Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲɛɛ mɔxɔɲɛ bun ma, Sulemani yi Alatala Batu Banxin nun a manga banxin ti.
2Xurami taan naxanye soxi a yii, Sulemani mɔn yi xɛtɛ ne tiin ma, a yi Isirayila kaane dɔxɔ e yi.
3Na xanbi ra, Sulemani yi siga Xamata-Soba taan xili ma, a na tongo.
4Tadamori taan naxan yamanan tonbon yireni, a mɔn yi na ti e nun taan naxanye findi se ramaradene ra Xamata yamanani.
5Beti-Xoron taan naxan geyaan fari e nun Beti-Xoron taan naxan lanbanni, a yi ne fan ti taa rakantanxine ra, a yinne rabilin naxanye ma, a dɛɛne ti e ma naxanye balanma.
6A mɔn yi Baalati taan ti e nun taa gbɛtɛye a yi balone ramarama dɛnaxanye yi, e nun yɛngɛ so wontorone nun soone yi taan naxanye yi. Sulemani wa naxanye birin ti feni Yerusalɛn taan nun Liban yamanani, e nun a yi dɔxi yamanan naxanye birin xun na, a na birin liga.
7Xitine nun Amorine nun Perisine nun Xiwine nun Yebusun naxanye mi yi findixi Isirayila kaane ra, ne fan yi dɔxi Isirayila yamanani.
8E diin naxanye lu e xanbi ra yamanani, Isirayila kaane mi naxanye raxɔri, Sulemani yi ne findi konyi walikɛne ra, e na yi han to.
9Koni Sulemani mi Isirayila kaane ti konyi wanle ra a xa, bayo e findixi sofane nun sofa kuntigine nun a wontorone nun a soone ragi muxune nan na.
10Manga Sulemani mɔn yi Isirayila kaan muxu kɛmɛ firin muxu tonge suulun sugandi naxanye yi a walikɛne xun na.
11Sulemani yi Misiran mangana dii tɛmɛn tongo Dawudaa Taani, a siga a ra manga banxini a naxan tixi a xa, bayo a bata yi a fala, a naxa, “N ma ɲaxanla mi luma Isirayila mangan Dawudaa banxini, amasɔtɔ Alatalaa Layiri Kankiraan soxi dɛnaxan yi, mɛn findixi yire sariɲanxin nan na.”
12Nayi, Sulemani yi saraxa gan daxine ba Alatala xa saraxa ganden fari a naxan nafala Alatala Batu Banxin so dɛɛn palaan yɛtagi.
13A yi saraxane bama lɔxɔ yo lɔxɔ alo Musa a yamari kii naxan yi a xa a liga waxatin birin, Matabu Lɔxɔne nun kike nɛnɛn sanle nun sali lɔxɔ saxanne ɲɛɛ yo ɲɛɛ, Buru Tetaren Sanla nun Xunsagine Sanla nun Bubu Kui Sanla.
14A yi saraxaraline dɔxɔ kuru yɛɛn ma alo a fafe Dawuda a liga kii naxan yi, Lewi bɔnsɔnna xɛmɛne yi findixi bɛti baane nan na Ala xa e nun e wali saraxaraliin xa alo a yi daxa kii naxan yi lɔxɔ yo lɔxɔ. Sulemani mɔn yi muxune ti Ala Batu Banxin dɛɛne kantandeni, a ito birin liga nɛn bayo Alaa muxun Dawuda bata yi a yamari na kiini.
15E mi mangana yamarine matandi mumɛ lan saraxaraline nun Lewine ma, hanma feen naxanye yi lanxi Alaa nafulu ramaraden ma.
16Sulemani wanle birin kɛ na kii nin, keli Alatala Batu Banxin ti fɔlɔ lɔxɔn ma han a ɲan. Alatala Batu Banxin wanle raɲan na kii nin.
17Nayi, Sulemani yi siga Esiyon-Gebere kunki tiden nun Elati taani naxanye yi fɔxɔ igen dɛ, Edɔn yamanani.
18Xurami yi kunkine rasiga Sulemani ma, fata Xurami a kunki ragine ra naxanye yi fɔxɔ igen kolon ki faɲi. Ne nun Sulemani a walikɛne yi siga Ofiri yamanani, e sa xɛmaan kilo wuli fu nun firin kilo kɛmɛ kilo mɔxɔɲɛ tongo, e fa e ra Manga Sulemani xɔn.