Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Cronicas

2 Cronicas 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sa pag-abot ni Rehoboam sa Jerusalem, gitigom niya ang panimalay sa Juda ug Benjamin, 180, 000 ka mga pinili nga kalalakin-an nga mga sundalo, aron sa pakig-away batok sa Israel, aron pagbawi sa gingharian ngadto kang Rehoboam.
2Apan mikunsad ang pulong ni Yahweh ngadto kang Shemaya nga tawo sa Dios, nga nag-ingon,
3“Isulti kang Rehoboam ang anak nga lalaki ni Solomon, ang hari sa Juda, ug ngadto sa tibuok Israel diha sa Juda ug Benjamin,
4'Miingon si Yahweh niini, “Dili kamo angay mosulong o makiggubat batok sa inyong kaigsoonan. Kinahanglan mopauli ang matag usa sa iyang kaugalingong balay, kay gitugotan ko kini nga mahitabo.'” Busa mituman sila sa mga pulong ni Yahweh ug mitalikod gikan sa pagsulong kang Jeroboam.
5Nagpuyo si Rehoboam sa Jerusalem ug nagtukod ug mga siyudad ngadto sa Juda alang sa pagpanalipod.
6Gitukod niya ang Betlehem, Etam, Tekoa,
7Betzur, Soco, Adulam,
8Gat, Maresha, Zif,
9Adoraim, Lakis, Azeka,
10Zora, Ayalon, ug Hebron. Mao kini ang lig-on nga mga siyudad diha sa Juda ug Benjamin.
11Gipalig-on niya ang mga salipdanan ug gibutangan kini ug mga pangulo sa kasundalohan, gipundohan ug pagkaon, lana, ug bino.
12Nagbutang siya ug mga taming ug mga bangkaw sa tanang siyudad ug naghimo kanila nga lig-on kaayo. Busa nahisakop kaniya ang Juda ug Benjamin.
13Miadto kaniya ang mga pari ug mga Levita nga anaa sa tibuok Israel gikan sa ilang mga utlanan.
14Kay gibiyaan sa mga Levita ang ilang mga sibsibanan ug kabtangan aron moadto sa Juda ug Jerusalem, kay gipapahawa man sila ni Jeroboam ug sa iyang mga anak nga lalaki, aron dili na sila makabuhat sa mga katungdanan ingon nga mga pari alang kang Yahweh.
15Nagpili si Jeroboam ug mga pari alang sa hataas nga mga dapit ug kanding ug baka nga mga diosdios nga iyang gihimo.
16Miabot sunod kanila ang katawhan nga gikan sa tanang tribo sa Israel, kadtong nagtinguha sa ilang mga kasingkasing sa pagpangita kang Yahweh, ang Dios sa Israel; miadto sila sa Jerusalem aron sa paghalad ngadto kang Yahweh, ang Dios sa ilang mga amahan.
17Busa gipalig-on nila ang gingharian sa Juda ug gihimo nila nga kusgan si Rehoboam, ang anak nga lalaki ni Solomon sulod sa tulo ka tuig, ug naglakaw sila sa dalan ni David ug Solomon sulod sa tulo ka tuig.
18Mikuha ug asawa si Rehoboam alang sa iyang kaugalingon; si Mahalat, ang anak nga babaye ni Jerimot, nga anak nga lalaki ni David, ug ni Abihail, ang anak nga babaye ni Eliab, nga anak nga lalaki ni Jesse.

19Nakaanak siya kaniya ug mga lalaki: si Jeus, si Shemaria, ug si Zaham.
20Human kang Mahalat, gipangasawa ni Rehoboam si Maaca, ang anak nga babaye ni Absalom; nanganak siya kang Abija, Attay, Ziza, ug Shelomit.
21Gihigugma ni Rehoboam si Maaca, ang anak nga babaye ni Absalom, labaw sa tanan niyang mga asawa ug mga kabit (aduna siyay 18 ka mga asawa ug 60 ka mga kabit, ug nahimong amahan sa 28 ka mga anak nga lalaki ug 60 ka mga anak nga babaye).
22Gipili ni Rehoboam si Abija nga anak nga lalaki ni Maaca nga mahimong pangulo, ang mangulo sa iyang mga igsoong lalaki; kay naghunahuna siya nga himoon siyang hari.
23Maalamong nagdumala si Rehoboam; gikatagkatag niya ang tanan niyang mga anak nga lalaki sa tibuok yuta sa Juda ug Benjamin ngadto sa matag lig-on nga siyudad. Gihatagan usab niya sila ug daghang mga pagkaon ug gipangitaan sila ug daghang mga asawa.