Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ wa làa píi, Isaili pↄ́ kú weↄ bↄ̀lɛ gɛ̀ Yuda wɛ̃́lɛↄ guu, ↄ̃ aa tã́agbɛ pↄ́ wa pɛ̀lɛↄ wìwi, aa Asetaati lipɛlɛↄ zↄ̃̀zↄ̃, aa gulɛsĩ pↄ́ wa bòↄ dàaĩ, aa sa'okĩi pↄ́ kú Yuda bùsuuↄ gbòo ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuo ń Ɛflaiũ bùsuo ń Manase bùsuo píi. Kɛ́ aa làa, ↄ̃ an baade tà a bɛ wɛ̃́lɛu.
2Ezekia sa'onaↄ ń Levii buiↄ kpaalɛ̀ gã ń gão, baade ń a zĩo, kɛ́ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ o ń sáaukpasaↄ, aai zĩkɛ Dii kpɛ́ kpɛɛlɛ, aai aà sáaukpa, aai aà táasilɛ.
3Kí ìↄ pↄ́ pↄ́ dɛ à kpa bↄ a àizɛɛↄ guu lá gu lɛ́ dↄ sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ obↄↄ ũ. Ìↄ kpa sa kↄↄ obↄↄ ũ ń sa oosi pↄ́o ń kã́mabogↄↄ pↄ́o ń mↄ dafu pↄ́o ń dikpɛgↄↄ pↄ́o, lá a ku Dii ikoyã láuwa.
4A ò Yelusalɛũdeↄnɛ aa sa'onaↄ ń Levii buiↄ asea kpámá, kɛ́ aa e mɛkpa Dii ikoyãwa yã́i.
5Kɛ́ yã́pi lìgua gↄ̃̀ↄ, Isailiↄ ń pↄ́ káauↄ kpà sↄũsↄũ, pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio ń zↄ́'io ń ń buapↄ́ↄ píi. Aa mↄ̀ ń ń pↄ́ kwideↄ píi à kɛ̀ zài.
6Isailiↄ ń Yuda pↄ́ kú Yuda wɛ̃́lɛↄ guuↄ mↄ̀ ń zù kwideↄ lↄ ń ń sã kwideↄ ń pↄ́ pↄ́ aalɛ kpá Dii ń Luawaↄ kwideↄ, aa kàlɛ zɛ́zɛ.
7Aa nà a kãaaa zɛ́zɛwa mↄ àaↄ̃de guu, ↄ̃ aa a mìdɛ mↄ soplade guu.
8Kɛ́ Ezekia ń a ìwaↄ mↄ̀ pↄ́piↄ è kãaaa zɛ́zɛ màa, aa Dii sáaukpà mɛ́ à a gbɛ̃́ Isailiↄ sáaukpà lↄ.
9Ezekia yãlàla sa'onaↄ ń Levii buiↄwa pↄ́piↄ musu,
10ↄ̃ sa'onkia Azalia, Zadoki bui wèwà à mɛ̀: Za gↄↄ pↄ́ gbɛ̃́ↄ nà mↄa Dii ua ń ń gbaↄwa, wa pↄblè wa kã, à fɛ̃̀. Báaa pↄ́ Dii dà a gbɛ̃́ↄgu mɛ́ tò pↄ́piↄ fɛ̃̀ kálɛa màa.
11Ɔ̃ Ezekia mɛ̀, wà Dii kpɛ́ làasiↄ kɛkɛ, ↄ̃ wa kɛ̀kɛ.
12Ɔ̃ aa mↄ̀ ń gbapiↄ ń pↄ kwidepiↄ ń pↄ́ pↄ́ wa kpà Diiwapiↄ ń náaio. Levii bui Kↄnania mɛ́ pↄ́piↄ gbɛ̃zↄ̃ↄ ũ, mɛ́ aà dãuna Simɛi mɛ́ aà plaade ũ.
13Kí Ezekia ń Dii kpɛ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ Azaliao mɛ́ gbɛ̃́ɛ beeↄ dìlɛ Kↄnania ń Simɛio dↄnlɛdeↄ ũ: Yeiɛli, Azazia, Naata, Asaɛli, Yelimↄ, Yozaba, Ɛliɛli, Isemakia, Maatu ń Benaiao.
14Pↄ́ pↄ́ wà Lua gbàↄ zĩ dɛ Gukpɛ Bↄlɛ dↄ̃̀ana Levii bui Imɛna nɛ́ Kole yã́ ũɛ. Ɔ̃mɛ ìↄ gba pↄ́ wa dà Diiɛↄ ń sa pↄ́ wa òwàↄ pↄ́ kpaalɛnɛ́.
15Edɛni, Miamɛ, Yesua, Semaia, Amalia ń Sekaniao mɛ́ aaìↄ dↄaàlɛ ń náaio sa'ona wɛ̃́lɛↄ guu. Aa kpaalɛ̀ ń gbɛ̃́ↄnɛ gã ń gão nɛ́fɛ̃nɛn gbɛ̃zↄ̃ↄ.
16Bee gbɛa aa kpaalɛ̀ gↄ̃ɛ pↄ́ kà wɛ̃̀ àaↄ̃ ge aa dɛa an tↄ́ kú taalauↄnɛ, gbɛ̃́ pↄ́ aa gɛ̃ Dii ua lá gu lɛ́ dↄ yãkɛkɛi gã ń gãoↄ baade ń a zĩo.
17Aa kpaalɛ̀ sa'ona pↄ́ an tↄ́ kú taalau daɛdaɛↄnɛ ń Levii bui pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge aa dɛaↄ gã ń gão baade ń a zĩo.
18Aa ń nↄɛↄ ń ń nɛgↄ̃ɛↄ ń ń nɛnↄɛↄ tↄ́ dàlau píi, kɛ́ aa ńzĩa kpà Luawa ń náaio yã́i.

19Aalona bui sa'ona pↄ́ kú ń wɛ̃́lɛ bualoũↄ ge wɛ̃́lɛ pãle bualoũↄ sↄ̃, wà gbɛ̃́ↄ dìlɛ aa gɛ́ sa'on gↄ̃ɛ píiɛ ń a aseao ń Levii pↄ́ wà ń tↄ́ dàlauↄ.
20Yã́ pↄ́ Ezekia kɛ̀ Yuda bùsu píi guun we. À yã́zɛde náaide pↄ́ Dii a Lua yei kɛ̀.
21Zĩ pↄ́ à ↄkpàwà Dii kpɛ́ yã́ musu ge aà ikoyã ge aà yãdilɛaↄ yã́i, à a Lua kĩ́i wɛ̀ɛlɛò ń nↄ̀sɛmɛndoo, ↄ̃ yã́ pↄ́ a kɛ̀ↄ bↄ̀ maa píi.