Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Yudaya Mangɛe I

Yudaya Mangɛe I 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sɔɔrie nan ya naxee siga Dawuda yire Sikilaga, alako e xa a mali gere sode. Na waxati Dawuda mu nu na Kisu xa di Sɔlu fɛ ma.
2Bunyamin bɔnsɔɛ nan nu e ra, Sɔlu ngaxakerenyie. E nu fata tanbɛ nun gɛmɛe wolide e yirefanyi nun e kɔɔla bɛlɛxɛ ra.
3E xilie nan ya: Mangɛ Axiyeseri, Semaa xa die Yowasi Gibiyaka, Asamafeti xa die Yesiyeli nun Pɛlɛti, Beraka nun Yehu Anatɔtika,
4Yisemaya Gabayonka, naxan findi sɔɔri xungbe ra na sɔɔri tongo saxan ya ma, a fan findi e xa mangɛ nan na,
5Yeremi, Yaxasiyeli, Yoxanan, nun Yosabadi Gederaka,
6Elusayi, Yerimoti, Beyalaya, Sɛmaraya, Sɛfataya Xarufuka,
7Elekana Koraka, Yisiya Koraka, Asarɛli Koraka, Yoweseri Koraka, Yasobeyami Koraka,
8nun Yeroxama Gedorika xa die Yowela nun Sebadaya.
9Sɔɔri gbangbalanyi Gadika ndee naxa siga Dawuda yire wula i. Nee fata gere ra, geresose nu na e yi ra alɔ kanke makantase nun tanbɛ. E sɛnbɛ nu gbo alɔ yɛtɛe, e xulun alɔ xeli naxee e gima geyae fari.
10E xilie nan ya: Eseri, e xunyi, Abadiyasi, a firin nde, Eliyabi, a saxan nde,
11Misemanna, a naani nde, Yeremi, a suuli nde,
12Atayi, a senni nde, Eliyeli, a solofere nde,
13Yoxanan, a solomasaxan nde, Elesabada, a solomanaani nde,
14Yeremi, a fu nde, a nun Makabanayi, a fu nun keren nde.
15Gadikae nan yi ki naxee findi sɔɔri xungbee ra. Naxan xurun e ya ma, a sɛnbɛ gbo mixi kɛmɛ bɛ. Naxan xungbo e ya ma, a sɛnbɛ gbo mixi wulu bɛ.
16Nee naxa Yurudɛn xure giri a rafexi tɛmui naxɛ, kike singe, e fa geya lanbanyi mixie keri sogetede nun sogegorode mabiri.
17Bunyaminka nun Yudayaka ndee naxa siga Dawuda xa yire makantaxi.
18Dawuda naxa e ralan, a a fala e bɛ, «Xa wo faxi bɔɲɛsa nan kui alako wo xa n mali, won bɔɲɛe findima keren nan na. Kɔnɔ xa a sa a li wo faxi n yanfade n yaxuie nan bɛ, n tan naxan mu fe ɲaaxi yo rabaxi, won benbae Marigi Ala kiiti sama nɛ.»

19Na tɛmui Alatala Xaxili Sɛniyɛnxi naxa goro Amasayi ma, naxan findi sɔɔri tongo saxan xunyi ra. A naxa a fala, Ala xa Yisayi xa di Dawuda mali, Ala xa bɔɲɛsa fi a ma, Ala xa bɔɲɛsa fi Dawuda malima ma, barima Ala nan Dawuda malixi. Na kui Dawuda naxa e rasɛnɛ, e xa lu a xa sɔɔri mangɛe ya ma.
20Manasi sɔɔri ndee nu bara e sa Dawuda dɛ ra a nu wama kafufe Filisitakae ma tɛmui naxɛ Sɔlu gerede. E nun Dawuda mu nɔ Filisitakae malide barima Filisita mangɛ ndee nu bara gaaxu, e fa a fala, «Dawuda fama nɛ won yanfade, a kafu a marigi Sɔlu ma, e won gere.»
21E to na fala, Dawuda naxa gbilen Sikilaga. Manasika naxee nu biraxi a fɔxɔ ra, e xilie nan ya: Adena, Yosabadi, Yediyayeli, Mikayeli, Yosabadi, Elihu, nun Siletayi. Sɔɔri wulu keren mangɛ nan nu na e birin na.
22E nu Dawuda malima a xa sɔɔrie raɲɛrɛde, barima e birin fata sɔɔriɲa rabade. Singe, e nu Isirayila sɔɔrie nan naɲɛrɛma.
23Lɔxɔ yo lɔxɔ Dawuda malimae xun nu masama han a xa sɔɔri gali naxa lu alɔ Ala gbe.
24Sɔɔri xasabi nan ya naxee fa Xebiron Dawuda yire, alako e xa Dawuda mali, Sɔlu xa mangɛya xa radangi a ma alɔ Alatala nu bara a masen ki naxɛ:
25Yudayakae, sɔɔri wulu senni kɛmɛ solomasaxan. Geresose nu na e birin yi ra.
26Simeyɔnkae, sɔɔri gbangbalanyie wulu solofere sɔɔri kɛmɛ.
27Lewikae, sɔɔri wulu naani kɛmɛ senni.
28Yehoyada, naxan findi yarerati ra Haruna ɲɔxɔɛ ra, a nun a xa sɔɔri wulu saxan kɛmɛ solofere.
29Sadɔki, sɛgɛtala sɔɔri gbangbalanyi, nun a xabilɛ kuntigie, mixi mɔxɔɲɛn nun firin.
30Bunyaminkae, Sɔlu bɔnsɔɛ, sɔɔri wulu saxan. E mu nu gbo barima a gbegbe nu na Sɔlu nan ma sɛɛti.
31Efiramikae, sɔɔri wulu mɔxɔɲɛn kɛmɛ solomasaxan. E birin sɔɔri gbangbalanyi naxee benbae xili nu gbo.
32Manasikae, sɔɔri wulu fu nun solomasaxan. E tan nan nu sugandixi mangɛya radangife ra Dawuda ma.
33Isakarikae, kuntigi kɛmɛ firin nun e xa mixi naxee nu na e xa yaamari bun ma. E fan nu bara a kolon Isirayila lan a xa naxan naba na waxati.
34Sabulonkae, sɔɔri wulu tongo suuli. E rɛdixi gere xili ma, geresose nu na e yi ra.
35Nafatalikae, sɔɔri xunyi wulu keren, a nun sɔɔri wulu tongo saxan nun solofere. Wure lefa nun tanbɛ nu na e birin yi ra.
36Danakae, sɔɔri wulu mɔxɔɲɛn nun solomasaxan kɛmɛ senni. Geresose na e birin yi ra.

37Aserikae, sɔɔri wulu tongo naani. E birin rɛdixi.
38Sɔɔri naxee keli Yurudɛn naakiri ma sogetede biri, nee findi Rubenkae, Gadikae, nun Manasikae nan na, e lan mixi wulu kɛmɛ mɔxɔɲɛn nan ma. Geresosee na e birin yi ra.
39Yi sɔɔrie fa nɛ Xebiron alako e xa Dawuda dɔxɔ mangɛ ra Isirayila xun na. Na ɲanige nan nu na e bɛ. Isirayilakae birin nu bara na natɛ tongo.
40E naxa lu mɛnni Dawuda yire xi saxan e e dɛgema, e e minma. E ngaxakerenyie nan nu na donse rafalama e bɛ.
41E dɔxɔbooree fan naxa fa donse ra kelife ra Isakari bɔxi, Sabulon bɔxi, nun Nafatali bɔxi ma. E naxa fa na ra sofalee, ɲɔxɔmɛe, soee, nun ningee fari. E naxa fa kote mɔɔli birin na alɔ donse, farin, xɔrɛ xaraxi, wɛni bogi xaraxi, wɛni, ture, xuruse lanma nun a xungbe. E naxa fa a gbegbe ra barima Isirayilaka birin nu sɛɛwaxi.