Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Lada

1 Lada 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ́ Kisi nɛ́ Saulu Davidi yà, gbɛ̃́ pↄ́ aa nà Davidiwa Zikilagaↄ tↄ́n kɛ. Aa ku nɛgↄ̃na pↄ́ dↄ̀aàlɛ zĩlauↄ guuɛ.
2Aa sáↄ ń gbɛmaↄ kũa, aaì ka ge gbɛ zu ń ↄplaao ń ↄzɛɛo píiɛ. Saulu zĩa bui Bɛ̃yãmɛɛ buiↄnɛ, aan kɛ:
3An swana Ahiɛzɛɛ, Gibɛa gbɛ̃́ Semaanɛ ń aà dãuna Yoasio, Azemavɛ nɛgↄ̃ɛↄ Yeziɛli ń Pɛlɛtio, Belaka ń Anato gbɛ̃́ Yehuo,
4Gabaↄ̃ↄ gbɛ̃́ Isimaia pↄ́ dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwiↄ dↄaanaↄ do ũ,
5Selemia, Yaaziɛ, Yohanani, Gedela gbɛ̃́ Yozaba,
6Ɛluzai, Yelimↄ, Bealia, Semalia, Alufi bui Sefatia,
7Ɛlikana, Isia, Azalɛli, Kole buiↄ Yoɛzɛɛ ń Yasↄbaũo
8ń Gedoo gbɛ̃́ Yeloaũ nɛgↄ̃ɛↄ Yoela ń Zebadiao.
9Gada buieↄ ńzĩa kpà Davidiwa sɛ̃gbãu. Gↄ̃sa gbãaↄnɛ. Aaìↄ ku zĩ̀ sↄu guuɛ, mɛ́ aa sɛ̀ngbao ń sↄ̃nao dↄ̃. An oa bↄ̀ nↄ̀ↄmusuwa, mɛ́ aaìↄ wãa gusĩsĩdeu lán tuewa.
10Ezɛɛ mɛ́ ń swana ũ, a plaade Obadia, a àaↄ̃de Ɛliabu,
11a síiↄ̃de Misimana, a sↄode Zelemii,
12a soolode Atai, a soplade Ɛliɛli,
13a swaaↄ̃de Yohanani, a kɛ̃okwide Ɛlizaba,
14a kwide Zelemii, a kuɛdode Mabanai.
15Gada buipiↄá zĩgↄ̃ swanaↄnɛ. An gbɛ̃́ pↄ́ a gbãa kɛ̃́sãańzi gbãa mɛ́ sáa ń gbɛ̃ↄn basↄoↄ gbãao. An gbɛ̃́ pↄ́ dɛńlaↄ sↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo pↄ́.
16Ɔ̃mɛ bùa Yuudɛ̃wa mↄ sɛ̃́ia guu gↄↄ pↄ́ à pà, aa tò guzulɛdeↄ tilɛ̀ gukpɛ ń bɛ'aɛo píi.
17Bɛ̃yãmɛɛ buieↄ ń Yudaeↄ mↄ̀ nà Davidiwa sɛ̃gbãu lↄ.
18Davidi gɛ̀ dàńlɛ à mɛ̀: Tó aafia álɛ mↄa à dↄmalɛ, mí gbãakpaázi ń nↄ̀sɛmɛndoo. Tó álɛ mↄ́ ma kpái ma ibɛɛↄwa, baa kɛ́ mi yãpãsĩkɛɛ́oɛ sↄ̃, wá deziↄ Lua a e, i yã́gↄ̃gↄ̃wɛ̃ɛ.

19Ɔ̃ Lua Nisĩna dɛ̀dɛ nɛgↄ̃n gbɛ̃ↄn baakwipiↄ swana Amasaiwa à mɛ̀: N gbɛ̃́ↄn wá ũ, Davidi, wa zɛnnↄɛ, Yɛse nɛ́. Lua aafia kã́fĩnɛ, Lua n dↄnlɛdeↄ gba aafia lↄ, asa n Lua a dↄnlɛɛ. Ɔ̃ Davidi ń dílɛ à ń kɛ́ a zĩgↄ̃ gbãamↄnɛdeↄ swanaↄ ũ.
20Manase buieↄ nà Davidiwa gↄↄ pↄ́ aàpi ń Filitɛ̃ↄ lɛ́ gɛ́ zĩkai ń Sauluo. Ɔ̃ Davidi ń a gbɛ̃́ↄ i dↄ Filitɛ̃ↄlɛo, asa Filitɛ̃ kíaↄ mɛ́ lɛkpàaĩ, ↄ̃ aa aà gbàɛ aa mɛ̀: Tó à zɛ̀ ń a dii Sauluoɛ, aa wá mi zↄ̃zↄ̃ɛ.
21Manase bui pↄ́ nà Davidiwa gↄↄ pↄ́ à tà Zikilagaↄn kɛ: Adena, Yozaba, Yediaɛ, Mikaila, Yozaba, Ɛlihu ń Ziletaio. Aamɛ Manase bui zĩgↄ̃ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄoↄ dↄaanaↄ ũ.
22Aa dↄ̀ Davidilɛ gbãamↄnɛdeↄ yã́ musu, asa gↄ̃sa gbãaↄnɛ ḿpii, Davidi zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄnɛ.
23Lá gu lɛ́ dↄ wìↄ mↄ Davidi kĩ́i dↄiaàlɛ e aà zĩgↄ̃ↄ gɛ̀ dasikũ̀ lán Lua ìwaↄwaɛ.
24Gbɛ̃́ pↄ́ aa gↄ̃kɛbↄↄ kũa aa mↄ̀ Hɛblↄ̃ Davidi kpái kpalau Saulu gbɛu lá Dii òwaↄ dasilɛn kɛ:
25Yuda pↄ́ sɛ̀ngbao ń sↄ̃naↄ kũaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ soolo n ↄ̀aa síiↄ̃oɛ (6.800).
26Simɛↄ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sopla ń basↄooɛ (7.100).
27Levii buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ síiↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (4.600).
28Aalona buiↄ dↄaana Yoiada ń a gbɛ̃́ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ ń ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄooɛ (3.700).
29Ɛ̀waaso nɛgↄ̃n Zadoki kú ń guu ń a bɛ'uabeleↄ gbɛ̃ↄn bao ń plao.
30Saulu zĩa bui Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ àaↄ̃ɛ (3.000). Bɛ̃yãmɛɛ bui dasideↄ ku Saulu kpɛ e tiaɛ.
31Ɛflaiũ buiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao ń ↄ̀aa síiↄ̃oɛ (20.800). Gↄ̃sa gbãa tↄdeↄnɛ ń gbɛ̃́ↄ guu.
32Manase bui pↄ́ kú bɛ'aɛ oiↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao plasaiɛ (18.000). Gbɛ̃́piↄ wà ń plɛ́ aa gɛ́ Davidi kpái kpalau.
33Isakaa bui dↄaanaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa doɛ. Aa gↄↄ bee yã́ dↄ̃ mɛ́ aa laai vĩ a yã́ musu, aa dↄ̃ lá à kũ̀ Isailiↄ kɛ. Aa kú ń ń ìwaↄ píi.
34Zabulↄni bui pↄ́ aa zĩ dↄ̃ mɛ́ aa gↄ̃kɛbↄ dↄ́ɛ dↄ̃ↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blakwiɛ (50.000). Aa ku aà kpɛ ń nↄ̀sɛmɛndooɛ
35Nɛfatali bui dↄaanaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoɛ ń ń ìwaↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi ń soplao (37.000), baade ń a sɛ̀ngbaoo ń a sↄ̃nao.
36Dã bui pↄ́ aa ku zĩ̀ sↄu guuↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi plasaio ń ↄ̀aa àaↄ̃oɛ (28.600).

37Asɛɛ bui pↄ́ zĩ dↄ̃ mɛ́ aa ku sↄu guuↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ blaɛ (40.000).
38Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase bui pↄ́ kú Yuudɛ̃ baaleↄ gbɛ̃ↄn sↄ́sↄo lɛɛ basooloɛ (120.000). An baade ń a gↄ̃kɛbↄↄ.
39Gbɛ̃́piↄá zĩgↄ̃ↄnɛ ḿpii, aaìↄ ku sia zĩlau sↄu guuɛ. Aa mↄ̀ Hɛblↄ̃ ń nↄ̀sɛmɛndoo Davidi kpái kpalau, i gↄ̃ Isaili bui píi kía ũ. Ɔ̃ Isaili kĩniↄ làasoo doũpi kɛ̀ lↄ, aa ye Davidi kpaa kpalaui.
40Ɔ̃ aa gↄↄ àaↄ̃ kɛ̀ ń Davidio we, aa pↄblè aa vɛ̃ɛmì, asa an bɛdeↄ kũ̀sũakɛ̀nɛ́ɛ.
41Bee gbɛa an saɛde pↄ́ kú Isakaa buiↄ bùsuu ń Zabulↄni buiↄ bùsuo e à gɛ̀ pɛ̀ Nɛfatali bui pↄ́ kú zã̀ↄ bùsuwaↄ aa pↄblea dì zàa'ĩnaↄnɛ ń yiongoↄ ń sↄ̃baonaↄ ń zuↄ aa mↄ̀onɛ́ɛ. Pↄ́wɛnti diɛ ń kaadↄɛmbɛ giiↄ ń vɛ̃ɛbɛ giiↄ ń vɛ̃ɛo ń nísio ń zuↄ ń sãↄ, kɛ́ Isailiↄ lɛ́ pↄnakɛ yã́i.