Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Firindena

Taruxune Firindena 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Robowan to so Yerusalɛn yi, a yi Yuda bɔnsɔnna muxune malan e nun Bunyamin bɔnsɔnna muxune, sofa wuli kɛmɛ wuli tonge solomasɛxɛ, alogo e xa Isirayila bɔnsɔnne yɛngɛ, e yamanan lu Robowan ma nɔɔn bun ma.
2Koni Alatalaa falan yi fa sayiban Semaya ma, a naxa,
3“Falan ti Robowan xa, Sulemani a dii xɛmɛna, Yuda mangana, e nun Isirayila kaane birin Yuda nun Bunyamin yi, i yi a fala e xa, i naxa,
4‘Alatala ito nan falaxi, a naxa: Ɛ nama fa Isirayila kaane yɛngɛ, naxanye findixi ɛ ngaxakedenne ra. Ɛ tan birin xa xɛtɛ ɛ konne yi, amasɔtɔ feni ito fataxi n tan nan na.’ ” E yi Alatalaa falane suxu, e yi xɛtɛ Yerobowan yɛngɛn fɔxɔ ra.
5Robowan yi dɔxɔ Yerusalɛn yi. A yi taa makantanxina ndee ti Yuda yi.
6A yi Bɛtɛlɛmi nun Etami nun Tekowa taane ti,
7e nun Beti-Suru nun Soko nun Adulan,
8e nun Gati nun Maresa nun Sifi,
9e nun Adorayin nun Lakisi nun Aseka,
10e nun Sora nun Ayalɔn nun Xebiron taane Yuda nun Bunyamin yamanane yi. Ne nan findi taa rakantanxine ra.
11Robowan yi na taane rabilin yinne ra e nun donse ramaradene, e nun turen nun manpana.
12Yɛ masansan wure lefane nun tanbane yi na taane birin yi, a yi ne findi taa sɛnbɛmane ra. A tan nan gbee yi Yuda nun Bunyamin ra.
13Saraxaraline nun Lewi bɔnsɔnna muxun naxanye yi Isirayila yamanani, ne fan yi fa kafu Robowan ma.
14Lewine yi e konna nun e seene rabeɲin, e siga Yuda nun Yerusalɛn yi, bayo Yerobowan nun a diine bata yi tondi e xa wali Alatala xa.
15Yerobowan yi kide kiine sugandi alogo e xa saraxane ba taan kidene yi kɔtɔ sawurane nun ɲinge dii sawurane xa, a naxanye rafala.
16Bɔnsɔnna naxanye birin yi Isirayila yamanani, naxanye yi Alatala fenma, Isirayilaa Ala, ne yi bira Lewine fɔxɔ ra siga Yerusalɛn yi alogo e xa sa saraxane ba Alatala xa, e benbane Ala.
17Na yi a liga Yuda yamanan yi sɛnbɛ sɔtɔ, e yi Sulemani a dii xɛmɛn Robowan mali ɲɛɛ saxan, bayo e lu nɛn tinxinni Dawuda nun Sulemani a kiraan xɔn ɲɛɛ saxan.
18Robowan yi Mahalati futu. Mahalati fafe nan yi Dawudaa dii xɛmɛn Yerimoti ra, a nga yi xili Abixali, Eliyabi a dii tɛmɛna, Yese a mamandenna.

19Mahalati yi dii xɛmɛne bari a xa, Yewusi nun Sɛmaraya nun Sahan.
20Ba na ra, a mɔn yi Abisalomi a dii tɛmɛn Maka futu. A yi Abiya nun Atayi nun Sisa nun Selomiti sɔtɔ a xa.
21Abisalomi a dii tɛmɛn Maka yi rafan Robowan ma dangu a ɲaxalan bonne nun a konyi ɲaxanle birin na. Ɲaxalan futuxin fu nun solomasɛxɛ nan yi a yii e nun konyi ɲaxalan tonge sennin naxanye findi a ɲaxanle ra, a yi dii xɛmɛ mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ sɔtɔ e nun dii tɛmɛ tonge sennin.
22Robowan yi tide singen so Makaa dii xɛmɛna Abiya yii, a yi a findi kuntigin na a diine birin xun na, bayo a yi waxi a findi feni mangan nan na.
23Robowan yi xaxinla sɔtɔ, a yi a dii xɛmɛne raxuya ayi Yuda nun Bunyamin yamanan xun xɔn taa rakantanxine birin yi. A yi donse gbegbe so e yii, a yii ɲaxalan wuyaxi futu e xa.