Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - २ इतिहास

२ इतिहास 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु मेको नेल्‍ल नुप्‍शा नोले यरूसलेम जाक्‍शो इस्राएली नेल्‍ल यहूदा ङा सहरपुकीम लशा, पूजा पतीक ख्रुक्‍शो फुल्‍लु प्रेत्‍मे बाक्‍त। मूर्ति पाइश्‍शो थाम खोल्‍मे बाक्‍त। यहूदा, बेन्‍यामीन, एफ्राइम नु मनस्‍से रागी नेल्‍ल ङा डांडा ङा थान बुल बाल उइश्‍शा ताइक्‍तमे बाक्‍त। मिनु नोले इस्राएली आन आन सहर नु आन आन बाक्‍तीकेम लेम्‍मा बाक्‍त। २इतिहास २९:-; ब्‍यवस्‍था ७:५; २राजा १८:४
2पिप हिज्‍कीयाहमी चढ़ेब नु लेवी आन कली आन गेय गेना पचा दे पालो पालो पा वोइक्‍पदा बाक्‍त। मिनु चढ़ेब नु लेवी आन कली परमप्रभु यावे कली चोशा चढ़ेतीक चढ़ेचा नु दुशा बाक्‍चा आ पर्बम चढ़ेचा, परमप्रभु यावे कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” दे कुम्‍सो पा, ठेयब सेल्‍तीक कुम्‍सो नु परमप्रभु यावे आ बाक्‍तीक ङा लाप्‍चो आ ङोंइती गेय पचा कली आन पालो योक्‍शा गेशो बाक्‍त।
3मिनु पिपम आ गोठ रे चोशा चढ़ेचा कली मार गेशो बाक्‍माक्‍त देंशा हना, नाक्‍दो ङा चोशा चढ़ेतीके, सुनी ङा चोशा चढ़ेतीके, नाइक्‍तीक नाक्‍त ङा चोशा चढ़ेतीके, औंसी ङा चोशा चढ़ेतीके नु देंशो चाड नेल्‍ल कली चोशा चढ़ेतीक गेशो बाक्‍माक्‍त। परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ दोपा ब्रेक्‍शो बाक्‍मे, मोपा पवा बाक्‍त। गन्‍ती २८:-
4मिनु चढ़ेब नु लेवीपुकीम परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ ङा गेय पस ङा पस बाक्‍मल, दे पिपम यरूसलेमम बाक्‍ब मुर आन कली मेको आन गेचा माल्‍शो भाग चढ़ेब नु लेवी आन कली गेचा माल्‍नीम, दे हुकुम पवा बाक्‍त।
5मिनु मुरपुकीम पिप आ हुकुम नेन्‍मे चोटीन आन नेल्‍ल क्‍येङा ङोंइती ङा मीशो नु सिश्‍शो अन्‍न, नक अङगुर शांबु, तेल, खुदो नु आन रूम सिश्‍शो मार मार शुश चाक्‍शा गेमे बाक्‍त। मेकोपुकीम आन मारेइ मारेइ के १० भागम भाग का चाक्‍गमे बाक्‍त। प्रस्‍थान २३:१९; ब्‍यवस्‍था १४:२२-२३
6मिनु इस्राएल नु यहूदा ङा सहरपुकीम बाक्‍ब मुरपुकीम यो आन १० भाग ङा भाग का बी ब्‍यफ नु क्‍यारश भेडा चाक्‍गमे बाक्‍त। परमप्रभु यावे, आन परमप्रभु कली गेशो थोव़क रे १० भाग ङा भाग का चाक्‍शा तेल्‍मे बाक्‍त। लेवी २७:३२
7मेकोपुकीम बर्स ङा महिना सांमी चाक्‍शा तेल्‍चा गोव़मे बाक्‍त। मिनु ७ महिनाम चाक्‍ने थुम्‍मे बाक्‍त।
8मिनु हिज्‍कीयाह नु मेको आ सरकार ङा ठेयब मुर जाक्‍शा, मेको तेल्‍शो थोव़क तशा, परमप्रभु यावे नु आ मुर इस्राएली आन कली “गे रिम्‍शो पाइब बाक्‍नीनी” देंमा बाक्‍त।
9मिनु हिज्‍कीयाहमी मेको तेल्‍शो थोव़क आन पर्बम चढ़ेब नु लेवी आन कली हिल्‍लो हिक्‍सी पामी बाक्‍त।
10मिनु सादोक आ खिं ङा मुर, ठेयब चढ़ेब अजारयाहम “मुरपुकीम परमप्रभु यावे आ खिं कली आन भाग चाक्‍गमे रे आंइ कली जचा गाप्‍त। मिनु शुश मार मार हेंशो यो बाक्‍ब। मारदे हना परमप्रभु यावेम आ मुर आन कली शुश आसीक गेशो बाक्‍ब। मिनु एको इश्‍का मार मार हेंशो यो बाक्‍ब” देंमाक्‍त।
11मिनु नोले हिज्‍कीयाहमी “परमप्रभु यावे आ खिंमी मार मार वोइक्‍तीक कोठापुकी सेलीन” दे हुकुम पवा बाक्‍त। मिनु मेको सेल्‍मे बाक्‍त।
12मिनु मुर नेल्‍लेमी जोल मपथु, आन १० भाग ङा भाग का नु परमप्रभु कली गेशो नेल्‍ल चाक्‍गमे बाक्‍त। मेको १० भाग ङा भाग का ताक्‍शो कोव़ब ठेयब लेवी कोनन्‍याह बाक्‍माक्‍त। मिनु मेको आ लोक्‍ब शिमेइ चहिं मेको आ दी ङा ठेयब मुर बाक्‍माक्‍त।
13मिनु पिप हिज्‍कीयाह नु परमप्रभु आ खिं ङा ठेयब मुर अजारयाहमी कोनन्‍याह नु आ लोक्‍ब शिमेइ आस कली वारच पाइब येहीएल, अज‍जीयाह, नाहाथ, आसाहेल, येरीमोथ, योजाबाद, एलीएल, इस्‍माक्‍याह, माहाथ नु बेनायाह आन कली योव़शा वोइक्‍पदसे बाक्‍त।
14मिनु इम्‍नाह आ तौ कोरे पूर्ब ङा लाप्‍चो खाल पाइब लेवी बाक्‍माक्‍त। मेकोमी मुर आन परमप्रभु कली ग्‍येरशा चढ़ेतीक गेशो मारेइ मारेइ कोव़ब बाक्‍माक्‍त। मिनु चढ़ेशो, चाक्‍शो मारेइ मारेइ परमप्रभु यावे कली नु सु सु कली योक्‍चा माल्‍बा, मेको नेल्‍ल कोव़ब बाक्‍माक्‍त।
15मिनु कोरे कली चढ़ेब आन सहरम वारच पाइब एदेन, मीन्‍यामीन, येशुआ, शेमायाह, अमारयाह नु शेकन्‍याह बाक्‍मा बाक्‍त। मेकोपुकीम पालो पालो पा गेय पाइब चढ़ेब खाल्‍पा नु ठिटा नेल्‍ल आन कली खाल का ङा पा थमा पा जोल मपथु, योक्‍तीक गेय पामे बाक्‍त।
16मोपतीके सु सु आन भाग गेचा पुंइसीब बाक्‍मा, परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पाइब परमप्रभु यावे आ लोव़ खोदेंशो पालो पालो पा आन नें ब्रेक्‍तीक कागजम ब्रेक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त। बर्स सां लाक्‍शो वोंइश आल आन नें ब्रेक्‍शो बाक्‍माक्‍त।
17मेको चढ़ेब आन खिं खिं कोव़शा, ब्रेक्‍सीशो बाक्‍मा बाक्‍त। लेवीपुकी २० बर्स लाक्‍शो, आन पचा ङा गेय नु पालो कोव़शा ब्रेक्‍शो बाक्‍मा बाक्‍त।
18चढ़ेब, आन आइक्‍च आल, आन मीश, आन तमी तौ नेल्‍ल आन नें ब्रेक्‍शो बाक्‍माक्‍त। मारदे हना मेकोपुकीम “परमप्रभु यावे आ गेय ला पाइनीकी” दे थुं पशो बाक्‍मा बाक्‍त।

19मिनु हारून आ तौ ङा चढ़ेब वोंइश मुरपुकी सहर आन नेक्‍था ङा योक्‍तीकेम बाक्‍शो, चढ़ेब आन दातेमी सु सु वोंइश मुर आन नें ब्रेक्‍शो बाक्‍मा, मेको आन भाग गेचा पुंइसमा बाक्‍त। मिनु चढ़ेब नु लेवी आन दातेमी सु सु आन नें ब्रेक्‍शो बाक्‍मा, मेको गेचा पुंइसमा बाक्‍त।
20मिनु हिज्‍कीयाहम यहूदा नेल्‍लेमी मोदेंशो पवा बाक्‍त। मेकोमी परमप्रभु यावे, आ परमप्रभु आ ङोंइती मार रिम्‍शो, मार ठीक नु थमा सुइक्‍चा पुंइसीशो बाक्‍मे, मेको पवा बाक्‍त।
21मेकोमी परमप्रभु यावे आ खिं ङा गेय पतीके, परमप्रभु यावे आ अरेशो लोव़ नु आ शेंशो तुइक्‍तीकेमी आ परमप्रभु कली आ थुं नेल्‍लेमी मला बाक्‍त। मिनु आ पशो नेल्‍लेमी रिम्‍शो दुम्‍माक्‍त। भजन संग्रह १:३