona Balata hanua badana, bona Solomona ena kohu haboua hanuadia ibounai, bona iena kariota hanuadia ibounai, bona iena hosi guia taudia edia hanua, bona Solomona ia ura karaia rumadia ibounai, Ierusalema dekenai bona Lebanona dekenai, bona ia biagua tano ibounai lalonai danu be Solomona ese ia haginia.
7Israela tano dekenai idau bese taudia haida idia noho. Idia be Amoro taudia, bona Hiti taudia, bona Perisi taudia, bona Hivi taudia, bona Iebusu taudia.
8Guna, inai bese edia taudia momo herea be Israela taudia ese idia alaia ore, to haida sibona idia alaia lasi, idia do noho. Vadaeni Solomona ese inai do noho idau bese taudia ia abia, bona ia fosia, hesiai gaukara mai guia danu idia karaia. Inai bamona gaukara idia karaia noho ia mai bona hari.
9To Solomona ese Israela taudia ta ia guia lasi, idia be iena tuari taudia, iena opesa, iena tuari biagudia, bona tuari gunalaia taudia, iena kariota guia taudia, bona iena hosi guia taudia.
10Solomona ena gaukara taudia mai guia danu edia gaukara idia naria taudia be ibounai 250.
11Solomona ese iena adavana, Aigupito king ena natuna hahine be Davida ena Hanua dekena amo ia hakaua lao, iena ruma, ia haginia gauna lalonai ia atoa, ia noho. Badina Solomona ia gwau, “Egu adavana be Davida, Israela ena king, ena ruma do ia noho lasi, badina be Lohiabada ena Taravatu Maua ia noho guna vadaeni gabudia be helaga.”
12Solomona ese gabua bouboudia be Lohiabada dekenai ia henia, ia gabudia gabuna be Dubu Helaga ena vairana dekenai ia haginia boubou patana, Lohiabada ena, ena latanai.
13Dina ta ta edia taravatu hegeregerena be Solomona ese unai bouboudia ia henia, Mose ena taravatu hegeregerena, Sabati Dinadia edia, hua matamatadia edia, bona Aria toiosi, lagani ta ta dekena amo idia karaia gaudia, Hatubua Lasi Paraoa Aria, Pura Aria, bona Au Raurau Ruma Maragidia Aria.
14Iena tamana Davida ena kara bona oda hegeregerena, Solomona ese hahelagaia taudia edia orea ta ta ia abia hidi, dina ta ta edia gaukara ta ta do idia karaia totona. Bona Levi taudia danu edia gaukara dina ta ta ia gwauraia, ane abia gaukara, bona hahelagaia taudia durua gaukara. Solomona ese danu magu iduara gimaia taudia edia orea ta ta, bona edena iduara be edena orea do idia gimaia daladia be ia gwauraia, Davida ena oda ibounai hegeregerena, badina Davida be Dirava ena tau.
15Bona king Solomona ese Davida ena oda ibounai, hahelagaia taudia totona, bona Levi taudia totona, o edia gau haida totona, o edia gaukara kohu haboua rumadia totona, ia badinaia momokani.
16Solomona ese iena gaukara ibounai be unai bamona ia karaia namonamo, Dubu ena badina nadi idia atoa, ela bona Dubu idia haginia haorea. Unai dainai Lohiabada ena Dubu Helaga be idia karaia haorea momokani.
17Unai neganai Solomona be Esiono Gebere bona Elata dekenai ia lao. Unai gabudia be Davara Kakakaka ena kone dekenai, Edoma ena tano lalonai.
18Vadaeni king Hirama ese lagatoi be Solomona dekenai ia siaia, inai lagatoi be Hirama ena lagatoi diba momo taudia ese idia haheaua. Solomona ena lagatoi diba taudia danu ese inai lagatoi idia guia, bona Opiri tano dekenai idia lao, golo momo herea idia mailaia lou, Solomona dekenai idia henia. Inai golo ena metau be 16 toni mai kahana.