Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ina idoinai e ore, bena Israel taudia iboudiai unuseni ai e hebouva na e raka lasi, Iuda hanuadia ela, nadi au-tubuadia e hamakohidia rohoroho, bona kaivakuku au-tubuadia e utudia, bona atai gabudia bona ihaboulaina patadia e ḡiḡidia dobi, Iuda bona Beniamina tanodia idoidiai lalodiai, bona Efraim ai bona Manase ai, ela bona idia ese iboudiai vada e habuadia tari. Bena Israel taudia iboudiai na edia hanua e lou heni, ta ta ena gabu ena gabu ela.
2Bena Hesekia ese hahelaḡa taudia bona Levi taudia oreadia e duanaidia, orea ta ta edia ḡaukara, hahelaḡa taudia edia bona Levi taudia edia, heḡeregeredia ai, ḡole-oho bouboudia bona maino bouboudia bae hahelaḡadia bona Iehova ena taruha ikoukoudia ai ḡuriḡuri ḡaukaradia bae kara bona hahenamo bona heimodai bae heni helaoreadia.
3Hanua pavapavana e heni ḡaudia, ia sibona ena ḡau amo, na ḡole-oho boubou ḡaudia ai e halaodia: daba bona adorahi ḡole-oho bouboudia, bona dina helaḡadia bona hua matamatadia bona e gwaurai ariadia edia ḡole-oho bouboudia, Iehova ena taravatu ai e hetore heḡereḡerena.
4Bena ia ese Ierusalem ai e nohova taudia na e haḡanidia, idia ese hahelaḡa taudia bona Levi taudia ahudia korikoridia bae henidia, Iehova ena taravatu bae badinaia balaheni totona.
5Una haheḡani herevana e piua rohoroho negana ai, Israel taudia ese ḡau momo-herea e heni, uit bona bali anidia roboadia, bona vine ranuna, bona dehoro, bona bada-ranuna, bona uma anidia iboudiai; ḡau iboudiai e karoadia, karoa gwauta, bena karoa ta e mailaia. E mailai karoadia na momo herea.
6Israel taudia bona Iuda taudia Iuda hanuadia ai e nohova ese danu edia boromakau bona edia mamoe e karoadia, karoa gwauta, bena karoa ta na e mailaia, bona ḡau helaḡadia danu, vada e hahelaḡadia Iehova, edia Dirava, ena; bena unu ḡau na senu ai e atodia.
7Hua ihatoina ai e senudia matama, ela bona hua ihahituna ai e hadokoa.
8Hesekia bona lohia iboudiai ema hari senu e itadia negana ai, idia ese Iehova bona ena bese Israel na e hanamodia.
9Bena Hesekia ese hari senu daladia na hahelaḡa taudia bona Levi taudia e nanadailaidia.
10Asaria, hahelaḡa tauna badana, Sadok ena iduhu tauna, ese e haere henia, eto, Edia herahia ḡaudia na Iehova ena dubu ai e vareailai matama negana amo ema bona harihari, ai na vada a aniani, bogamai vada e kunu, bona bahu momo vada e mia, badina be Iehova ese ena orea taudia vada e hanamodia; una dainai ini ḡau oredia momo herea vada ame hamia.
11Bena Hesekia ese e haḡanidia, daiutu haida bae haheḡaeḡaedia Iehova ena dubu ai. Bena idia ese e haheḡaeḡaedia.
12Bena mai maoromaorodia ida herahia ḡaudia bona e karoadia ḡaudia bona ḡau hahelaḡadia na e vareailaidia. Heitatao tauna badana, unu ḡau igimadia tauna, na Konania, Levi tauna; ihararuana na ia tadina Simei.
13Heitatao taudia haida ese Konania tadina Simei ida e durudia. Ladadia bini: Iehiele, Asasia, Nahata, Asahele, Ierimoto, Iosabad, Eliele, Isimakia, Mahata, Benaia; Hesekia, hanua pavapavana, bona Asaria, heitatao tauna badana Dirava ena dubu ai, ese e duanaidia.
14Herahia ḡaudia, taunimanima edia lalo-namo ai Dirava e henia ḡaudia, na Kore, Levi tauna Imna natuna, mairiveina kahana ikoukouna igimana tauna, ese e itadia tao, Iehova ahuna bona helaḡa-herea herahiana ahuna danu baine ato tabe totona.
15Ia iduruna, hahelaḡa taudia edia hanua hidaosi lalodiai, be Eden, Miniamini, lesua, Semaia, Amaria bona Sekania; idia ese e durua balaheni, tadikakadia badadia bona maraḡidia ahudia e henidia, edia orea ta ta ai.
16A e hadabudia taudia be edia iduhu ta ta ai ladadia e tore taudia, laḡani toi vada e hanai mamaruanedia, Iehova ena dubu ai e raka vareai dina ta ta ḡaukaradia heḡereḡeredia, edia hesiai karadia bae kara, ta ta ena ḡaukara ena ḡaukara heḡereḡeredia, edia orea ta ta ai.
17Hahelaḡa taudia na tamadia edia iduhu heḡereḡeredia ai ladadia e tore; a Levi taudia, laḡani ruahui vada e hanai, na edia ḡaukara heḡereḡeredia ai orea ta ta ai ladadia na e tore.
18Hahelaḡa taudia na mai natudia maraḡidia bona adavadia bona natudia mamaruanedia bona hahinedia ida iboudiai ladadia e tore; badina be sibodia ihahelaḡadia karadia e kara momokani.

19A Aaron garana, hahelaḡa taudia, edia hanua gabi-ruma tanodia ai e nohova, edia dala be hanua ta ta ai tatau haida ladadia vada e gwaurai, idia ese mamaruane iboudiai, hahelaḡa taudia bona Levi taudia oreana ai hahidaosi ladadia vada e tore taudia, ta ta ahudia bae henidia hagau-hagau.
20Hesekia na unu e kara toma, Iuda tanona idoinai; kara namodia bona maoromaorodia bona momokanidia Iehova, ena Dirava, vairanai e kara.
21Bona e kara ḡaukaradia iboudiai, Dirava ena dubu isiaina ilao-henina ai, bona taravatu bona haheḡani ibadinadia ai, bona ena Dirava itahuna ai, ia ese e karava mai lalona idoinai, bona ena namo e habadaia.