Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dibɑnni dèè dìì mɔ̀nnì, kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ bo kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛ Sudɑɑ ɛkɛ̀, kɛ́puɔ nyɛbɔɔtɑ̃́rɛ̀, kɛ́kékɛ́ itedɛí kɛ́díɛ́ yɛtɔ̀rɛ̀, kɛ́puɔ nyɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ nkumɔu miɛkɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔku nɛ̀ Efɑdɑimmu kɔku nɛ̀ Mɑnɑnsee kɔku, kɛ́deè kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔuu kũṹ mbɛ ɛkɛ̀ bɑ́ wè o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
2Kɛ̀ Esekiɑsii kɑnnɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ tĩ̀rɛ̀ bɛ tĩ̀rɛ̀ bɑ́ wè o tɔ̃mmú tú mù. Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo nfeumɛ̀ iwũɔ̃ kɛ tuɔ̀ nɛ̀ bɛ̀ bo nfeumɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kpɛyi. Nɛ̀ bɛ̀ bo ndièmmɛ̀ kɛ sɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛ̀ bo mbɑɑmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
3Kɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tìi dɛitɛ o kpɛrɛ kɛ́duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ bo wɑɑ́nnɛ̀ iwũɔ̃ bɛ̀ yó nfeu ì kɛ tuɔ̀ dikṹnweńnì kpɛyi nɛ̀ kuyuoku kpɛyi nɛ̀ siom̀pùsi kó yɛwe kpɛyi, nɛ̀ bɛtɑ̃ɑ̃̀pɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ yɛbɑɑ ndɛ kpɛyi. Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ wɑ̃̀ri kɛ yɛ̃ ndɛ̀ ndòmmɛ̀.
4Kòo nɑ́kɛ́ Sedisɑdɛmmu ɛì kɔbɛ kɛ dɔ̀, bɛ̀ɛ duɔ́ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ kpɛrɛ kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ ntũ nti Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ yɛ̃mmɛ̀ weti weti.
5Bɛ̀ kèè dìì mɔ̀nnì dɛ kó tinɑ́ɑǹtì kɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ pɑ̃ mɛdiɛ̀ mbɛ pɑɑ nkó tidiitì: Tidiitì bɛ̀ tu tì bèdéè nɛ̀ mɛnɑɑ̀ nnɛ̀ mɛkùɔ̀ nɛ̀ mɛcekùɔ̀ kɛ yíɛ́nɛ̀ dɛsɔnnɛ dɛsɔnnɛ nɛ̀ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ berí bɛ diitì timɔu kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ ntú dɛpííndɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ dɛ̀itɛ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nsũ mɛsɑ̀ɑ̀.
6Nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ tempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ mbɛ wũɔ̃ kɛ́dɛi ìì tu ipíínyì kɛ́tɔní, inɑ̀ɑ̀kɛ nɛ̀ ipe. Nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ yɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í, kɛ́ dɛ̀ còú nyɛcúò nyɛcúò.
7Bɛ̀ do ketɛ́ bɛ̀ bo ncoumɛ̀ yɛcúò otɑ̃ɑ̃̀tɑ̃ɑ̃́nwè nwe kɛ́deè oyiénwè.
8Okpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ o tũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔtɛní kɛ́yɑ̀ dɛ kó yɛcúò kɛ́nsɑ̃ntí ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ ku nìtìbɛ̀.
9Kɛ̀ Esekiɑsii bekɛ́ ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ dɛ kó yɛcúò kpɛti.
10Kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Sɑdɔki cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kou Asɑdiɑ ò tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Nɛ̀ bɛ̀ ketɛ́ dìì mɔ̀nnì kɛ tɔuní yɛpɑ̃rɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ ti yommu kɛ sɑ̀nnɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ sùɔ́ nkɛ sũ, dɛɛ̀ kó yɛcúò mɛ̀ ntu yiɛ. Kɛ yɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɑ̃mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nku nìtìbɛ̀.
11Kɛ̀ Esekiɑsi dɔ̀, bɛ̀ɛ tũntɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ tidieti, kɛ̀ bɛ̀ɛ tì tũ̀ntɛ.
12Kɛ̀ bɛ̀ɛ túótɛ́ bɛ̀ pɑ̃ dɛ̀ Kuyie nnɛ̀ bɛ̀ berí bɛ diitì kɛ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ tu dɛpííndɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ dɛ̀itɛ nɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ yɛ̀ Kuyie nkpɛ́í. Kɛ̀ Defii botí kou Konɑnniyɑ nni dɛ kó mutɔ̃mmú kòo yɔ̃fũ̀ɔ̃̀ kou Simmɛii nhò tũ̀nko.
13Kɛ̀ Defiibɛ tɛpíítɛ̀ mbɛ̀ tũ̀nko kɛ tú bɛ̀ɛ̀ dɑ̀kɛ tidiitì kpɛ́í. Bɛɛ̀ yètɛ̀ tu: Yeyɛɛdi nɛ̀ Asɑsiɑu nɛ̀ Nɑɑti nɛ̀ Asɑyɛɛdi nɛ̀ Yedemɔti nɛ̀ Yosɑbɑdi nɛ̀ Ediyɛɛdi nɛ̀ Isimɑyɑɑ nɛ̀ Mɑɑti nɛ̀ Bennɑyɑ bɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ ntũ Konɑnniyɑ nɛ̀ o tebitɛ bɛ kó dinùù nɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì Esekiɑsi nɛ̀ ikuɔ́ nìùtì diɛwè Asɑsiɑu wèè bɑkɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ kó dinùù.
14Kɛ̀ Defii wuɔ nkou Immunɑ birɛ Kodee wèè bɑ̀ɑ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kó dibòrì, kòo nte ò bo ndɑkɛmɛ̀ yɛpɑ̃rɛ̀ bɛ̀ pɑ̃ɑ̃ nyɛ̀ Kuyie nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀, kɛ toti nɛ̀ bɛ̀ dɛ̀ì dɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkpɛ́í nɛ̀ dɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ tú ikuɔ́ nìùbɛ̀ mɑ́ɑ̀ kpɛrɛ.
15Edɛnni nɛ̀ Minyɑminni nɛ̀ Yesuɑ nɛ̀ Semmɑyɑ nɛ̀ Amɑdiɑ nɛ̀ Sekɑnniyɑ kɛ̀ bɛ̀ nhò tũ̀nko. Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bɛɛ̀ do te bɛ̀ bo ntotimɛ̀ tidiitì bɛ kɔbɛ ikuɔ́ nìùbɛ̀ kó yɛhɛkɛ̀ miɛkɛ. Bɛkótíbɛ̀ nɛ̀ ibí bɛ tɔ̃ntì bɛ tɔ̃ntì.
16Dɛ̀ í tú bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ wɑ̃̀ri kɛ́túótɛ́ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́ndeètìnko mɑ́ɑ̀ ndi bɛ̀ do totímɛ̀ tidiitì, bɛ̀ do totínɛ̀mu bɛtɔbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kɔ̀rìní bɑ́ dìì yiè ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ pĩĩ mbɛ tɔ̃mmú bɛ tɔ̃ntì bɛ tɔ̃ntì.
17Bɛ̀ do kɑ̀ɑ nyikuɔ́ nìùbɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ bɛ cɛ̃́ĩ nsi kɛ́wɑ̃ri bɛ yètɛ̀ kɛ́kɑɑ nDefiibɛ bɛ̀ mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì yɛbie nsipísìdɛ́ kɛ́ndeètìnko bɛ̀ pĩ̀mpĩ́mmɛ̀ bɛ tɔ̃mmú nɛ̀ bɛ tĩ̀rɛ̀.
18Bɛ̀ do bɛ̀ kɑ̀ɑ̀ nnɛ̀ bɛ cɛ̃́ĩ kɔbɛ mbɛ bɛnitipòbɛ̀ nɛ̀ ibí initidɑɑì nɛ̀ initipòì nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ bonɛ̀ kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do túmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ cɛ̃́ĩ kɔbɛ mbɛ.

19Bɛ̀ do tɑ̃ɑ̃tɛ́mu bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo ntoti tidiitì ikuɔ́ nìùbɛ̀ Anɔɔ bí bɛ̀ɛ̀ bo dikpɑ́ɑ̀ kó yɛhɛkɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ yètɛ̀ wɑ̃̀ri.
20Ntɛ Esekiɑsi dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu miɛkɛ, ò do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ wenni dɛ̀ndɛ kɛ síɛ́ kɛ tú timɔ́mmɔnti ti Yiɛ̀ nKuyie nyììkɛ̀.
21Ò do pĩ mmùù tɔ̃mmú kó dimɑ̀ɑ̀ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ, ò do mù pĩ nkɛ bo wɛ̃tɛ kɛ́entɛ Kuyie nkuɔ́ nyi nɛ̀ ku tɑnnɔ̀, kɛ́ ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛ tũ nKuyie nnɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu, kòò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛmɔu kɛ̀ dɛ̀ nyíé.