Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 2 Stori

2 Stori 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bihain long ol bikpela de bilong lotu i pinis, orait olgeta manmeri i bin kam bung long Jerusalem, ol i go nabaut long ol taun bilong Juda na ol i brukim ol pos ston i gat piksa bilong ol giaman god na ol i katim ol pos diwai i gat piksa bilong god meri Asera na ol i bagarapim ol alta na ol ples bilong lotu long ol giaman god. Na tu ol i go raun long graun bilong lain Juda na lain Benjamin na lain Manase na lain Efraim na ol i bagarapim olgeta samting bilong ol giaman god, na ol i no larim wanpela samting i stap. Na bihain ol i go bek long ples bilong ol.
2King Hesekia i tilim ol pris na Livai long ol wan wan lain na i tokim ol long ol i mas mekim olkain wok olsem ol pris na Livai i bin mekim bipo. Ol i gat wok olsem. Ol i mas mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta na ol ofa bilong kamap wanbel wantaim God. Na ol i mas givim tenkyu long Bikpela na litimapim nem bilong en na mekim olgeta wok bilong haus bilong Bikpela.
3Na king i tok long ol pris i ken kisim ol abus long banis bilong em yet na mekim ol ofa bilong paia i kukim olgeta long olgeta moning na apinun na long ol de Sabat na long ol bikpela de bilong nupela mun na long ol arapela bikpela de bilong lotu, olsem lo bilong Bikpela i tok.
4Na king i tokim ol manmeri bilong Jerusalem long ol i mas bringim ol kaikai samting i kam long ol pris na Livai, olsem lo i tok. Ol manmeri i mas mekim olsem, bai ol pris na Livai i ken mekim gut wok bilong ol, olsem lo bilong Bikpela i tok.
5Dispela tok bilong king i go long olgeta hap bilong kantri, na kwiktaim ol manmeri i kisim planti nambawan gutpela wit tru na planti wain na wel bilong oliv na hani na ol arapela kain kaikai ol i bin kisim long gaden, na ol i bringim i kam long ol pris na Livai. Na tu ol i tilim olgeta kaikai samting bilong ol long 10-pela hap, na givim wanpela hap long ol pris na Livai.
6Na olgeta manmeri i stap long ol taun bilong Juda, ol i bringim wanpela bilong olgeta 10-pela bulmakau na sipsip bilong ol. Na tu ol i tilim ol samting bilong ol long 10-pela hap na makim wanpela hap bilong God, Bikpela bilong ol, na ol i bringim ol dispela samting i kam na hipim long planti hip.
7Ol manmeri i wok long bringim ol dispela samting i kam, stat long namba 3 mun na i go inap long namba 7 mun.
8Bihain Hesekia wantaim ol hetman i go lukim ol dispela samting ol manmeri i bin bringim i kam, na ol i litimapim nem bilong Bikpela na amamas long ol manmeri bilong Israel.
9Na king i askim ol pris na Livai, “Olsem wanem na yupela i gat planti hip kaikai olsem.”
10Na hetpris Asaria, em man bilong lain Sadok, i bekim tok long king olsem, “Bikpela i bin mekim gut tru long ol manmeri bilong en, na ol i bringim planti kaikai i kam long haus bilong Bikpela. Mipela i bin kaikai planti tru bilong ol dispela kaikai, tasol mipela i no inap pinisim. Olsem na nau dispela ol planti hip kaikai i stap yet.”
11Orait na king i tok na ol wokman i redim sampela rum bilong ol haus i stap insait long banis bilong haus bilong Bikpela.
12Na ol i kisim ol dispela kaikai na ol arapela samting ol manmeri i bin givim long Bikpela, na ol i putim insait long ol dispela rum. Na wanpela Livai, nem bilong en Konania, i bosim dispela wok, na brata bilong en, Simei, i stap namba 2 bilong en.
13King Hesekia wantaim Asaria, hetman bilong haus bilong God, tupela i makim sampela moa Livai bilong helpim Konania na Simei. Nem bilong ol i olsem, Jehiel na Asasia na Nahat na Asahel na Jerimot na Josabat na Eliel na Ismakia na Mahat na Benaia.
14Na i gat wanpela Livai i gat wok bilong lukautim dua bilong banis bilong haus bilong Bikpela long hap sankamap. Nem bilong dispela Livai, em Kore, pikinini bilong Imna. Orait ol i makim em long kisim ol ofa ol manmeri i givim long God long laik bilong ol, na tu long kisim ol arapela ofa ol manmeri i givim long Bikpela, na long kisim ol hap bilong ofa i tambu tru, na tilim long ol pris.
15Na sampela Livai i mekim gutpela wok bilong helpim Kore long tilim kaikai long ol pris i stap long ol taun bilong ol pris. Nem bilong ol dispela Livai i olsem, Iden na Miniamin na Jesua na Semaia na Amaria na Sekania. Ol i tilim kaikai inapim olgeta lain pris, na olgeta pris i kisim kaikai, maski ol i yangpela yet o ol i lapun pinis.
16Taim olgeta pikinini man bilong ol pris i kisim 3-pela krismas pinis, ol i save raitim nem bilong ol long lista bilong ol lain famili bilong ol pris. Na ol i save tilim kaikai long olgeta man i gat nem long dispela lista. Tasol sapos em i taim bilong wanpela lain pris i mas i go mekim wok long haus bilong Bikpela long Jerusalem na ol i go pinis, orait bai ol i no tilim kaikai long ol.
17Taim ol i raitim nem bilong ol pris, ol i save raitim nem bilong ol aninit long lista bilong ol wan wan famili bilong ol yet, bai ol i ken bung wantaim na mekim wok. Tasol taim ol i raitim nem bilong ol Livai i gat 20 krismas na i go antap, ol i save raitim nem bilong ol aninit long lista bilong wok ol i save mekim.
18Na long dispela lista ol i save raitim nem bilong ol meri na pikinini bilong ol wantaim. Na ol dispela lain i gat wok bilong mekim ol yet i stap klin long ai bilong Bikpela oltaim.

19Sampela pris bilong lain bilong Aron i save stap long ol hap graun i stap klostu long ol taun bilong ol pris. Na i gat ol man long ol dispela taun i save tilim ol kaikai long ol dispela lain pris. Na tu ol i save tilim kaikai long ol Livai, nem bilong ol i stap long lista bilong ol Livai.
20Hesekia i mekim ol gutpela wok long helpim ol lain pris na Livai long olgeta hap bilong Juda. Na em i save bihainim laik bilong God, Bikpela bilong en, na i mekim ol gutpela na stretpela pasin long ai bilong God.
21Long olgeta wok King Hesekia i mekim long kirapim gen wok bilong haus bilong God na long bihainim gut ol lo na tok bilong God, Hesekia i strong tru long bihainim laik bilong God long tingting bilong en olgeta. Olsem na olgeta wok em i mekim i kamap gutpela tru.