Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 1 Cronicas

1 Cronicas 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mao kini ang kalalakin-an nga miadto kang David sa Ziklag, samtang gihinginlan pa siya sa presensya ni Saul nga anak nga lalaki ni Kis. Uban sila sa mga kasundalohan, nga iyang mga kaubanan sa gubat.
2Aduna silay mga pana ug makahimo sila sa pagpana ug paglambuyog ug mga bato gamit ang ilang tuo ug wala nga kamot. Mga kaliwat sila ni Benjamin, nga katribo ni Saul.
3Ang pangulo mao si Ahi Ezer, unya si Joas, nga mga anak nga lalaki ni Shemaa nga taga-Gibea. Anaa usab si Jeziel ug si Pelet, nga anak nga lalaki ni Azmavet. Anaa usab si Beraca. Si Jehu nga taga-Anatot,
4si Ismaya nga taga-Gibeon, ang sundalo uban sa 30 (ug nagmando sa 30); si Jeremias, si Jahaziel, si Johanan, si Jozabad nga taga-Gedera,
5Si Eluzai, si Jerimot, si Bealia, si Shemaria, si Shefatia nga taga-Haruf,
6ang taga-Kora nga si Elkana, si Isia, si Azarel, si Joezer, si Jashobeam, ug
7si Joela ug si Zebadia, nga mga anak nga lalaki ni Jeroham sa Gedor.
8Nakighiusa ang pipila ka mga kaliwat ni Gad kang David sa tagoanan didto sa kamingawan. Manggugubat sila nga mga lalaki nga gibansay sa gubat, nga hanas sa taming ug bangkaw; nga adunay isog nga mga panagway nga sama sa panagway sa mga liyon. Paspas silang managan sama sa mga binaw nga anaa sa kabukiran.
9Si Eser mao ang pangulo, si Obadia ang ikaduha, si Eliab ang ikatulo,
10si Mismanna ang ikaupat, si Jeremias ang ikalima,
11si Atai ang ikaunom, si Eliel ang ikapito,
12si Johanan ang ikawalo, si Elzabad ang ikasiyam,
13si Jeremias ang ikanapulo, si Macbanai ang ika-onse.
14Mao kini ang mga anak nga lalaki ni Gad nga mga pangulo sa kasundalohan. Ang labing ubos nangulo sa gatosan, ug ang labing bantogan nangulo sa liboan.
15Nanabok sila sa Jordan sa unang bulan, sa dihang mibaha kini, ug giabog nila ang tanan nga nagpuyo didto sa walog, gikan sa sidlakang bahin paingon sa kasadpang bahin.
16Miadto ang pipila ka kalalakin-an nga naggikan sa banay ni Benjamin ug ni Juda sa tagoanan ni David.
17Migawas si David aron sa paghimamat kanila ug miingon kanila, “Kung mianhi kamo sa kalinaw aron sa pagtabang kanako, mahimo kamong makig-abin kanako. Apan kung mianhi kamo aron sa pagbudhi kanako alang sa akong mga kaaway, hinaot nga makita sa Dios sa atong mga katigulangan ug badlongon kamo, sanglit wala man akoy nabuhat nga daotan.”
18Unya mikunsad ang Espiritu kang Amasai, nga pangulo sa 30. Miingon si Amasai, “Imo kami, David. Dapig kami kanimo, anak ni Jesse. Kalinaw, hinaot nga ang kalinaw maanaa kang bisan kinsa nga motabang kanimo. Maanaa unta ang kalinaw sa mga nagtabang kanimo, kay nagtabang man kanimo ang imong Dios.” Unya gidawat sila ni David ug gihimo silang mga pangulo sa tibuok niyang katawhan.

19Mikuyog usab ang pipila nga gikan sa mga kaliwat ni Manases kang David sa dihang miabot siya uban ang mga Filistihanon aron makiggubat batok kang Saul. Apan wala sila mitabang sa mga Filistihanon, tungod kay nagsultihanay ang mga pangulo sa Filistihanon ug gipapahawa si David. Miingon sila, “Mibiya siya sa iyang agalon nga si Saul alang sa kadaot sa atong mga kinabuhi.”
20Sa dihang miadto siya sa Ziklag, nakig-abin kaniya ang katawhan ni Manases nga sila si Adna, si Jozabad, si Jediel, si Micael, si Jozabad, si Elihu, ug si Ziletai, nga mga kapitan sa liboan nga kaliwat ni Manases.
21Gitabangan nila si David sa pagpakig-away batok sa mga pundok sa kawatan, kay isog sila nga mga tawo. Sa wala madugay nahimo silang mga pangulo sa kasundalohan.
22Sa matag adlaw, miadto kang David ang mga kasundalohan aron sa pagtabang kaniya, hangtod nga midaghan ang kasundalohan, sama sa kasundalohan sa Dios.
23Mao kini ang talaan sa kasundalohan nga sinangkapan alang sa gubat nga miadto kang David sa Hebron, aron sa pagbalhin sa gingharian ni Saul ngadto kaniya, nga katumanan sa pulong ni Yahweh.
246, 800 kadtong gikan sa banay ni Juda nga nagdala ug taming ug bangkaw nga gisangkapan alang sa gubat.
25Gikan sa banay ni Simeon adunay 7, 100 ka mga manggugubat.
26Gikan sa banay sa mga Liveta adunay 4, 600 ka mga manggugubat.
27Si Jehoyada mao ang pangulo sa mga kaliwat ni Aaron, ug adunay 3, 700 ang uban kaniya.
28Uban kang Zadok, ang batan-on, kusgan ug isog nga tawo, nga adunay 22 ka pangulo gikan sa panimalay sa iyang amahan.
29Gikan sa banay ni Benjamin, nga tribo ni Saul, adunay 3, 000. Nagpabilin nga matinud-anon ang kadaghanan kanila kang Saul hangtod niining panahona.
30Gikan sa banay ni Efraim adunay 20, 800 ka mga manggugubat, nga bantogan sa panimalay sa ilang amahan.
31Gikan sa katunga sa tribo ni Manases adunay 18, 000 ka bantogan nga mga lalaki ang miadto aron nga himoon nga hari si David.
32Gikan sa banay ni Isacar, adunay 200 ka mga pangulo nga may salabotan sa mga panahon ug nasayod kung unsa ang angayang buhaton sa Israel. Ubos sa ilang pagmando ang tanan nilang mga kadugo.
33Gikan sa banay ni Zebulun adunay 50, 000 ka isog nga mga lalaki, nga andam sa gubat, uban ang tanang mga hinagiban sa gubat, ug andam sa paghatag sa ilang pagsalig sa walay pagduhaduha.
34Gikan sa banay ni Neftali adunay 1, 000 ka opisyal, ug uban kanila ang 37, 000 ka lalaki nga may mga taming ug mga bangkaw.
35Gikan sa banay ni Dan adunay 28, 600 ka lalaki nga andam sa gubat.
36Gikan sa banay ni Aser adunay 40, 000 ka lalaki nga andam sa gubat.

37Gikan sa laing bahin sa Jordan, gikan sa banay ni Ruben, ni Gad, ug sa katungang banay ni Manases, adunay 120, 000 ka isog nga kalalakin-an uban ang tanang matang sa hinagiban sa gubat.
38Kining tanan nga kasundalohan, gisangkapan alang sa gubat, miadto sa Hebron uban ang ligdong nga mga tinguha aron himoon nga hari si David sa tibuok Israel. Nagkauyon usab ang tibuok Israel nga himoong hari si David.
39Sulod sa tulo ka adlaw atoa sila didto sa pakigsalo sa pagkaon ug pag-inom uban kang David, kay gipadad-an sila ug mga pagkaon sa ilang mga kadugo.
40Ug dugang pa, kadtong anaa duol kanila, ingon man ang anaa sa layo sama sa kaliwat ni Isacar, ni Zebulun, ug ni Neftali, nagdala ug mga tinapay, mga mamon, minasa nga mga pasas, bino, lana, nating baka, ug karnero, nga gikarga sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga mula, ug sa mga baka, kay nagsaulog ang Israel.