Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Karon sa dihang nahuman na kining tanan, ang tanang katawhan sa Israel nga atua didto miadto sa siyudad sa Juda ug ilang gidugmok ang haliging bato ug gibungkag nila ang mga poste ni Ashera. Gipangguba nila ang mga habog nga dapit ug ang mga halaran sa tibuok Juda ug sa Benjamin, sa Efraim, ug sa Manases hangtod nga giguba nila ang tanan. Mipauli ang tanang katawhan sa Israel, ang matag-usa sa iyang kaugalingong pinuy-anan ug sa iyang kaugalingong siyudad.
2Gitahasan ni Hezekia ang matag bahin sa mga pari ug ang mga Levita nagpahiluna pinaagi sa ilang mga pundok, gihatagan ang matag-usa ug buluhaton, ang mga pari ug ang mga Levita. Gitahasan niya sila aron paghimo sa mga halad sinunog ug mga halad alang sa pakigdait, aron sa pag-alagad, sa pagpasalamat, ug sa pagdayeg diha sa ganghaan sa templo ni Yahweh.
3Gihatag usab sa hari ang iyang bahin alang sa mga halad sinunog gikan sa iyang mga kabtangan, alang sa buntag ug sa gabii nga halad sinunog, ug ang mga halad sinunog alang sa Adlaw nga Igpapahulay, sa mga pagsubang sa bulan, ug sa mga kapistahan, nga nahisulat sumala sa balaod ni Yahweh.
4Labaw sa tanan, gimandoan sa hari ang mga katawhan nga nagpuyo sa Jerusalem nga mohatag sa bahin sa mga pari ug sa mga Levita, aron ikahatag nila ang ilang panahon sa pagtuman sa balaod ni Yahweh.
5Sa dihang napadala na ang mga mando, malipayon nga naghatag ang katawhan sa Israel sa ilang unang abot sa trigo, sa bino, sa lana, sa dugos, ug sa uban pang abot sa kaumahan. Gidala nila ang ilang ikapulo sa tanan; nga daghan kaayo.
6Nagdala usab ang mga katawhan sa Israel ug sa Juda nga nagpuyo sa siyudad sa Juda sa ilang ikapulo sa mga baka ug sa mga karnero, ug ikapulo nga mga halad nga balaang butang nga gigahin alang kang Yahweh nga ilang Dios, ug ila kining gitapok.
7Anaa kadto sa ikatulo ka bulan sa dihang nagsugod sila sa pagtigom sa ilang hatagon ug nahuman kini sa ikapito nga bulan.
8Sa pag-abot ug pagkakita ni Hezekia ug sa iyang mga pangulo ang dakong tapok, gidayeg nila si Yahweh ug ang iyang katawhan sa Israel.
9Unya gipangutana ni Hezekia ang mga pari ug ang mga Levita mahitungod sa mga tinapok.
10Mitubag ug miingon si Azaria ang pangulong pari sa balay ni Zadok, “Sukad nga nagsugod pagdala ang mga tawo sa ilang halad sa balay ni Yahweh, nakakaon kami ug sakto, ug adunay daghang mga sobra, kay gipanalanginan ni Yahweh ang iyang katawhan. Kining daghan nga anaa dinhi mao kini ang nahibilin.”
11Nagmando si Hezekia nga andamon ang lawak tipiganan sa balay ni Yahweh, ug giandam nila kini.
12Unya gidala nila nga matinud-anon ang ilang mga halad, ug mga ikapulo, ug ang mga butang nga iya ni Yahweh. Si Konanias nga usa ka Levita, mao ang gitugyanan nga magdumala niini, ug si Shemei, ang iyang igsoon nga lalaki mao ang iyang katabang.
13Giipili usab nga mga tigdumala si Jeheil, si Azazia, si Nahat, si Asahel, si Jerimot, si Jozabad, si Eliel, si Ismakia, si Mahat, ug si Benaya nga ubos sa pagmando ni Konanias ug si Shimei nga iyang igsoon, pinaagi ni Hezekia, ang hari, ug si Azaria nga pangulong opisyal sa balay sa Dios.
14Si Kore ang anak nga lalaki ni Imna nga Levita, ang tigdala nga nagbantay sa ganghaan sa sidlakan, mao ang tinugyanan sa kinabubut-on nga halad sa Dios, ang gitugyanan sa pag-apod apod sa mga halad ngadto kang Yahweh ug ang labing balaan nga halad.
15Ilalom sa iyang pagdumala si Eden, si Miniamin, si Jeshua, si Shemaya, si Amaria, ug si Shecania. Gihatag nila sa may mga katungdanan aron sa pag-apod-apod niining mga bahin sa ilang mga igsoon, sa mahinungdanon ug sa walay bili.
16Gihatagan usab nila ang mga lalaki nga nagpangidaron ug tulo ka tuig pataas, nga nahisulat sa talaan sa ilang katigulangan nga misulod sa balay ni Yahweh, nga gikinahanglan sa ilang adlaw-adlaw nga buluhaton, aron himoon ang trabaho sumala sa ilang grupo ug mga bahin.
17Giapod-apod sa mga pari sumala sa mga talaan sa ilang katigulangan, ug sama usab sa mga Levita ang nagpangidaron ug 20 pataas sumala sa ilang katungdanan ug sa ilang banay.
18Gilakip usab nila ang mga bata, ang ilang mga asawa, ang ilang mga anak nga lalaki, ug ilang mga anak nga babaye ang tibuok katilingban, kay nagmatinumanon man sila sa pagtipig sa ilang mga kaugalingon nga balaan.

19Alang usab sa mga pari, nga mga kaliwat ni Aaron nga anaa sa mga uma sa mga baryo nga nahisakop sa ilang mga siyudad, o sa matag siyudad, adunay mga kalalakin-an nga gitahasan didto sumala sa ilang ngalan aron paghatag sa bahin sa tanang mga lalaki nga uban sa mga pari, ug sa tanang nahisulat sa talaan sa ilang mga katigulangan nga sila nahisakop sa mga Levita.
20Nahimo kini ni Hezekia sa tibuok Juda. Iyang gihuman ang maayo, ang matarong, ug matinud-anon sa atubangan ni Yahweh nga iyang Dios.
21Sa matag buluhaton nga iyang gisugdan sa pag-alagad sa balay sa Dios, ang balaod, ug mga sugo, aron sa pagpangita sa Dios, gibuhat niya kini sa tibuok niyang kasingkasing, ug nagmalampuson siya.