Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yɛbie nsipísìdɛ́ miɛkɛ nkɛ Sɑdomɔɔ mɑɑ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ nɛ̀ o mɔ́mmuɔ nho kpɛtɛ.
2Kòo wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́nɛ̀ Udɑmmu do ò pɑ̃ yɛ̀ɛ̀ ɛkɛ̀ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ nyɛ̀ bo.
3Kɛ̀ Sɑdomɔɔ kɔtɛ kɛ́do Amɑti ɛì dìì bo Tisobɑ ɛì bíɛ́kɛ̀ di kɔbɛ kɛ́ dì fìètɛ,
4kɛ́mɑɑ́ Tɑdimɔɔ ɛì kó dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ nɛ̀ Amɑti tenkɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu. Ò do yɛ̀ mɑɑ́ yɛ̀ kɛ bo ɑ̃nnɛ́ tidiitì nti.
5Kòo mɑɑ́ Bɛti-Onɔɔ ɛì ditennì ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ Bɛti-Onɔɔ dɛ fũ̀ɔ̃̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ́ yɛ̀ fii nyiduotí, kɛ́kpetínnɛ́ yɛcɑ̀kɛ̀ kɛ́pɑ́ɑ́ nyimɑ́tìdɛí.
6Kòo mɑɑ́nɛ̀ Bɑdɑti ɛì nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu kɛ́ɑ̃nnɛ́ tidiitì yɛ miɛkɛ nɛ̀ sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ dɛ̀ do bo yɛ̀ɛ̀ miɛkɛ kɛ́mɑɑ́ nɛ̀ ò dɔ́ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ ditɑ̃rì Dimɑɑ nɛ̀ o tenkɛ̀ kɛmɔu ò cɛ̃́nkɛ bɑkɛ́ kɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀.
7Bɛnìtìbɛ̀ mɑbɛ̀ bɛɛ̀ do kpɑɑ́ bɛ tenkɛ̀ miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ: Itiibɛ nɛ̀ Amɔriibɛ nɛ̀ Pedisiibɛ nɛ̀ Efiibɛ nɛ̀ Sebusiibɛ.
8Dɛ kó ibotí kó ibí iì do kpɑɑ́ bɛ cuokɛ̀, kɛ yɛ̃́ Isidɑyɛɛribɛ do í bɛ̀ kùɔmɛ̀. Sɑdomɔɔ do bɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ muhɛikɛ̀ntɔ̃mmú mmu. Kɛ̀ bɛ̀ kpɑɑ́ mù pĩ nnɛ̀ yíenní.
9Kɛ̀ Sɑdomɔɔ soó nyIsidɑyɛɛribɛ kɛ í mbɛ̀ pĩ̀ńnɛ́ mudɑɑtɔ̃mmú, kɛ́ bɛ̀ ndɔ̀ɔ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ ntú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀, kɛ́mbɑkɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tɔu tikpɑ̀rìnɛntì, kɛ́mbɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ dèkù sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́.
10Okpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do bɛ ntɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ̀ bɛ̀ mbɑkɛ́ o nìtìbɛ̀, bɛ̀ do bo sikɔusìdɛ́ nɛ̀ sipísìnùmmù ndi (250).
11Kɛ̀ Sɑdomɔɔ duɔ́ nkòo pokù Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì kóo sɑpɑ̀ɑ̀ nyítɛ́ní Dɑfiti ɛì kɛ́kɔtɛ kɛ́tɑ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì mɑɑ́ tɛ̀ o kpɛ́í. Okpɑ̀ɑ̀tì do bɛ́immu kɛ dɔ̀ o pokù í dò nkɛ́mbo Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti kpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do dɛ ntɑnnɛ́mɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntɑummɛ̀ tɔu. Nɛ̀ dɛ kpɛ́í nkɛ̀ tɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́.
12Kɛ̀ Sɑdomɔɔ fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie nkɛ́tuɔ ndiwũɔ̃tɔ̀nnì ò do kù dɔ̀ɔ̀ dì, kunku Kuyie ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɑ̃́nkpɑ̃́nkù ììkɛ̀.
13Ò do tũ̀nnɛ Mɔyiisi do yɛ̃ mbɛ̀ nfeu mɛ̀ɛ̀ botí nku ti Yiɛ̀ nKuyie nyiwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ mbɑ́ dìì yiè, nɛ̀ siom̀pùsi kpɛyi nnɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃̀pɑ̀mbɛ̀ kó yɛbɑɑ nkpɛyi nnɛ̀ Kuyie kó yɛbɑɑ ndiɛyɛ̀ bɛ̀ do bɑɑ̀ nyɛ̀ bɑ́ dìì benni, kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti pɛ̃́ɛ̃̀bɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í kɔɔrɛnɛ̀ mutie mùù muuti dɛ kó dibɑnni nɛ̀ diyentɛ́bɑnni nɛ̀ titouti kpɛri.
14Kɛ̀ Sɑdomɔɔ tũnnɛ o cicɛ Dɑfiti do yɛ̃ nwèe dɔɔ̀mɛ̀, kɛ́kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ́duɔ́ nDefiibɛ bɛ kɔ̃mu, kɛ̀ bɛ̀ bo ndiè kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie kɛ teénnɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ tɔ̃mmú bɛ̀ dò nkɛ́mpĩ́ mmù bɑ́ dìì yiè. Kòo totí yɛbòrɛ̀ kó bɛbɑ̀rìbɛ̀ bɛ bòrɛ̀ bɛ bòrɛ̀, bɛ tĩ̀rɛ̀ dò ndòmmɛ̀, Kuyie nkóo nìtì Dɑfiti do ò nɑ̀kɛ́ kɛ́nyɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
15Kòo ntũ nhokpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti duɔ́ ndìì nùù ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ kpɛ́í mbɛ̀ dò nkɛ́mpĩ́ mmùù tɔ̃mmú Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɑ̀tì bo tìì dieti miɛkɛ.
16Mɛm̀mɛ Sɑdomɔɔ tɔ̃mmú mumɔu dɔ̀ɔ̀mɛ̀ sɛ́i, kɛ́túótɛ́ ò pũ̀ṹtɛ́ dìì yiè ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ ò tɛ̀ dèèmɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ dèèmɛ̀ pɑ́íí.
17Kɛ̀ Sɑdomɔɔ kɔtɛ Esiyonni Kebɛɛ nɛ̀ Edɑti bíɛ́kɛ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì pɛɛ́mmɛ̀ Edɔmmu tenkɛ̀ miɛkɛ.
18Kɛ̀ Udɑmmuu duɔ́nko bɑ̀tóòbɛ̀ nɛ̀ o kó bɛtɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛinɛ̀ Sɑdomɔɔ kó bɛtɔ̃mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Ofii ɛì kɛ́tɔ mɛsɔɔ ntɔ́nnìbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ́kɔtɛ kɛ́ dɛ̀ duɔ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ.