Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - 2 Meʻa Hokohoko

2 Meʻa Hokohoko 11

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ʻi heʻene haʻu ʻa Lehopoami ki Selūsalema, naʻe fakakātoa ʻe ia mei he fale ʻo Siuta mo Penisimani ʻae kau tangata fili, ko e kau tangata tau, ʻe taha kilu mo e toko fā mano, ke nau tauʻi ʻa ʻIsileli, koeʻuhi ke nau toe liliu mai ʻae puleʻanga kia Lehopoami.
2Ka naʻe haʻu ʻae folofola ʻa Sihova kia Simaia ko e tangata ʻae ʻOtua, ʻo pehē,
3Ke ke lea kia Lehopoami ko e foha ʻo Solomone ko e tuʻi ʻo Siuta, pea ki ʻIsileli kotoa pē ʻi Siuta mo Penisimani, ʻo pehē,
4‌ʻOku pehē ʻe Sihova, “ʻOua te mou ʻalu hake, pe tau ki homou kāinga: mou foki atu taki taha ʻae tangata ki hono fale: he ko e meʻa ni kuo fai ia ʻiate au.” Pea naʻa nau fai talangofua ki he folofola ʻa Sihova, pea naʻa nau foki ʻo ʻikai ʻalu ke tauʻi ʻa Selopoami.

5Pea naʻe nofo ʻa Lehopoami ʻi Selūsalema, pea naʻe langa ʻe ia ʻae ngaahi kolotau ʻi Siuta.
6Naʻa ne langa ʻa Petelihema, mo ʻEtami, mo Tikoa,
7Mo Petesua, mo Soko, mo ʻAtulami,
8Mo Kati, mo Malesa, mo Sifi,
9Mo ʻAtolaimi, mo Lakisi, mo ʻAseka,
10Mo Sola, mo ʻAsaloni, mo Hepeloni, ʻaia ʻoku ʻi Siuta mo Penisimani ko e ngaahi kolotau.
11Pea naʻa ne fakamālohi ʻe ia ʻae ngaahi kolotau, pea tuku ki ai ʻae ngaahi ʻeikitau, mo faʻo ki ai ʻae meʻakai, mo e lolo mo e uaine.
12Pea ne tuku ʻi he ngaahi kolo taki taha ʻae ngaahi pā mo e ngaahi tao, ʻo ne ngaohi ia ke mālohi ʻaupito, he naʻe kau ʻa Siuta mo Penisimani kiate ia.

13Pea naʻe haʻu kiate ia ʻae kau taulaʻeiki mo e kau Livai mei honau ngaahi potu nofoʻanga kotoa pē.
14Ka naʻe siʻaki ʻe he kau Livai honau ngaahi ʻapi mo honau ngaahi tofiʻa, pea haʻu ki Siuta mo Selūsalema: he naʻe liʻaki ʻakinautolu ʻe Selopoami mo hono ngaahi foha ke ʻoua naʻa nau fai ʻae ngāue ʻae taulaʻeiki kia Sihova.
15Pea naʻa ne fakanofo ʻae kau taulaʻeiki maʻana ki he ngaahi potu māʻolunga, pea maʻae ngaahi tēvolo, pea ki he ngaahi ʻuhiki pulu ʻaia naʻa ne ngaohi.
16Pea naʻe muimui ʻiate kinautolu ki Selūsalema, mei he ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo ʻIsileli, ʻakinautolu kotoa pē naʻe pau honau loto ke kumi kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli, ke feilaulau kia Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻenau ngaahi tamai.
17Ko ia naʻa nau fakamālohi ʻae puleʻanga ʻo Siuta, pea naʻe fakamālohiʻi ʻa Lehopoami ko e foha ʻo Solomone, ʻi he taʻu ʻe tolu: he naʻa nau ʻalu ʻi he taʻu ʻe tolu ʻi he hala ʻo Tevita mo Solomone.

18Pea naʻe ʻomi ʻe Lehopoami ʻa Mehalate ko e ʻofefine ʻo Selimoti ko e foha ʻo Tevita kena mali, mo ʻApieli ko e ʻofefine ʻo ʻIliapi, ko e foha ʻo Sese:

19‌ʻAia naʻa na fānau kiate ia ʻae fānau: ko Siusi, mo Samalia, mo Seami.
20Pea hoko mo ia naʻa ne ʻomi ʻa Meaka ko e ʻofefine ʻo ʻApisalomi: ʻaia naʻa ne fānau kiate ia ʻa ʻApisa, mo ʻAtai, mo Sisa, mo Silomiti.
21Pea naʻe ʻofa ʻa Lehopoami kia Meaka ko e ʻofefine ʻo ʻApisalomi ʻo lahi hake ʻi hono ngaahi uaifi kotoa pē mo ʻene sinifu: (he naʻa ne maʻu ʻae uaifi ʻe toko hongofulu ma toko valu mo e sinifu ʻe toko onongofulu: pea naʻe fānau kiate ia ʻae foha ʻe toko uofulu ma toko valu, mo e ʻofefine ʻe toko onongofulu.)
22Pea ngaohi ʻe Lehopoami ʻa ʻApisa ko e tama ʻa Meaka ke tuʻukimuʻa, pea ke pule ia ki hono ngaahi kāinga: he naʻe tokanga ia ke fakanofo ia ke tuʻi.
23Pea naʻe fai fakapotopoto ia, ʻo ne tufaki ʻene fānau kotoa pē ki he ngaahi potu kotoa pē ʻo Siuta mo Penisimani, ki he ngaahi kolo tau kotoa pē: pea naʻa ne ʻatu kiate kinautolu ʻae meʻakai lahi ʻaupito. Pea naʻe manako ia ki he uaifi tokolahi.