Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Qassi i tau hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, he ne sinttan de7iyaagaa ma; ha xaatta maxaafaa ma. Maada baada, Israa7eela asaayyo yoota” yaagiis.
2Yaagin taani hanggaas; hanggin taani maanaadan, xaatta maxaafaa i tana barssiis.
3Barssidi tana, “Laa asa na7au, ha taani nena barssiyo xaatta maxaafaa ma; maada ne uluwaa an kuntta” yaagiis. Yaagin taani miyo wode, ta doonan eessaadan mal77iis.
4Hegaappe simmidi, i tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, ha77i Israa7eela asaakko ba; baada ta qaalaa etayyo yoota.
5Neeni kiitettidoi Israa7eela asaassappe attin, allaga biittaa qaalaaninne deexo qaalan haasayiya asaakko gidenna.
6Qassi taanikka nena eta haasayai gelenna, allaga biittaa qaalaa deexuwaa haasayiya daro asaakko kiittabeikke. Tumaa gais; taani nena hegeetukko kiittidabaa gidiyaakko, eti neeni yootiyoogaa siyana shin!
7Israa7eela asai taani yootiyoogaa siyanau koyenna gishshau, eti neeni yootiyoogaakka siyokkona. Aissi giikko, kumetta Israa7eela asai morgge zozzanne wozana muume gidiyo gishshau, ne yootiyoogaa siyokkona.
8SHin taani nenakka etaagaadan morgge zozzanne mino oottana.
9Taani ne som77uwaa salo giyo shuchchaappe aaro minniya shuchchaa oottana. Eti makkalanchcha asa gidikkokka, etayyo yayyoppa; woikko etayyo shabbirettoppa” yaagiis.
10Qassi i tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, taani neeyyo yootiyo qaalaa ubbaa minttada ezgganne ne wozanan wotta.
11Ha77i dendda baada, omooduwan de7iya ne asau yoota. Eti siyin ixxinkka etau, ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees’ yaagada yoota” yaagiis.
12Hegaappe guyyiyan, tana Ayyaanai pude denttin, taappe guyyessan, wolqqaama cenggurssan, “GODAA bonchchoi i de7iyoosan galatettidaagaa gido!” giishin siyaas.
13Qassi paxa de7iya meretatu qefee issoi issuwaara boshettiyo cenggurssai, eta miyyiyan de7iya irzzotu cenggurssaara gaittidi, biittaa qaattaadan haniya gunttaa siyaas.
14Hegaappe guyyiyan, Ayyaanai tana pude denttidi, hara sohuwaa efiis. Yaatin, taani GODAA kushee ta bolli minni uttidaashin, ta ayyaanan camettaiddanne yiillotaidda baas.
15Baada Kabaara SHaafaa matan, Tel-Abiiban de7iya omoodettidaageetukko gakkaas. Taani hegan dagammada, etaara laappun gallassaa gam77aas.
16Laappuntta gallassaa wurssettan GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
17“Laa asa na7au, taani nena Israa7eela asaassi wochchiya asa oottaas. Ta doonaappe kiyiya qaalaa siyido paido ubban, etikka naagettanaadan seera.
18Taani nagaranchchaa, ‘Tuma neeni haiqqana’ yaagiyo wode, neeni baada a seerana xayikko, a shemppoikka attana mala, i ba nagara ogiyaappe simmanaadan neeni a, ‘Nena ye77e!’ gaana xayikko, he nagaranchchai ba nagaran haiqqana; shin a suuttaa taani neeppe achchana.

19SHin neeni nagaranchchaa seerin, i ba nagaraappe woikko ba iita ogiyaappe simmennan ixxikko, i ba nagaran haiqqana; shin neeni ne huuphiyaa ashshana.
20“Qassi xillo asi ba xillotettaappe guyye simmidi, iitaa oottiyo wode, taani a sinttan xubiyaa wottin, i haiqqana. I simmanaadan neeni a, ‘Nena ye77e!’ gabeenna gishshau, i ba nagaran haiqqana; i kase oottido xillo oosoi zaaridi qofettenna; shin taani a suuttaakka neeppe achchana.
21Qassi neeni xillo asi nagaraa oottennaadan seerin, ikka nagaraappe bana naagikko, tuma i paxa de7ana. Aissi giikko, i neeni seeridoogaa siyiis; neenikka ne huuphiyaa ashshana” yaagiiddi yiis.
22He sohuwan GODAA kushee ta bolli de7ees; qassi i tana, “Dendda; denddada dembbaa ba. Taani neeyyo yan yootana” yaagiis.
23Yaagin taani denddada, dembbaa baas. He sohuwan kase Kabaara SHaafaa matan taani be7idoogaadan, hegan GODAA bonchchoi eqqidaagaa be7aas; be7ada taani ta som77uwaa biittaa gattada gufannaas.
24Hegaappe guyyiyan, Ayyaanai ta giddo gelidi, tana ta gediyan essidi, tana hagaadan yaagiis; “Ba; ne soo baada, ne bolli kariyaa gorddada uttaaga.
25Laa asa na7au, wodoroi ne bolli wodhdhin, neeni qashettana; hegaa gishshau, neeni asaakko kiyanau danddayakka.
26Qassi neeni duude gidanaadaaninne eta seerennaadan, taani ne inxxarssaa ne kookkiyaara gatta oittana. Aissi giikko, eti makkalanchcha asa.
27SHin taani neeyyo yootiyo wode, taani ne doonaa dooyin, neenikka etayyo, ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees’ yaagana. Siyiya ooninne siyo; siyennan ixxiya ooninne ixxo. Aissi giikko, eti makkalanchcha asa.