Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nahitabo kini sa kataposan sa 20 ka tuig, panahon sa pagtukod ni Solomon sa balay ni Yahweh ug sa iyang kaugalingong balay,
2ug gitukod pag-usab ni Solomon ang mga lungsod nga gihatag ni Hiram kaniya, ug gipahiluna niya ang mga Israelita didto.
3Gisulong ni Solomon ang Hamatzoba ug gibuntog kini.
4Gitukod niya ang Tadmor sa kamingawan, ug tanang tipiganang siyudad, nga gitukod niya sa Hamat.
5Gitukod usab niya sa Ibabaw nga bahin sa Bethoron, ug sa Ubos nga bahin sa Bethoron, ang gipalig-on nga mga siyudad pinaagi sa mga paril, mga ganghaan, ug mga rehas.
6Gitukod niya ang Baalat ug tanan nga tipiganang mga siyudad nga iyang gipanag-iyahan, ug tanan nga mga siyudad alang sa iyang mga karwahe, ug ang mga siyudad alang sa iyang mga tigkabayo, ug bisan unsa nga gitinguha niyang tukoron alang sa iyang kalipay didto sa Jerusalem, sa Lebanon ug sa tanang yuta ilalom sa iyang pagdumala.
7Ug alang sa tanang katawhan nga nahibilin ang mga Hetihanon, mga Amorihanon, ang Perezihanon, ang Hevihanon ug ang Jebusihanon nga wala nahisakop sa Israel,
8ang ilang kaliwatan nga nahibilin sunod kanila sa yuta, kadtong wala nalaglag sa mga Israelita—gihimo sila ni Solomon nga mga sulugoon ug gipugos sa pagpatrabaho, hangtod karong adlawa.
9Apan, wala gipugos ni Solomon sa pagtrabaho ang mga Israelita. Hinuon, gihimo niya silang iyang mga sundalo, iyang mga pangulo sa kasundalohan, mga opisyal, ug mga pangulo sa iyang mga tigkarwahe ug mga tigkabayo.
10Mao usab kini ang mga pinakalabaw nga opisyal nga nagdumala nga sakop ni Haring Solomon, 250 kanila, nga maoy magdumala sa mga tawo nga nagtrabaho.
11Gidala ni Solomon ang anak nga babaye ni Paraon pagawas sa siyudad ni David ngadto sa balay nga iyang gipatukod alang kaniya, kay miingon siya, “Dili angay mopuyo ang akong asawa sa balay ni David nga hari sa Israel, tungod kay bisan asa moabot ang sudlanan sa kasabotan ni Yahweh balaan gayod.”
12Unya naghalad si Solomon ug halad nga sinunog ngadto kang Yahweh didto sa iyang halaran nga gihimo atubangan sa portiko.
13Naghalad siya ug mga halad ingon nga tulomanon sa matag adlaw; gihalad niya kini, pagsunod sa mga panudlo nga makita sa kasugoan ni Moises, sa Adlaw nga Igpapahulay, sa bag-ong mga bulan, ug sa tulo ka higayon sa Kasaulogan matag tuig: ang Kasaulogan sa mga tinapay nga walay patubo, ang kasaulogan sa mga Semana, ug ang Kasaulogan sa mga Tolda.
14Sa pagtipig sa mga balaod sa iyang amahan nga si David, gibahinbahin ni Solomon ang mga bulohaton sa mga pari, ug ang mga Levita sa ilang mga bulohaton, aron modayeg sa Dios ug pag-alagad sa atubangan sa mga pari, ingon nga bulohaton sa matag adlaw. Nagtudlo usab siya ug tigbantay sa ganghaan ngadto sa matag ganghaan, kay si David, ang sulugoon sa Dios, nagmando usab niini.
15Wala mibiya kining mga katawhan gikan sa mga sugo sa hari ngadto sa mga pari ug sa mga Levita mahitungod sa ubang mga butang, o mahitungod sa tipiganang mga lawak.
16Nahuman ang tanang bulohaton nga gimando ni Solomon, gikan sa adlaw nga gitukod ang balay ni Yahweh hangtod nga nahuman kini.
17Unya miadto si Solomon sa Ezion Geber ug sa Elat, sa baybayon sa yuta sa Edom.
18Gipadad-an siya ni Hiram ug mga barko nga minandoan sa mga hanas nga mga manlalawig. Naglawig sila uban ang mga sulugoon ni Solomon paingon sa Ofir. Nagkuha sila didto ug 450 ka mga talents sa bulawan nga gihatag nila kang Haring Solomon.