Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Taruxune Singena

Taruxune Singena 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dawuda yi luxunxi Kisu a diin Sɔli ma Sikilaga yi waxatin naxan yi, sofa kɛndɛne yi fa a fɔxɔ ra a malideni yɛngɛsodeni.
2Bunyamin bɔnsɔnna muxune nan yi ne ra, Sɔli ngaxakedenne. Ndee yi fatan xalimakunle wolɛ, ndee yi fatan lantanne wolɛ, e yiifanne nun e kɔmɛnne ra.
3E kuntigin Axiyeseri nun a xunyɛn Yowasa Gibeya kaan Semaa diine nan yi ne ra. Yesiyeli nun Peleti, Asamawɛti a diine, e nun Beraka nun Anatɔti kaan Yehu yi sofani itoe yɛ e nun
4Gabayon kaan Yisemaya naxan findi sofa gbeen na sofa wɛkilɛxi tonge saxanne yɛ, a fan yi findi kuntigin na e tagi.
5Yeremi nun Yaxasiyeli nun Yoxanan nun Gedera kaan Yosabadi nun
6Elusayi nun Yerimoti nun Beyalaya nun Sɛmaraya nun Xarufu kaan Sɛfati fan yi ne yɛ.
7Kora xabilan muxune, Elikana nun Yisiya nun Asarɛli nun Yoweseri nun Yasobeyami fan yi e yɛ,
8e nun Yeroxamaa diine Yowela nun Sebadiya keli Gedori yi.
9Gadi bɔnsɔnna sofana ndee fan yi siga Dawuda fɛma tonbonni a yire makantanxini. Sofa wɛkilɛxin nan yi ne ra, e fatan yɛngɛn soɛ, yɛ masansan wure lefane nun tanbane yi e yii. E sɛnbɛn yi gbo alo yatane, e yi xulun alo xɛnla naxanye e gima geyane fari.
10E xinle ni itoe ra: e kuntigina Eseri, a firindena Abadi, a saxandena Eliyabi,
11a naanindena Misemanna, a suulundena Yeremi,
12a sennindena Atayi, a soloferedena Eliyeli,
13a solomasɛxɛdena Yoxanan, a solomanaanindena Elesabada,
14a fudena Yeremi, e nun a fu nun kedendena Makabanayi.
15Gadi kaani itoe yi findixi sofa xunne nan na. Naxan yi xurun e yɛ, na sɛnbɛn yi gbo muxu kɛmɛ xa. Naxan yi gbo e yɛ, na sɛnbɛn yi gbo muxu wuli keden xa.
16Ne yi Yurudɛn xuden gidi a yi fexi waxatin naxan yi, kike singeni, e fa lanbanna muxune kedi sogeteden nun sogegododen mabinni.
17Bunyamin kaana ndee nun Yuda kaana ndee yi siga Dawuda fɛma a yire makantanxini.
18Dawuda yi e ralan, a yi a fala e xa, a naxa, “Xa ɛ faxi bɔɲɛ xunbenla nin alogo ɛ xa fa n mali, en luma nɛn xaxili kedenni. Koni, xa ɛ faxi n yanfaden nin n yaxune xa, n tan naxan mi fe ɲaxi yo ligaxi, en benbane Ala xa na to, a yi a kitin sa.”

19Na waxatini, Alaa Nii Sariɲanxin yi godo Amasayi ma, naxan yi findixi sofa tonge saxanne xunna ra. A yi a fala, a naxa, “Nxu i sagoni, Dawuda! Nxu i sagoni, Yese a diina! Ala xa bɔɲɛ xunbenla fi Dawuda ma, Ala xa bɔɲɛ xunbenla fi i ma, e nun naxanye i malima. Bayo, i ya Ala nan i malima.” Nayi, Dawuda yi e rasɛnɛ, a yi tidene so e yii a sofa kuntigine yɛ.
20Manase bɔnsɔnna sofana ndee yi fa Dawuda fɛma, e nun Filisitine yi sigama Sɔli yɛngɛdeni waxatin naxan yi. Koni, Dawuda nun a muxune mi fa Filisitine mali yɛngɛsodeni na waxatini bayo Filisiti kuntigine e raxɛtɛ nɛn, e yi a fala, e naxa, “Xa Dawuda mɔn kafu a kari fonna Sɔli ma, en birin faxama nɛn.”
21E to na fala, Dawuda yi xɛtɛ Sikilaga yi. Manase muxun naxanye bata yi bira a fɔxɔ ra, ne xinle ni itoe ra: Adena nun Yosabadi nun Yediyayeli nun Mikeli nun Yosabadi nun Elihu nun Siletayi. Kuntigin nan yi ne birin na sofa wuli keden xun na Manase bɔnsɔnna muxune yɛ.
22Sofa kɛndɛne nan yi ne birin na, naxanye yi Dawuda malima yɛngɛ sodeni. E yi findixi sofa kuntigine nan na a ganli.
23Muxune yi fama nɛn Dawuda malideni lɔxɔ yo lɔxɔ. A sofa ganla gbo ayi na kii nin alo maleka ganla.
24Sofaan yatɛni ito nan fa Dawuda fɛma Xebiron yi alogo e xa fa Dawuda mali, a yi findi mangan na Sɔli ɲɔxɔni alo Alatala bata yi a fala kii naxan yi:
25Yuda bɔnsɔnni, sofa wuli sennin kɛmɛ solomasɛxɛ. Yɛ masansan wure lefaan nun tanban yi e birin yii.
26Simeyɔn bɔnsɔnni, sofa wuli solofere kɛmɛ. E birin sofa kɛndɛ.
27Lewi bɔnsɔnni, sofa wuli naanin kɛmɛ sennin,
28e nun Yehoyada naxan findi yɛɛratiin na Haruna ɲɔxɔni, na nun a sofa wuli saxan kɛmɛ soloferene.
29Sadɔki, banxulan sofa kɛndɛn nun a xabila kuntigine, muxu mɔxɔɲɛn nun firin.
30Bunyamin bɔnsɔnni, Sɔli ngaxakedenne, sofa wuli saxan, naxanye bata yi lu Sɔli fɔxɔ ra han na waxatina.
31Efirami bɔnsɔnni, sofa wuli mɔxɔɲɛ kɛmɛ solomasɛxɛ. Sofa kɛndɛ xili kanne nan yi e birin na.
32Manase bɔnsɔnni, sofa wuli fu nun solomasɛxɛ naxanye yi sugandixi alogo e xa Dawuda dɔxɔ mangan na.
33Isakari bɔnsɔnni, kuntigi kɛmɛ firin e nun e ngaxakedenne birin e yamarin bun ma. E bata yi a kolon Isirayila yi lan a xa naxan liga na waxatini.
34Sabulon bɔnsɔnni, sofa wuli tonge suulun naxanye yi fatan yɛngɛ sodeni yɛngɛ so seene birin na. E yi Dawuda malima e bɔɲɛn birin na.
35Nafatali bɔnsɔnni, sofa kuntigin wuli keden, e nun sofa wuli tonge saxan e nun solofere. Yɛ masansan wure lefaan nun tanban yi ne birin yii.
36Dan bɔnsɔnni, sofa wuli mɔxɔɲɛn nun solomasɛxɛ kɛmɛ sennin. E yɛngɛ so seene yi e yii.

37Aseri bɔnsɔnni, sofa wuli tonge naanin. Sofa kɛndɛn nan yi e ra, yɛngɛ so seene yi e yii.
38Sofaan naxanye keli Yurudɛn kidima sogeteden binni, Rubɛn nun Gadi nun Manase bɔnsɔnne yi, ne lan muxu wuli kɛmɛ wuli mɔxɔɲɛ nan ma. Yɛngɛ so seen sifan birin yi e yii.
39Sofani itoe naxanye birin tin sigɛ yɛngɛni, ne bata yi fa Xebiron yi alogo e xa fa Dawuda dɔxɔ mangan na Isirayila xun na. Sikɛ yo mi yi e yi. Isirayila kaane birin bata yi na ragidi.
40E yi lu mɛnni Dawuda fɛma xi saxan, e yi e dɛge, e yi e min. E ngaxakedenne bata yi donseen nafala e xa.
41E dɔxɔ bodene fan yi fa donseen na keli Isakari nun Sabulon nun Nafatali bɔxɔne yi sofanle nun ɲɔgɔmɛne nun gbaxalone nun ɲingene fari. E yi fa goronna sifan birin na, donseen nun murutu faɲin nun xɔdɛ xaraxine nun manpa bogin xaraxine nun manpaan nun turen nun xuruse xunxurin nun a xungbene. E yi fa a gbegbe ra bayo Isirayila kaane birin yi sɛwaxi.