Text copied!
CopyCompare
תנ ך עברי מודרני - 2 דִּבְרֵי הַיָּמִים

2 דִּבְרֵי הַיָּמִים 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1ויבא רחבעם ירושלם ויקהל את בית יהודה ובנימן מאה ושמונים אלף בחור עשה מלחמה להלחם עם ישראל להשיב את הממלכה לרחבעם׃
2ויהי דבר יהוה אל שמעיהו איש האלהים לאמר׃
3אמר אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל ישראל ביהודה ובנימן לאמר׃
4כה אמר יהוה לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה וישמעו את דברי יהוה וישבו מלכת אל ירבעם׃
5וישב רחבעם בירושלם ויבן ערים למצור ביהודה׃
6ויבן את בית לחם ואת עיטם ואת תקוע׃
7ואת בית צור ואת שוכו ואת עדלם׃
8ואת גת ואת מרשה ואת זיף׃
9ואת אדורים ואת לכיש ואת עזקה׃
10ואת צרעה ואת אילון ואת חברון אשר ביהודה ובבנימן ערי מצרות׃
11ויחזק את המצרות ויתן בהם נגידים ואצרות מאכל ושמן ויין׃
12ובכל עיר ועיר צנות ורמחים ויחזקם להרבה מאד ויהי לו יהודה ובנימן׃
13והכהנים והלוים אשר בכל ישראל התיצבו עליו מכל גבולם׃
14כי עזבו הלוים את מגרשיהם ואחזתם וילכו ליהודה ולירושלם כי הזניחם ירבעם ובניו מכהן ליהוה׃
15ויעמד לו כהנים לבמות ולשעירים ולעגלים אשר עשה׃
16ואחריהם מכל שבטי ישראל הנתנים את לבבם לבקש את יהוה אלהי ישראל באו ירושלם לזבוח ליהוה אלהי אבותיהם׃
17ויחזקו את מלכות יהודה ויאמצו את רחבעם בן שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃
18ויקח לו רחבעם אשה את מחלת בן ירימות בן דויד אביהיל בת אליאב בן ישי׃

19ותלד לו בנים את יעוש ואת שמריה ואת זהם׃
20ואחריה לקח את מעכה בת אבשלום ותלד לו את אביה ואת עתי ואת זיזא ואת שלמית׃
21ויאהב רחבעם את מעכה בת אבשלום מכל נשיו ופילגשיו כי נשים שמונה עשרה נשא ופילגשים ששים ויולד עשרים ושמונה בנים וששים בנות׃
22ויעמד לראש רחבעם את אביה בן מעכה לנגיד באחיו כי להמליכו׃
23ויבן ויפרץ מכל בניו לכל ארצות יהודה ובנימן לכל ערי המצרות ויתן להם המזון לרב וישאל המון נשים׃