Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, neeni makkalanchcha asaa giddon de7aasa. Eti makkalanchcha asa gidiyo gishshau, etau aifee de7ees, shin demmokkona; etau haittai de7ees, shin siyokkona. Hegaa gishshau, asa na7au, omooduwan biya asadan, neeni efaanau danddayiyoobaa ubbaa shiishsha qachchada, gallassi eti xeellishin kiyada, ne de7iyoosaappe hara sohuwaa ba. Eti makkalanchcha asa gidikkonne, ooni erii, eti akeekana.
4Gallassi eti xeellishin, omooduwaa biya asadan, neeni qachchidobaa kare kessa; qassi omarssi eti xeellishin, omooduwaa biya asaadan kiya.
5Eti xeellishin, ne keettaa godaa lukka; lukkada he xoo7iyaara kiya.
6Neeni kessido miishshaa eti xeellishin, ne hashiyan tookkada, lem77ishin denddada ba. Biittaa be7ennaadan, ne som77uwaa kamma. Ha neeni haniyoobai Israa7eela asau malaata gidanaadan, taani oottaas” yaagiis.
7Taanikka i tana azazidoogaadan oottaas. Omooduwau biya asadan, gallassi taani qachchidobaa kare kessaas. Omarssan qassi ta keettaa godaa ta kushiyan lukkada kiyaas; taani kessido miishshaa eti xeellishin, ta hashiyan tookkada, lem77ishin baas.
8Maallado GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
9“Laa asa na7au, he makkalanchcha zareti, Israa7eela asati nena, ‘Neeni oottiyoobai aibee?’ giidi oichchidosona gidokkonaa?
10Neeni eta hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Ha hiraagai Yerusalaamen de7iya halaqaabaanne Israa7eela asaa kumettaabaa” yaaga’ yaagees.
11Neeni eta, ‘Taani intteyyo malaata. Taani oottidoogaadan, intte bolli hanana; intte omoodettidi, hara biitti baana’ yaaga.
12“Eta giddon de7iya halaqai godaa lukki kiyidi, ba miishshaa ba hashiyan tookkidi, lem77ishin baana; i biittaa be7ennaadan, ba som77uwaa kammana.
13Taani GODAI ta gitiyaa a sinttan yeggada, a oiqqana. Taani a Baabiloone katamaa ehaana; shin i he katamaa be7ennan haiqqana.
14A yuushuwan de7iya a maaddiyaageetanne a olanchchata ubbaa taani piskki oottana; taani eta bisuwan yedettana.
15“Eta taani hara biittatunne kawotettatu giddo laaliyo wode, taani GODAA gidiyoogaa eti erana.
16Eti bantta biyo kawotettatu giddon bantta tuna oosuwaa paaxana mala, taani etappe amaridaageeta olaappe, koshaappenne boshaappe kessi ekkanaadan oottana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana” yaagiiddi yiis.
17GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
18“Laa asa na7au, ne oittaa kokkoraidda ma; qassi ne haattaakka gajigajaidda uya.
19Biittan de7iya asau hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI Israa7eela biittan de7iya Yerusalaame asaabaa hagaadan yaagees; “Eti bantta oittaa hirggan maana; bantta haattaakka shabbirssan uyana. Aissi giikko, yan de7iya asai ubbai makkalanchcha gidido gishshau, eta biittai qaarettidi, kallo attana.

20Ha77i asai kumido katamati xayana; qassi biittaikka baisa gidana. Taani GODAA gidiyoogaa intte hegan erana” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.
21GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
22“Laa asa na7au, ha Israa7eela asai, ‘Gallassai aadhdhiis; ajjuutai ubbaikka hada gidiis’ yaagidi leemisiyoobai i aibee?
23Hegaa gishshau, etayyo neeni, ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani ha leemisoi naa77antto hassayettennaadan oottana; eti zaarettidi, hegaa Israa7eela biittan leemisokkona” yaagees’ yaaga. Qassi etayyo, ‘Gallassai matattiis; ajjuutai ubbaikka polettana hanees’ yaaga.
24Hagaappe sinttau Israa7eela asaa giddon worddo ajjuutainne cimo murunnoi de7enna.
25Taani GODAI ta oottanaagaa yootais; hegeekka gam77ennan polettana. Inttenoo, makkalanchcha asatoo, taani yootiyoobaa ubbaa intte laittan taani polana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagiiddi yiis.
26Qassikka GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
27“Laa asa na7au, Israa7eela asai hagaadan yaagees; ‘I be7ido ajjuutai sinttanau daro laittaassa; qassi i adussa wodiyan hananaagaa yootees’ yaagees.
28Hegaa gishshau, neeni etau hagaadan yaaga; ‘Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; “Taani yootiyo qaalai polettanaappe attin, issoikka gam77enna. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais” yaagees’ yaaga” yaagiiddi yiis.