Text copied!
CopyCompare
Is Lalag te Megbevayà - Job

Job 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ne midtavak si Job te,
2“Purungi a keniyu pemineǥa su wey a keniyu melipey.
3Pemineg kew emun egkaǥi a, ne emun ebpekepasad ad, ne sudia ad keniyu ke iyan egkesuatan niw.
4Kenà a ziyà edriklamu te etew, kekenà, diyà a edriklamu te Megbevayà. Iyan heini hinungdan ke maan is melemu a egkepauk.
5Tengtengi e man keniyu, ne siguradu egkesabpeng niw is bèbè niw te kegkeinuinu niw te nehitavù kedì he henduen te kenà egketuuwan.
6Emun ed-isipen ku is nengehitavù kedì, ne egkerkeren a te kegkahandek ku.
7“Maan is ebpedayun is kegkeuyag-uyag te lalung? Ebmemeǥurang sikandan wey ebmeuswaǥen.
8Ne egkeehè dan pa is kedezekelà te menge anak dan wey menge apù dan.
9Ne ebpekeubpè pa sikandan diyà te menge valey zan he wazà kezeetan wey wazè dan igkahandek, ne wazà sikandan siluti te Megbevayà.
10Kenà edsalang ed-anak is menge vaka zan wey kenè daan egkengerenranan.
11Henduen be te menge kerehidu is menge anak dan su mahabet. Edsesayew zan,
12egkanta, wey edlilipeylipey te tukar te tamburin, alpa, wey pulalà.
13Ebpengungubpaan sikandan he meuswaǥen wey ebpemematey zan he melinawen.
14Piru egkeǥiyan dan is Megbevayà te, ‘Bey-ani key en kenikew! Su wazè key medtinguhà he metueni zey is menge paaǥi nu.
15Hentei ke man is egngezanan he Mekeǥeǥehem? Maan is ereg ka he edsilbiyan dey? Ne hengkey is egkekuwa zey emun ed-ampù key ziyà te kenikew?’
16Piru is tutuu, is ked-uswag dan ne kenà tenged te keugelingen dan he kedhaǥù. Umbe kenè ku ebpemineǥen is sambag kayi te lalung he menge etew.
17“Piru zeisey zà kandan te menge lalung is ebpematey. Mezelag dà sikandan ebpekesaǥad te kelised etawa silut he ebpeseǥazan te Megbevayà kandan tenged te pauk din.
18Mezelag dà sikandan edsegseǥa iring te reǥami etawa ukap he idlayap te mevandes he keramag.

19Egkaǥi kew te emun kenà sikandan edsilutan te Megbevayà, iyan din edsilutan is menge anak dan. Piru iyan kedì he egkekaǥi is: iyan ereg he edsilutan te Megbevayà is nekesalà, su para meseǥazi zan
20wey meǥezamgezam dan is kegkezeeti kandan. Belaǥad en ke egkeǥezaman dan is pauk te Mekeǥeǥehem he Megbevayà.
21Emun ebpatey zan en ne wazè dan en hanew te egkehitavù te pemilya zan.
22“Egkepenurù be te etew is Megbevayà te iyan man sikandin kes meghuhukum te minsan menge lavew he ilengiten he linimbag?
23Duen menge etew he nemematey he zekelà is azen dan wey eyehey is kebpekesavuk dan,
24wey meupiya is kedlelawa zan.
25Ne zuen daan menge etew he nemematey he utew subra is seeng dan, wey wazà mekeǥezam te meupiya he kebpengungubpaan.
26Piru ebpeked-iring dan dà su pudu zan idleveng wey pudu egkeena te tagkey.
27“Netuenan ku ke hengkey is ed-is-isipen niw. Netuenan ku is paaǥi niw te kebaal te mezaat he ebpekesuǥat kedì.
28Edtudtulan a keniyu mehitenged te sepian he menge etew he nengerundus is menge valey zan tenged te kelelalung dan.
29Piru insai niw is sumeseǥazà, wey pemineǥa niw is ebpengeǥiyen dan. Su edtudtulan kew zan
30he minsan is lalung he menge etew, egkelibri emun ebpekeuma is bangkit tenged te pauk te Megbevayà.
31Wazà etew he ibpeǥawaǥawa zin is kedewaya zin te lalung he etew. Wazà daan etew he ebales kandin te mezaat he vaal zin.
32Emun igkeleveng en sikandin, duen pa vantey he ebantey te leveng din.
33Mahabet is eduyug kandin, ne is tanà ebeǥey kandin te egkehimelayan din.
34“Umbe kenà egkehimu he egkelipey a pinaaǥi te menge lalag niw he wazè din pulus. Kenà tutuu is ebpengeǥiyen niw.”