Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - 1 SISIGA

1 SISIGA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ini na David dekena ela Siklag ai taudia. Una negana ai David na asi ena raka evaeva dalana, Saulo Kisa dainai. Goada-herea taudia, tuari ai e duruava taudia, haida be idia.
2Idia na peva taudia; diba ikinodia bona vilipopo nadidia idavedia, ima-idibadia eiava ima-lauridia amo, na mai dibadia; idia na Beniamina taudia, Saulo varavarana.
3Ginigunana na Ahiesere, bona ia murinai na Ioasa; raruosi Sema, tau Gibea, natuna. Idia muridiai na lesiele bona Pelet, Asamavete natuna raruosi; Beraka; Iehu, tau Anatoto;
4Isimaia, Gibeon tauna, goada-herea tauna ta tatau toiahuiosi bogaragidiai bona toiahuiosi igunalaidia tauna ta; Ieremia; Iahasiel; Iohanan; Iosabad, tau Gedera;
5Elusai; Ierirnoto; Bealia; Semaria; Sefatia, Harufu tauna;
6Elkana; Isia; Asarele; Ioesere bona Iasobeama, Kora taudia;
7Ioela bona Sebadia, Ierohama tau Gedoro natuna raruosi.
8Goada-herea bona tuari mai dibadia taudia haida Gad iduhuna amo na David dekena e hanai. Ia na ena gabu aukana ai, tano gagaena ai. Idia na kesi bona io dibadia herea; vairadia na leona vairadia na heheto; edia heau na uda diana ororo ai e heaumu na heto.
9Gini-gunana na Esere; iharuana na Obadia; ihatoina na Eliab;
10ihahanina na Misimana; iha-imana na Ieremia;
11ihatauratoina na Alai; ihahituna na Eliele;
12ihataurahanina na Iohanan; ihataurahani-tana na Elsabad;
13Ihagwautana na Ieremia; ihagwauta-tana na Makabanai.
14Ini Gad taudia na tuari lohiadia; dagimaragi taudia be sinahu-ta e biagudia, dagi-bada taudia na daha-ta e biagudia.
15Tatau bini Ioridane sinavaina e hanaia, hua gini-gunana lalonai, abata e lasiva negana ai; bena idia ese koura ai e nohova taudia iboudiai, laurabada kahana ai bona lahara kahana ai, e luludia karoho.
16Beniamina bona Iuda iduhudia taudia haida na David ena gabu aukana ema.
17David na ihedavan-henidia e raka lasi, bena e hereva henidia, eto, Bema hetura ai vada oma, lau idurugu totona, bena lau lalogu bona umui lalomui bae tamona; a bema inaigu ediai taogu itorena totona vada oma, ena be lau imagu na asi edia kerere, bena seneda edia Dirava ese baine itamui bona baine gwau henimui.
18Bena Lauma ese Amasai, toiahuiosi biagudia, na e rohea; bena ia na eto, David e, ai na oiemu; Iese natuna e, ai na oi ida! Maino avabia, maino oi latamu ai, bona idurumu taudia latadiai danu! Badina be emu Dirava ese e durumumu. Bena David ese e abidia dae, bona ena tuari taudia biagudia ai e halaodia.

19David na Filistia taudia ida ema, Saulo bae tuari henia totona, negana ai Manase taudia haida na e hanai, David ena kaha ai. (Ḡau tamona, ia ese Filistia taudia se durudia, badina be Filistia lohiadia na e henega bou, bena e siaia oho, eto, Ia na biaguna Saulo dekena ma baine hanai negana ai, dika na kwaramai ai baine kau na garina.)
20Siklag ela negana ai hari Manase taudia na ienai e hanai ladadia bini: Adna, Iosabad, Iediaele, Mikael, Iosabad, Elihu, Siletai; idia na daha lohiadia Manase ai.
21Idia ese David e durua, ala-ala taudia ilao-ahudia; badina be idia iboudiai na goada-herea taudia bona tuari lohiadia.
22Dina ta ta amo tatau na David dekena e maiva, bae durua totona, ela bona tuari oreana na bada herea, e kara Dirava ena tuari oreana ta na heto.
23Tuari taudia edia orea ta ta e hagaudia ḡaudia bini; idia na David dekena ela, Heberon ai, Saulo ena basileia na ia bae henia eto, Iehova ena hereva heḡereḡerena.
24Iuda taudia, mai edia kesi bona edia io, na tuari taudia daha-tauratoi sinahu-taurahani.
25Simeon taudia, goada-herea taudia tuari ai, na daha-hitu sinahu-ta.
26Levi taudia na daha-hani sinahu-tauratoi.
27Tau lohia Iehoiada, Aaron ena iduhu tauna, ida ela taudia na daha-toi sinahu-hitu.
28Sadok, tau eregabe, goada-herea tauna, bona tuari lohiadia ruahui-rua, ia tamana ena iduhu amo.
29Beniamina taudia, Saulo varavarana, na daha-toi; idia hutuma na ema bona hari Saulo ena iduhu enai e tao.
30Efraim taudia gerebu-rua sinahu-taurahani, goada-herea taudia, mai haridia, tamadia edia iduhu ai.
31Manase iduhu-kahana taudia na gerebu-ta daha-taurahani, vada e duanaidia, baela David na pavapava ai bae halaoa.
32Isakara lohiadia na sinahu-rua, nega ihaerona mai dibadia bona Israel na ede baine karaia toma danu dibadia taudia; varavaradia iboudiai na idia edia siahu henunai.
33Sebulun taudia na gerebu-ima, tuari manada taudia, edia tuari ḡaudia iboudiai na imadia ai, bona lalodia na tamona, David bae durua eto.
34Napatali amo tuari lohiadia daha-ta, mai edia tuari taudia gerebu-toi daha-hitu, mai kesidia bona mai iodia ida.
35Dan taudia na gerebu-rua daha-taurahani sinahu-tauratoi, mai edia tuari ḡaudia ida.
36Asere taudia na gerebu-hani, tuari manada taudia, heheḡaeḡae tuari.

37Ruben bona Gad iduhudia bona Manase iduhu-kahana Ioridane sinavaina unukahana amo, tatau iboudiai na domaga-ta gerebu-rua, mai edia tuari ḡaudia iboudiai imadia ai.
38Ini tuari taudia iboudiai na edia tuari oreadia ta ta ai e raka lao Heberon, edia lalo-hadai korikori be David na Israel idoinai pavapavana ai bae halaoa; Israel taudia oredia iboudiai danu edia lalo-hadai tamona na unuheto.
39Dina toi unuseni ai David ida e nohova, e anianiva bona e inuinuva, badina be tadikakadia ese adia vada e abi heḡaeḡae.
40Bona noho hetabira taudia danu, ela bona Isakara bona Sebulun bona Napatali ese aniani ḡaudia e mailai, doniki bona kamelo bona hosi bona boromakau mamaruanedia dorudia ai: flaoa momo; suke manedia; vine huahuadia, e hakaukaudia ḡaudia, takodia; vine ranuna bona dehoro; boromakau mamaruanedia bona mamoe; badina be Israel tanona ai e moaleva dainai.