Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - 1 Stori

1 Stori 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Taim Sol, pikinini bilong Kis, i wok long ranim Devit, Devit i go i stap long taun Siklak. Devit i stap long Siklak na sampela strongpela soldia i kam i stap wantaim em. Na ol i helpim em long pait.
2Ol i save tumas long sut long banara na katapel, maski ol i holim long han kais o long han sut. Na ol i man bilong lain Benjamin, dispela lain Sol i kam long en.
3Namba wan ofisa bilong ol, em Ahieser. Na brata bilong en, Joas, em i namba 2 bilong en. Tupela i pikinini bilong Sema bilong taun Gibea. Na nem bilong ol arapela man i olsem, Jesiel na Pelet, tupela pikinini bilong Asmavet, na Beraka na Jehu, em wanpela man bilong taun Anatot,
4na Ismaia bilong taun Gibeon. Ismaia em i lida bilong ol dispela 30 strongpela soldia bilong Devit na em i gutpela soldia tru. Na nem bilong ol arapela man bilong dispela lain Benjamin i olsem, Jeremaia na Jahasiel na Johanan na Josabat, em wanpela man bilong taun Gedera,
5na Elusai na Jerimot na Bealia na Semaria na Sefatia, em wanpela man bilong ples Harip,
6na Elkana na Isia na Asarel na Joeser na Jasobeam, ol i bilong ples Kora,
7na Joela na Sebadaia, tupela pikinini bilong Jeroham, bilong ples Gedor.
8Taim Devit i stap long dispela strongpela ples hait long ples drai, sampela strongpela soldia bilong lain Gat i lusim Sol na i go i stap wantaim Devit. Ol dispela man i gutpela soldia tru na i save tumas long holim hap plang na pait long spia. Long taim ol i pait, pes bilong ol i nogut tru olsem pes bilong ol laion. Na ol i save ran strong tumas olsem ol wel abus bilong ples maunten.
9Nem bilong ol i olsem. Namba wan em Eser, na namba 2 em Obadia, na namba 3 em Eliap
10na namba 4 em Mismana na namba 5 em Jeremaia
11na namba 6 em Atai na namba 7 em Eliel
12na namba 8 em Johanan na namba 9 em Elsabat
13na namba 10 em narapela Jeremaia na namba 11 em Makbanai.
14Ol dispela Gat i kamap ofisa long ami bilong Devit. Ol i gutpela ofisa tru. Na taim ol i pait long ol birua, narapela bilong ol em inap long winim 100 birua, na narapela inap long winim 1,000 birua.
15Em ol dispela soldia tasol i bin brukim wara Jordan long taim wara Jordan i gat bikpela tait tru na i abrusim mak bilong en long namba wan mun bilong wanpela yia. Long dispela taim ol i bin pait long ol manmeri i stap long ol ples daun klostu long wara long hap sankamap na long hap san i go daun. Na ol manmeri i bin ranawe nabaut.
16Wanpela taim sampela man bilong lain Benjamin na Juda i kam lukim Devit long dispela strongpela ples hait Devit i stap long en.
17Devit i go bungim ol na i tok, “Sapos yupela i kam olsem pren na i laik helpim mi, orait mi amamas long kamap pren bilong yupela. Tasol mi no bin mekim wanpela rong, olsem na sapos yupela i tingting long putim mi long han bilong ol birua bilong mi, orait God bilong ol tumbuna bilong yumi i save, na em i ken kotim yupela, long wanem, mi no bin wok long bagarapim yupela.”
18Orait spirit bilong God i kamap long Amasai, wanpela bilong ol, na Amasai i tokim Devit olsem, “Devit, pikinini bilong Jesi, mipela i laik i stap lain bilong yu. God bilong yu i save helpim yu, olsem na yu wantaim ol lain i helpim yu i ken win oltaim na i stap gut.” Orait Devit i kisim ol na i mekim ol i kamap ofisa long ami bilong en. Na bihain, Amasai i kamap lida bilong ol 30 strongpela soldia bilong Devit.

19Taim Devit i go wantaim ol Filistia long pait long Sol, sampela soldia bilong lain Manase i lusim Sol na i go i stap wantaim Devit. Tasol Devit i no bin helpim ol Filistia, long wanem, ol king bilong Filistia i bin rausim Devit wantaim ol lain bilong en. Ol i rausim em, long wanem, ol i save, bipo Devit i bin i stap wokman bilong Sol, na ol i pret na i ting, nogut Devit i helpim lain bilong Sol long taim bilong pait, na em i kilim ol Filistia i dai. Olsem na ol king i pasim tok na salim Devit i go.
20Na long taim Devit i wokabaut i go bek long Siklak, ol dispela soldia bilong Manase i go wantaim em. Nem bilong ol i olsem, Atna na Josabat na Jediael na Maikel na narapela Josabat na Elihu na Siletai. Long ami bilong lain Manase ol i bin i stap ofisa bilong 1,000 soldia.
21Ol dispela man i namba wan soldia tru na Devit i mekim ol i kamap ofisa bilong ami bilong en. Na ol i helpim Devit long taim em i pait long ol lain man bilong pait na stil.
22Na long olgeta de planti man i kam long Devit bilong kamap soldia bilong en. Olsem na ami bilong en i kamap bikpela lain tru.
23Devit i stap long taun Hebron na planti lain soldia i kam long em bilong mekim em i kamap king bilong Israel na kisim ples bilong Sol, olsem Bikpela i bin tok. Ol i karim ol samting bilong pait na i kam. Namba bilong ol i olsem.
24Lain Juda i gat 6,800 soldia, na ol i kam wantaim ol hap plang na ol longpela spia.
25Na lain Simeon i gat 7,100 soldia. Ol i gutpela soldia na i save tumas long pait.
26Na lain Livai i gat 4,600 soldia.
27Na Jehoiada, hetman bilong lain Aron i gat 3,700 soldia.
28Na tu Sadok, wanpela yangpela man i gutpela soldia, em i kam wantaim 22 man bilong lain famili bilong em yet. Ol dispela man ol i ofisa bilong ami.
29Na lain Benjamin, em ol wanlain bilong Sol, ol i gat 3,000 soldia. Pastaim planti man bilong dispela lain i bin bihainim Sol, tasol nau ol i kam long Devit.
30Na lain Efraim i gat 20,800 soldia. Ol i gutpela soldia tru na i gat biknem long lain famili bilong ol yet.
31Na hap lain Manase bilong hap san i go daun, i gat 18,000 soldia. Ol lain bilong ol yet i bin makim ol long i go long Hebron na mekim Devit i kamap king.
32Na lain Isakar i gat 200 ofisa wantaim olgeta soldia bilong Isakar i stap aninit long ol. Ol dispela ofisa i gat gutpela tingting na ol i save long as bilong ol samting i kamap na long wanem samting ol Israel i mas mekim.
33Na lain Sebulun i gat 50,000 gutpela soldia tru. Ol i gat wanpela tingting tasol, em bilong helpim Devit. Na ol i kam wantaim olkain samting bilong pait.
34Na lain Naptali i gat 1,000 ofisa na 37,000 soldia. Na ol i kam wantaim ol hap plang na ol longpela spia.
35Na lain Dan i gat 28,600 soldia. Olgeta taim ol i redi long pait.
36Na lain Aser i gat 40,000 soldia. Na olgeta taim ol tu i redi long pait.

37Na lain Ruben na lain Gat na hap lain Manase bilong hap sankamap bilong wara Jordan, i gat 120,000 soldia i kam wantaim olkain samting bilong pait.
38Ol dispela soldia i karim ol samting bilong pait na i kam kamap long Hebron. Ol i gat wanpela tingting tasol, em long mekim Devit i kamap king bilong olgeta hap bilong Israel. Na olgeta arapela Israel tu i gat wankain tingting.
39Ol dispela man i stap wantaim Devit long Hebron. Ol wantok bilong ol i bin redim planti kaikai bilong ol, na ol i mekim bikpela kaikai inap tripela de.
40Na olgeta Israel long olgeta hap bilong kantri, inap long graun bilong lain Isakar na Sebulun na Naptali long hap not, ol i amamas moa yet na ol i wok long bringim ol kain kain kaikai long Hebron. Ol i bringim planti plaua na ol mekpas pikinini wain na ol pikinini fik ol i bin mekim drai, na planti wain na wel bilong oliv. Ol i putim ol dispela kaikai long ol donki na kamel na bulmakau na bringim i kam. Na ol i bringim tu ol bulmakau na sipsip, bilong ol manmeri i ken kaikai.