Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Lada

2 Lada 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Lↄbↄaũ kà Yelusalɛũ, à Yudaↄ kã̀aa ń Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ. Zĩgↄ̃piↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ ↄ̀aa do baosaiɛ (180.000). Ɔ̃ aalɛ gɛ́ zĩkai ń Isailiↄ, kɛ́ aa e Lↄbↄaũ kpa kpalapiu lↄ.
2Ɔ̃ Dii yã'ò Lua gbɛ̃́ Semaiaɛ à mɛ̀:
3O Yudaↄ kí Salomↄↄ nɛ́ Lↄbↄaũɛ ń Isaili pↄ́ kú Yuda bùsuu ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuoↄnɛ
4ma Dii ma mɛ̀ aasu gɛ́ zĩkai ń ń gbɛ̃́ Isailiↄo. An baade tá a bɛ, asa yã́ pↄ́ kɛ̀pi bↄ̀ ma kĩ́iɛ. Ɔ̃ aa yã́ pↄ́ Dii ònɛ́ mà aa tà, aai gɛ́ Yeloboaũwa ń zĩo lↄo.
5Lↄbↄaũ ìↄ ku Yelusalɛũ, ↄ̃ à bĩ́ibò Yuda bùsu wɛ̃́lɛeↄzi:
6Bɛtɛlɛũ, Etaũ, Tekoa,
7Bɛzuu, Soko, Adulaũ,
8Gata, Malesa, Zifi,
9Adolaiũ, Lakisi, Azeka,
10Zↄla, Ayaloni ń Hɛblↄ̃o. Wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ kú Yuda bùsuu ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuoↄn we.
11À gbãa kã̀fĩ wɛ̃́lɛpiↄnɛ, à zĩgↄ̃ dↄaanaↄ kàlɛu ń pↄblea kũ̀sũao ń nísio ń vɛ̃ɛo.
12À sɛ̀ngbaoↄ ń sↄ̃naↄ kàlɛkalɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo píi, à gbãa kã̀fĩ wɛ̃́lɛpiↄnɛ maamaaɛ. Màa Yuda bùsu ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuo dɛò aà pↄ́ ũ.
13Sa'ona ń Levii bui kĩni pↄ́ kú Isaili bùsu gupiiuↄ zɛ̀aànↄ.
14Levii buiↄ ń dã́dãkɛkĩiↄ ń ń wɛ̃́lɛↄ tò we aa sù Yuda bùsuu ń Yelusalɛũo, asa Yeloboaũ ń a buiↄ i weinɛ́ aaↄ dɛ Dii gbàgbanaↄ ũ lↄo.
15Gbɛ̃pãleↄ ↄ̃ à ń dílɛ gulɛsĩ pↄ́ a bòↄ gbàgbanaↄ ũ aa sa'o tã́aↄwa ń gáaena pↄ́ a pìↄ.
16Isaili bui píi gbɛ̃́ pↄ́ aa zɛ̀ò ń sↄ̃u wà Dii Isailiↄ Lua kĩ́i wɛɛlɛↄ pɛ̀lɛńzi Yelusalɛũ, kɛ́ aa e Dii ń deziↄ Lua gbagba yã́i.
17Aa Yuda bùsu zɛ̀dↄ, aa Salomↄↄ nɛ́ Lↄbↄaũ gbà gbãa wɛ̃̀ àaↄ̃, kɛ́ aa Davidi ń Salomↄↄo tufasɛ̀ yã́i.
18Lↄbↄaũ Yelimↄ nɛ́ Maalata, Davidi tↄũna sɛ̀ nↄ ũ. Aà da tↄ́n Abihaili, Ɛliabu nɛ́, Yɛse tↄũnaɛ.

19Nɛgↄ̃ɛ pↄ́ a ìaànↄↄn kɛ: Yeusi, Semalia ń Zahaũo.
20Maalata gbɛa ↄ̃ à Abisaloũ tↄũna Maaka sɛ̀, ↄ̃ à Abia ń Ataio ń Zizao ń Selomio ìò.
21Lↄbↄaũ ye Abisaloũ nɛ́ Maakapizi dɛ a nↄ kĩniↄ ń nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄla píi. À nↄsɛ̀ bao plasaiɛ, nↄ pↄ́ i mɛ́sɛdilɛnɛ́oↄ sↄ̃ bàaↄ̃. À nɛgↄ̃ɛↄ ì baakwi plasaiɛ, nɛnↄɛↄ sↄ̃ bàaↄ̃.
22Lↄbↄaũ dìlɛ Maaka nɛ́ Abia mɛ́ aↄ dɛ kía ũ aà gbɛ̃́ↄ guu, kɛ́ aà zↄ̃lɛ a gbɛu yã́i.
23À ↄ̃nↄsↄpɛ̀lɛ a nɛgↄ̃ɛ kĩnipiↄnɛ, à ń dílɛdilɛ wɛ̃́lɛ bĩ́ide pↄ́ kú Yuda bùsu ń Bɛ̃yãmɛɛ bùsuoↄ guu píi. À kũ̀sũakɛ̀nɛ́ maamaa, mɛ́ à nↄsɛ̀sɛnɛ́ dasidasi.