Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ TƆ̃MMÚ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Odoboɑmmuu tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́tíí nSudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ dɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ nɔ mmudoò, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupíkɔ̀ùtɛ̀ nɛ̀ sikɔupípísìni (180000) kɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛ kɛ́pɔntɛ Isidɑyɛɛribɛ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu, kɛ̀ dɛ kó yɛkpɑ̀ɑ̀tìyɔɔ wɛ̃tɛ kɛ́wɛ̃nnɛ́.
2Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ ku kóo nìtì Semmɑyɑ kɛ dɔ̀:
3Nɑ́kɛ́ Sɑdomɔɔ birɛ Odoboɑmmu Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu bɛ̀ɛ̀ bo Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ dɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ tú:
4N yɛ̃ mbɛ̀ bɑ́ɑ́ kɔtɛ kɛ́dokɛ́nɛ̀ bɛ kɔbɛ. Bɑ́ wè wèe kò nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀. Míì yɛ̃ ndɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ dɔ̀ɔ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ tì kèè kɛ́ tì yie nkɛ́yóu bɛ̀ bo dokɛ́nɛ̀mɛ̀ Sedoboɑmmu.
5Kɛ̀ Odoboɑmmuu mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́mɑɑ́ yɛhɛkɛ̀ Sudɑɑ tempɛ̃ mmiɛkɛ kɛ́ yɛ̀ fii nyiduotí.
6Kòo mɑɑ́ Bɛtideɛmmu ɛì nɛ̀ Etɑmmu ɛì nɛ̀ Tekoɑɑ ɛì
7nɛ̀ Bɛti-Sudi ɛì nɛ̀ Sokoo ɛì nɛ̀ Adudɑmmu ɛì
8nɛ̀ Kɑti ɛì nɛ̀ Mɑdesɑɑ ɛì nɛ̀ Sifi ɛì
9nɛ̀ Adodɑimmu ɛì nɛ̀ Dɑkiisi ɛì nɛ̀ Asekɑɑ ɛì
10nɛ̀ Sodɑɑ ɛì nɛ̀ Ayɑnɔɔ ɛì nɛ̀ Ebunɔɔ ɛì. Dɛ kó yɛhɛkɛ̀ yɛɛ̀ tu Odoboɑmmu do mɑɑ́ yɛ̀, kɛ́mɑɑ́ iduotí kɛ́ yɛ̀ fii Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ bɛ tempɛ̃ mmiɛkɛ.
11Kòo dɔɔ̀ kɛ́ yɛ̀ tũ̀ntɛ kɛ̀ yɛ̀ɛ kpenkɛ, kòo kɑnnɛ kùmɑ̀ndɑ́ɑ̀bɛ̀ yɛ miɛkɛ kɛ́ɑ̃nnɛ́ tidiitì nɛ̀ mɛkùɔ̀ nnɛ̀ mɛnɑɑ̀ nyɛ miɛkɛ,
12kɛ́ɑ̃nnɛ́ tidɔpììtì nɛ̀ yɛkpɑ̃ɑ̃̀ bɑ́ dìì ɛì, mɛmmɛ kɛ̀ dɛ kó yɛhɛkɛ̀ɛ kpenkɛ mɛsɑ̀ɑ̀, Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo o fɔ̃nkúò.
13Ikuɔ́ nìùbɛ̀ nɛ̀ Defiibɛ bɛ̀ɛ̀ do cìɛ́tɛ́ Isidɑyɛɛri ɛì dimɔu miɛkɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ konní kóò wɛ̃nnɛ́nɛ̀.
14Kɛ yɛ̃́ Sedoboɑmmu nɛ̀ o bí bɛ̀ do yetɛmɛ̀ ikuɔ́ nìùbɛ̀ bo mpĩ́mmɛ̀ bɛ̀ Yiɛ̀ nKuyie nkuɔ́ tɔ̃mmú. Kɛ̀ bɛ̀ɛ yóu bɛ cɛ̃́ĩ nɛ̀ bɛ kpɛrɛ kɛ́kɔtɛ Sudɑɑ tempɛ̃ nSedisɑdɛmmu ɛì.
15Sedoboɑmmu do wɑɑ́ nho mɔ́mmuɔ nho kó ikuɔ́ nìùbɛ̀ mbɛ kɛ̀ bɛ̀ bo nfeu iwũɔ̃ yɛtɔ̀rɛ̀ ĩ́nkɛ̀ nɛ̀ sitenkɑɑnìi ò dɔ̀ɔ̀ sì kɛ sì dònnɛ̀nɛ̀ yɛbɔdɑkɛ̀ nɛ̀ tinɑɑbiiti.
16Isidɑyɛɛribɛ kó iwuɔ nyimɔu miɛkɛ bɛ̀ɛ̀ do dɔ́ kɛ́tũnnɛ ti Yiɛ̀ nKuyie nnɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu kɛ̀ bɛ̀ɛ tũnnɛ Defiibɛ kɛ́tuɔkɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́fíé iwũɔ̃ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ yɑ̀ɑ̀rìbɛ̀ do tũ nkù.
17Kɛ̀ bɛ̀ɛ yíɛ́ Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìyuu muwɛ̃rímú, kɛ̀ Sɑdomɔɔ birɛ Odoboɑmmu kpɑ̀tìi kpenkɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti miɛkɛ, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ do tũmmɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o birɛ Sɑdomɔɔ bɛ kó kucɛ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti ndi.
18Odoboɑmmuu do puokɛ Mɑɑdɑti nwe, Yedimɔti kóo sɑpɑ̀ɑ̀. Yedimɔti cicɛ do tú Dɑfiti kòo yɔ̃ tú Abiyɑidi. Abiyɑiidi cicɛ do tú Ediɑbu, kɛ̀ Ediɑbu cicɛ tú Sɛsee.

19Kɛ̀ Mɑdɑti bí ntú Yesusi nɛ̀ Semmɑdiɑ nɛ̀ Sɑɑmmu.
20Mɑɑdɑti kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Odoboɑmmuu puokɛ Abusɑdɔmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMɑɑkɑ kɛ̀ wèe pɛitɛ́ Abiyɑ nɛ̀ Atɑii nɛ̀ Sisɑɑ nɛ̀ Sedomiti.
21Kɛ̀ Odoboɑmmuu ndɔ́ Abusɑdɔmmu kóo sɑpɑ̀ɑ̀ mMɑɑkɑ kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ o pobɛ̀ tɔbɛ̀ nɛ̀ o pocĩɛ̃̀ nyɛmɔu. Ò do puokɛ bɛnitipòbɛ̀ tɛpíítɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ni ndi kɛ́mmɔkɛ yɛpocĩɛ̃̀ nsipísìkuɔ̀, kɛ́pɛitɛ́ initidɑbí sipísìdɛ́ nɛ̀ ìni nɛ̀ initipobí sipísìkuɔ̀.
22Kɛ̀ Odoboɑmmuu tɑ̃ɑ̃tɛ́ Mɑɑkɑ birɛ Abiyɑ kòò bo mbɑkɛ́ o kɔbɛ kɛ yɛ̃́ ò do dɔ́mɛ̀ wèe nɑɑ́ nhokpɑ̀ɑ̀tì.
23Kɛ̀ Odoboɑmmuu pɛ́tɛ́ mɛciì nkɛ́ciɛ nho bí imɔu Sudɑɑ nɛ̀ Bɛnsɑmɛɛ bɛ tempɛ̃ nkó yɛhɛkɛ̀ yɛmɔu bɛ̀ fii nyɛ̀ iduotí, kɛ́ mbɛ̀ duɔ̀ ntidiitì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ́wɑɑ́ mbɛnitipòbɛ̀ pɛ́u kɛ́ bɛ̀ puó.