Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe II

Yudaya Mangɛe II 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Robowami to so Darisalamu, a naxa Yuda nun Bunyamin bɔnsɔɛ sɔɔrie malan, geresoe fanyi wulu kɛmɛ tongo solomasaxan, alako e xa Isirayila gere, Isirayila xa gbilen Robowami xa mangɛya bun ma.
2Kɔnɔ Alatala naxa a masen a xa mixi Semaya bɛ,
3«A fala Sulemani xa di Robowami bɛ, Yudaya mangɛ, a nun Isirayilakae birin naxee na Yudaya nun Bunyamin bɔxi ma,
4‹Alatala xa masenyi nan yi ki: Wo naxa te de, sigafe ra wo ngaxakerenyie gerede. Wo birin xa gbilen wo xɔnyi, barima n tan nan yi fe ragirixi.›» E naxa Alatala xa wɔyɛnyi rabatu, e gbilen, e mu siga Yerobowami gerede sɔnɔn.
5Robowami naxa sabati Darisalamu, a taa makantaxie ti Yudaya,
6alɔ Bɛtɛlɛɛmu, Etami, Tekowa,
7Beti Suru, Soko, Adulama,
8Gati, Maresa, Sifi,
9Adorayimi, Lakisi, Aseka,
10Soraha, Ayalon, nun Hebiron. Robowami yi taa makantaxie ti Yudaya nun Bunyamin bɔxi nan ma.
11A nee yailan a fanyi ra gere ki ma. A sɔɔri xunyie lu naa, a baloe, ture, nun wɛni so e yi ra.
12Wure lefa nun tanbɛe nu na e yi ra, e sɛnbɛ nu gbo. Yuda nun Bunyamin bɔnsɔɛe lu nɛ a xa yaamari bun ma na ki nɛ.
13Sɛrɛxɛdubɛe nun Lewikae naxa keli e xɔnyi Isirayila bɔxi birin ma, e xa fa Yudaya, e kafu Robowami ma.
14Lewikae nu bara mɛɛ e xa banxie nun e harige ra sigafe ra Yudaya nun Darisalamu, barima Yerobowami nun a xa die mu tin e xa sɛrɛxɛdubɛ wali raba Alatala bɛ.
15Yerobowami nu bara sɛrɛxɛdubɛe ti kuye batudee ra geyae fari, yɛxɛɛ kontonyi nun ninge masolixie tixi dɛnnaxɛ kuye ra.
16Isirayilaka naxee nu wama e Marigi Alatala batufe, kelife bɔnsɔɛ birin, nee naxa bira Lewikae fɔxɔ ra sigafe ra Darisalamu, alako e xa sɛrɛxɛ ba e babae Marigi Alatala bɛ.
17Na kui e naxa Sulemani xa di Robowami xa mangɛya mabanban Yudaya ɲɛ saxan bun ma. Na waxati kui, e naxa ɲɛrɛ Dawuda nun Sulemani xa kira xɔn ma.
18Robowami naxa Yerimoti xa di ginɛ Mahalata dɔxɔ. Na ginɛ findi Dawuda xa di xɛmɛ Yerimoti, nun a xa ginɛ Abixayili, xa di ginɛ nan na. Abixayili findi Yisayi xa di xɛmɛ Eliyabi xa di ginɛ nan na.

19Mahalata naxa die bari a bɛ: Yeyusu, Sɛmaraya, nun Sahami.
20Robowami naxa Abisalomi xa di ginɛ Maaka fan dɔxɔ. Maaka naxa Abiya, Atayi, Sisa, nun Selomiti bari a bɛ.
21Abisalomi xa di ginɛ Maaka nu rafan Robowami ma, dangife a xa ginɛe nun a xa konyi ginɛe birin na. Ginɛ fu nun solomasaxan nun konyi ginɛe tongo senni nu na a yi ra. A naxa di xɛmɛ mɔxɔɲɛn nun solomasaxan nun di ginɛ tongo senni sɔtɔ na ginɛe ra.
22Robowami naxa Maaka xa di Abiya findi a xa di fisamante ra. A nu wama na nan xa findi mangɛ ra.
23A naxa xaxilimaya raba, a a xa di booree birin nasabati Yudaya nun Bunyamin taa makantaxie kui, a fa baloe nun ginɛ gbegbe fen e bɛ.