Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa

Hanidabaa Odiya Koiro Maxaafaa 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Daawiti Qiisa na7aa Saa7oolappe baqati biidi, Xiqilaagan uttido wode, akko yiida asati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Eti kase Daawita olan maaddida mino asatu giddon de7oosona.
2Eti wonddafiyaasata; qassi bantta ushachcha kushiyaaninne haddirssa kushiyan shuchchaa yambbarshshan olanau danddayoosona. Eti Biniyaama zare gidiya Saa7oola dabbota.
3Eta halaqai Ahi7eezera; Ahi7eezerappe simmin Yo7aasha; eti Gib77appe yiida SHamaa7a naata. Harati qassi Azimaaweeta naata gidiya Yizi7eelanne Peleexa, Baraaka, Anatootappe yiida Yeeha,
4hasttamatu giddon wolqqaama gididi, eta kaalettiya Gabaa7oonappe yiida Yishimaa7iyaa, Ermmaasa, Yahaazi7eela, Yohanaana, Gedeerappe yiida Yozabaada,
5El77uzaaya, Yaarimoota, Ba7aaliyaa, SHamaariyaa, Hariifappe yiida SHafaaxiyaa,
6Qoraaha yarata gidiya Elqqaana, Yishiyaa, Azaari7eela, Yo7eezeranne Yaashobi7aama,
7Gadoorappe yiida Yirohaama naata Yo7eelanne Zabaadiyaa.
8Daawiti bazzuwan de7iya baqati attiyo sohuwan uttidaashin, Gaada zariyaappe asati akko yiidosona. Eti mino asatanne olau giigidaageeta; qassi gonddalliyaanne tooraa oiqqanau danddayiyaageeta. Eta som77oi gaammuwaa som77uwaa milatees; eti deretu huuphiyan guppiya genessaadan eesotoosona.
9Eta halaqai Exeera; naa77anttoi Obaadiyaa; heezzanttoi Eli7aaba;
10oiddanttoi Mishimaanna; ichchashanttoi Ermmaasa;
11usuppunttoi Attaaya; laappunttoi Eli7eela;
12hosppunttoi Yohanaana; uddufunttoi Elzzabaada;
13tammanttoi Ermmaasa; tammanne isiininttoi Maakibanaaya.
14Hageeti Gaada zare olanchchatuyyo halaqata. Etappe laafiyaageeti mato halaqata; minniyaageeti shaalaqata.
15Yorddaanoosa SHaafai, gaxaappe gaxaa gakkanaashin kumi kixxido koiro aginan pinnidaageeti hageeta. Eti wombban arshshooranne arggoora uttida asaa ubbaa yedettidosona.
16Biniyaama zaretuppenne Yihudaa zaretuppe amarida asati Daawitakko qatuwaa yiidosona.
17Yin Daawiti etaara gaittanau kiyidi, hagaadan yaagiis; “Intte tana maaddanau saruwan taakko yiidabaa gidikko, ta wozanai inttenaara issippe gidana. SHin intte tana ta morkketuyyo aatti immanau yiidabaa gidikko, inttena erite! Taani oottido iitabi bainna gishshau, nu aawatu Xoossai hegaa be7o; i inttena pirddo!” yaagiis.
18Hegaappe guyyiyan, hasttamatu halaqaa Amaasaaya bolli Xoossaa Ayyaanai wodhdhin, “Daawitaa, nuuni neegeeta! Isseya na7au, nuuni nenaara issippe de7eettees! Saroi neessi gido! Nena maaddiyaageetussikka saroi gido! Ne Xoossai nena maaddees” yaagiis. Yaagin Daawiti eta ekkidi, ba olanchchatuyyo halaqata oottiis.

19Daawiti Pilisxxeematuura issippe gididi, Saa7oola olanau biido wode, Minaase zariyaappe amarida asati Daawitan gaittidosona. SHin Pilisxxeema asatu halaqati Daawitinne Daawita asai banttanaara beennaadan diggidosona. Pilisxxeema asati keehippe zorettidoogaappe guyyiyan, eta guyye yeddidosona; aissi giikko, Daawitinne Daawita asai eta Kawuwaa Saa7oolayyo aatti immanaakkonne giidi yayyidosona.
20Daawiti Xiqilaaga katamaa simmishin, Minaase zariyaappe Daawita maaddanau kiyida shaalaqati Adinaaha, Yozabaada, Yidi7eela, Mikaa7eela, Yozabaada, Eelihanne Xilttaaya.
21Eti ubbaikka xalanne wolqqaama asa gidiyo gishshau, Daawiti ambbaanota paanaa kaalliyo wode, eti a maaddidosona.
22Daawita olanchchati Xoossaa olanchchatudan corattana gakkanaashin, a maaddiya asai gallassi gallassi gujettees.
23GODAI haasayidoogaadan Saa7oola kawotettaa Daawitayyo zaaranau olau gixxi giigidi, Kebroonan de7iya Daawitakko yiida olanchchatu qoodai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
24Gonddalliyaanne tooraa oiqqidi, olau gixxi giigida Yihudaa zareti usuppun sha7anne hosppun xeeta.
25Simoona zariyaappe olau giigida xalanne wolqqaama olanchchati laappun sha7anne issi xeeta.
26Leewa zariyaappe oiddu sha7anne usuppun xeeta.
27Aaroona zaretu halaqai Yoodaaha; Yoodaaheera issippe heezzu sha7anne laappun xeetu asati de7oosona.
28Qassi Xaadooqi yelaga xalanne wolqqaama asa; Xaadooqa aawaa keettaa asaappe laatamanne naa77u halaqati aara issippe de7oosona.
29Biniyaama zare gidiya Saa7oola dabboti heezzu sha7u asa. SHin Biniyaama zariyaappe dariya bagga asai Saa7oola keettaa asau he wodee gakkanaashin ammanettiyaageeta.
30Efireema zariyaappe bantta aawatu keettaa asan erettida xalanne wolqqaama asati laatamu sha7anne hosppun xeeta.
31Daawita kawoyanau baanau doorettida Minaase zariyaappe baggati tammanne hosppun sha7a.
32Qassi Israa7eela asai ai oottanau bessiyaakko, wodiyaabaa shaakki eriya akeekanchcha asati, Yisaakoora zariyaayyo halaqati naa77u xeeta; eta dabboti ubbai etayyo azazettoosona.
33Ola miishshaa ubbaa oiqqidi, bantta kumetta wozanan Daawita maaddanau giigida olanchchatun Zaabiloona zare asati ishatamu sha7a.
34Nifttaaleema zariyaappe issi sha7u halaqati de7oosona; gonddalliyaanne tooraa oiqqiya hasttamanne laappun sha7u asati etaara issippe de7oosona.
35Daana zariyaappe olau giigida asati laatamanne hosppun sha7anne uddufun xeeta.
36Olau kiyanau Aseera zariyaappe giigidaageeti oitamu sha7a.

37Yorddaanoosa SHaafaappe hefintta arshsho baggan de7iya Roobeela zariyaappe, Gaada zariyaappenne Minaase zariyaa baggaappe ola miishshaa ubbaa oiqqidi yiida asati issi xeetanne laatamu sha7a.
38Ha olau giigida olanchchati ubbai Daawita Israa7eela bolli kawoyanau bantta qofaa qachchidi, Kebroona katamaa yiidosona. Qassi Israa7eelappe attidaageetikka Daawita kawoyanau issi wozana gididosona.
39Eta dabboti etayyo koshshiyaabaa giigissi wottido gishshau, miiddinne uyiiddi Daawitaara heezzu gallassaa uttidosona.
40Israa7eela asaayyo ufaissa gidiyo gishshau, huuphessa baggaara de7iya Yisaakoorappe, Zaabiloonappenne Nifttaaleemappe asati daro qumaa ehiidosona. Xiilliyaa, balasiyaa lichchakkuwaa, woiniyaa teeraa, woine eessaanne zaitiyaa hariyan, baquluwan, gaameelaaninne booran caanidi ehiidosona; qassikka eti miizzaanne dorssaa shukkidi maanau ekkidi yiidosona.