Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 2 SISIGA

2 SISIGA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Rehoboam na Ierusalem ai e kau negana ai, ia ese Iuda bona Beniamina iduhudia taudia e haboudia, tuari taudia mai goadadia domaga-ta gerebu-taurahani, Israel taudia bae tuari henidia bona basileia na Rehoboam bae henia lou totona.
2A Iehova ena hereva na Dirava ena tau ladana Semaia dekenai e kau, eto,
3Rehoboam Solomon, Iuda pavapavana, bona Israel taudia iboudiai Iuda bona Beniamina iduhudia ai, na ba hamaorodia, baoto,
4Iehova na ini e gwau tomamu: Basiola, tadikakamui basio tuari henidia; ta ta ena ruma ena ruma ba lou lao, badina be ina na lauegu amo e vara. Taunabunai idia ese Iehova ena hereva e hakala henia; bena e lou, Ieroboam asie tuari henia.
5Rehoboam na Ierusalem ai e nohova. Ia ese tuari ilao-ahuna hanuadia haida e haginidia Iuda ai.
6Hanuadia bini: Betelehem, Etam, Tekoa,
7Betesuru, Soko, Adulama,
8Gata, Maresa, Sifi,
9Adoraimi, Lakisi, Aseka,
10Sora, Aialono, Heberon; iboudiai na hanua mai maḡudia, Iuda ai bona Beniamina ai.
11Kohoro na e ha-aukadia, bona ibiagudia e atodia, bona aniani bona dehoro bona vine ranuna na idia lalodiai e haboudia.
12Hanua iboudiai lalodiai kesi bona io e atodia, bona e ha-aukadia herea. Unu amo ia ese Iuda bona Beniamina e dogodia tao tarika-tarika.
13Hahelaga taudia bona Levi taudia Israel tanona idoinai na edia noho gabudia iboudiai amo ia dekena ela.
14Badina be Levi taudia ese edia rei gabudia bona edia tano e rakatanidia, Iuda bona Ierusalem ela. Badina be Ieroboam bona ia garana ese Iehova ena hahelaḡa ḡaukaradia amo e hadokodia,
15bona ia sibona ena hahelaḡa taudia e abidia, atai gabudia edia, bona nani mamaruanedia laulaudia edia, bona boromakau natudia laulaudia, ia ese e kara ḡaudia, edia.
16Lalodia e urava Iehova, Israel Diravana, bae tahua taudia danu idia muridia amo ela; Israel iduhudia iboudiai amo Ierusalem ela, Iehova, senedia edia Dirava, bae boua totona.
17Idia ese Iuda basileiana e ha-aukaia, laḡani toi lalodiai Rehoboam, Solomon natuna, e hahedaia kunu, badina be laḡani toi lalodiai idia na David bona Solomon edia dala ai e rakava.
18Rehoboam ese Mahalata e adavaia. Una hahine na Ierimoto David bona Abihaili natudia; Abihaili na Eliab Iese natuna.

19Una hahine ese ia natuna mamaruanedia e havaradia: leusu bona Semaria bona Sahama.
20Ia murinai Rehoboam ese Maaka, Absalom natuna hahinena, e adavaia; bena ia ese ia natuna e havaradia: Abia bona Atai bona Sisa bona Selomiti.
21Rehoboam ese Absalom natuna hahinena Maaka e lalokau henia bada, adavana orena bona e adavadia hahinedia iboudiai na e lalokau henidia maragi. (Ia adavana korikoridia na gwauta-taurahani bona e adavadia hahinedia na tauratoi-ahui; natuna mamaruanedia na ruahui taurahani bona natuna hahinedia na tauratoi-ahui.)
22Rehoboam ese Maaka natuna Abia e abia hidi, lohia badana ai bainela, tadikakana bogaragidiai; badina be ena ura be pavapava ai baine halaoa.
23Ia e ḡaukarava mai aonegana, natuna mamaruanedia haida na Iuda bona Beniamina kahadia iboudiai e hanohodia, vada e ha-aukadia hanuadia lalodiai; kohu momo e henidia, bona adavadia e abi henidia.