Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido tammanne isiinintta laittan, aginaayyo koiro gallassan, GODAA qaalai taakko hagaadan yaagiiddi yiis;
2“Laa asa na7au, Xiiroosa katamaa asai ufaittidi, ‘Yerusalaamee kunddiis; a zal77iyaa wolqqaikka xayiis. I laalettidi xayido gishshau, hagaappe sinttan nuuni duretana’ yaagoosona.
3Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Nenoo, Xiiroosa katamau, taani neeyyo morkke. Abbaa beetai yiyoogaadan, taani daro kawotettata ne bollan ehaana.
4Eti ne dirssaa gimbbiyaa qolana; ne miixaakka laalana. Taani nena biitta ubbaa qucci efirggin, kallo de7iya zaalla oottana.
5Yaatobare neeni asati bantta moliyaa gitiyaa melissanau micciyo soho gidana. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais. Hara kawotettati Xiiroosa katamaa bonqqana.
6Waannatiya biittan de7iya qeeri katamata bisuwan wurssana. Taani GODAA gidiyoogaa eti hegan erana’ yaagees.
7“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Xiiroosa bolli olaa denttana mala, kawotuyyo kawo gidiya Baabiloone Kawuwaa Naabukadanaxoora taani huuphessa baggappe ehaana; a taani paratuura, paraa gaaretuura, paraasatuuranne daro olanchchatuura ehaana.
8Eti waannatiya biittan qeeri katamata bisuwan wurssana; eti nena dooddidi, ne dirssaa gimbbiyaara gattidi, biittaa diddiqana. Yaatidi bantta gonddalliyaa ne bolli denttana.
9Dirssaa gimbbeta dom77idi laaliyo miishshan dirssaa gimbbiyaa mentterettana; bantta ola miishshankka ne adussa gimbbeta laalana.
10A parati daro gidiyo gishshau, eti denttiyo baanai nena kammana. Paratinne paratu gaareti laalettida katamaa dirssaa penggiyaa geliyoogaadan, geliyo wode, eti sissiyo caagettainne giirettai ne dirssaa gimbbiyaa qaattana.
11Eta parati ne giddon de7iya ogeta ubbaa yedhdhana. Ne asaakka bisuwan wurssana; ne wolqqaama tuussatikka sa7an kunddana.
12Baabilooneti ne aquwaanne ne zal77iyo miishshata bonqqana. Ne dirssaa gimbbetanne ne lo77o keettata ubbaa qolana; qolidi he shuchchaa, he mittaanne he laalettida burcce ubbaa efiidi, abban olana.
13Ne mal77o yettaa taani teqqana; ne diittaa cenggurssaikka naa77antto siyettenna.
14Taani nena kallo de7iya zaalla oottana; qassi neeni asati bantta moliyaa gitiyaa melissanau micciyo soho gidana. Taani GODAI hagaa yootido gishshau, neeni naa77antto keexettakka. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees.
15“Ubbaa Haariya GODAI Xiiroosa katamaayyo hagaadan yaagees; ‘Ne morkketi ne bollan woraajjiyo wode, abbaa doona biittatun de7iya asati ne asai siifettiiddi guurummiyo guurunttaa siyidi, yashshau kokkorana.
16Hegaappe guyyiyan, abbaa doona biittatun de7iya kawoti bantta araataappe wodhdhana. Bantta qumaashshaanne kushiyan sikkidi alleeqissido bantta maayuwaa qaarana; qaaridi yashshau kokkoriiddi, biittan uttana. Ne bolli gakkida metuwaa qoppiiddi, eti daro shabbirettana; kokkorssaikka eta aggennan ixxana.
17Hegaappe guyyiyan, eti neeyyo hagaadan yaagidi zilaalana; “Aayyee, erettida katamau, abbaa giddon wolqqaamiya asati de7iyo katamau, neeni waana laalettadii! Neeninne ne giddon de7ida asati abbaa lanqqiyan de7iya asaa ubbaa yashissideta shin!
18Neeni kunddiyo gallassi haruuroti kokkoridosona. Abbaa giddon de7iya haruuroti ne wulettan dagammidosona” yaagana’ yaagees.

19“Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; ‘Ha77i asi de7enna katamatudan, taani nena baisa kessana. Qassi taani ciimma abbaa ne bollan ehin, he daro haattai nena kammana.
20He wode taani nena duge ciimma ollau biyaageetuura issippe, adussa wodiyaappe kase haiqqida asatukko duge yeggana. Neeni biittaappe garssan, beni moogettida burcceti de7iyoosan, ciimma ollau biyaageetuura issippe de7anaadan, taani nena oottana. Neeni naa77antto asi de7iyo katama kiyakka; paxa de7iyaageetu biittankka simmada, ne sohuwaa oiqqakka.
21Taani ne wurssettaa daganttiya wurssetta oottana; neeni naa77antto mulekka de7akka. Asi nena koyana; shin neeni naa77antto mulekka beettakka. Taani Ubbaa Haariya GODAI hagaa odais’ yaagees” yaagiiddi yiis.