Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Hizqqeela

Hizqqeela 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuuni omoodettido laatamanne ichchashantta laittan, Yerusalaamee xoonettido tammanne oiddantto laittan, ooratta laittai gelido tammantta gallassan, GODAA kushee ta bolli de7ees.
2Xoossaa ajjuutan i tana Israa7eela biittaa efiidi, issi xoqqa deriyaa huuphiyan essiis. He deriyaappe tohossa baggaara katama milatiya keettati de7oosona.
3I tana yaa ekkidi efiis; efin taani nahaasiyaa birataadan phooliya issi bitaniyaa be7aas. He bitanee liinuwaappe oosettida meetiriyaanne likkiyo gatimaa oiqqidi, dirssaa penggen eqqiis.
4I tana hagaadan yaagiis; “Laa asa na7au, nena taani ha sohuwaa ehiidoogee taani nena bessiyoobaa ubbaa neeni mintta akeekanaassa. Hegaa gishshau, ne aifiyan xeella; ne haittan siya; ne wozanan wotta. Neeni be7iyoobaa ubbaa Israa7eela asau yoota” yaagiis.
5Taani Beeta Maqidasiyaa muleera yuuyi aadhdhida dirssaa gimbbiyaa be7aas. He bitaniyaa kushiyan likkiyo usuppun adussa wara gatimai de7ees. Issi adussa warai issi waraa bolli oiddu biradhdheta gujjidoogaa. I gimbbiyaa likkiis; likkin gimbbiyaayyo geesai 6 wara; gomppaikka 6 wara gidiis.
6Hegaappe guyyiyan, arshsho baggaara de7iya dirssaa penggiyaakko biis. Xekkata pude kiyidi, penggiyaa goccillaa likkiis; likkin 6 wara gidiis.
7Hegaappe kanttin, loossoinne ushachchaaranne haddirssaara penggiyaa naagiyaageeti eqqiyo heezzu heezzu kifileti de7oosona; issi issi kifilee 6 wara adussanne 6 wara aaho. Eta giddon de7iya godati 5 wara ordde. Penggiyaa naagiyaageetu kifiletuppe ya baggaara, Beeta Maqidasiyaa xeelliya baranddaa goccillai 6 wara.
8Hegaappe guyyiyan, he bitanee geliyoosaa baranddaa likkiis; likkin 8 wara gidiis.
9Hegee Beeta Maqidasiyaa xeelliya penggiyaa wurssettan de7ees. He baranddaa tuuqetu orddetettai naa77u naa77u wara.
10Arshsho bagga penggiyan so baggaara, geliyo loossuwaa penggiyaa naagiyaageetu kifileti, ha baggaara heezzai ya baggaara heezzai de7oosona. Eta gomppai ubbaageekka lagge; eta shaakkiya dirssaa gimbbiyaa orddetettaikka lagge.
11Hegaappe guyyiyan, he bitanee dirssaa penggiyaa kanttiyo sohuwaa gomppaa likkiis; likkin muleera 13 wara gidiis. Penggetuppe gidduwan de7iya loossoi 10 wara.
12Issi issi penggiyaa naagiyaageetu kifiliyaa sinttan geesai issi wara, gomppaikka issi wara gidido godai de7ees; naagiyaageetu kifileti naa77u baggaarakka usuppun usuppun wara.
13Hafinttan de7iya naagiyaageetu kifiletu guyye gaxaappe hefinttan de7iya naagiyaageetu kifiletu guyye gaxaa gakkanaashin de7iya sohuwaa likkiis; likkin 25 wara gidiis.
14He bitanee giddo dabaabaa xeelliya wurssetta kifiliyaa likkiis; likkin 20 wara gidiis.
15Penggiyaa geliyoosaappe biidi, hini wurssettan de7iya a baranddaa gakkanaashin de7iya zananai 50 wara.
16Kifiletu ubban kare baggi xeelliya guutta guutta maskkooteti de7oosona; qassi kifiletuppe gidduwan de7iya godaayyookka maskkooteti de7oosona. Yaanne haanne shaakkiya godatu bollan zambbaa misilee meretti uttiis.
17Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana kare dabaabaakko efiis. Hegan taani dabaabaa yuushuwan de7iya shuchchaa hiixxido baasuwaanne he baasuwan keexettida hasttamu kifileta be7aas.
18SHuchchai hiixettido baasoi dabaabaa yuushuwaa ubbaa gakkiis; hegee kare dabaabai giddo dabaabaappe ziqqees.

19Giddo dabaabaakko gattiya, xoqqan oosettida, dirssaa penggee de7ees. He bitanee naa77u penggetuppe gidduwan de7iya sohuwaa likkiis; likkin gomppai 100 wara gidiis.
20Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana huuphessa baggi efiis. Huuphessa baggi xeelliya dirssaa penggiyaa zananaanne gomppaa i likkiis. He dirssaa penggee kare dabaabaakko gattiyaagaa.
21Loossuwaappe ushachchanne haddirssa baggaara de7iya heezzu heezzu naagiyaageetu kifileti, etappe gidduwan de7iya godatinne a baranddai koiro Arshsho Penggiyaa baggan likkidoogeetuura bixe lagge gididosona. Dirssaa penggiyaa zananai muleera 50 wara; gomppaikka 25 wara.
22Baranddai, maskkootetinne merettida zambbaa misilee kase Arshsho Penggiyaa baggan be7idoogeetuura issi mala. Yaa gattiya laappun xekkati de7oosona. Baranddai dabaabaa sinttan wurssetta baggaara de7ees.
23Arshsho baggaadan, ha huuphessa baggankka giddo dabaabaayyookka hara penggee de7ees. He bitanee ha naa77u dirssaa penggetuppe gidduwan de7iya sohuwaa likkiis; likkin 100 wara gidiis.
24Hegaappe simmidi, he bitanee tana tohossa bagga dirssaa pengge kaalettiis; kaalettin baada, hegan hara dirssaa penggiyaa be7aas. I a likkiyo wode, ikka haratu keena gidiis.
25Likke haratuugaadan, ha dirssaa penggiyaa matan de7iya kifiletuyyo ubbau maskkooteti de7oosona. Dirssaa penggiyaa zananai 50 wara; gomppaikka 25 wara.
26Yaa gattiya laappun xekkati de7oosona. Baranddai dabaabaa sinttan wurssetta baggaara de7ees. Penggiyaa bolli ya baggaaranne ha baggaara zambbaa misilee meretti uttiis.
27Giddo dabaabaayyookka hara penggee de7ees. He bitanee ha naa77u dirssaa penggetuppe gidduwan de7iya sohuwaa likkiis; likkin 100 wara gidiis.
28He bitanee tana tohossa dirssaa penggiyaa baggaara hini giddo dabaabaakko efiis. I dirssaa penggiyaa likkin, hara penggetuugaara likke gidiis.
29Hegau naagiyaageetu kifileti, godatinne baranddati ubbai hara dirssaa penggetuugaara issi mala. He dirssaa penggiyaa yuushuwan de7iya kifiletu ubbau maskkooteti de7oosona. Ha penggiyaa zananai 50 wara; gomppaikka 25 wara.
30A yuushuwan baranddati de7oosona; eta zananai 25 wara; gomppaikka 5 wara.
31He baranddati kare bagga dabaabaa xeelloosona. Penggiyaa bolli ya baggaaranne ha baggaara zambbaa misilee meretti uttiis. Yaa gattiya hosppun xekkati de7oosona.
32He bitanee tana arshsho bagga dirssaa penggiyaara hini giddo dabaabaakko efiis. I he dirssa penggiyaa likkin, hara penggetuura likke gidiis.
33Naagiyaageetu kifileti, godatinne baranddai ubbai hara dirssaa penggetuugaara issi mala. He dirssaa penggiyaa yuushuwan de7iya kifiletu ubbau maskkooteti de7oosona. He penggiyaa zananai 50 wara; gomppaikka 25 wara.
34Baranddai kare bagga dabaabaa xeellees. Penggiyaa bolli ya baggaaranne ha baggaara zambbaa misilee meretti uttiis. Yaa gattiya hosppun xekkati de7oosona.
35He bitanee tana huuphessa bagga dirssaa penggiyaakko efiis. I he dirssaa penggiyaa likkin, ikka hara penggetuura likke gidiis.
36Naagiyaageetu kifileti, godatinne baranddai ubbai hara dirssaa penggetuugaara issi mala. He dirssaa penggiyaa yuushuwan maskkooteti de7oosona. He penggiyaa zananai 50 wara; gomppaikka 25 wara.

37Baranddai kare bagga dabaabaa xeellees. Penggiyaa bolli ya baggaaranne ha baggaara zambbaa misilee meretti uttiis. Yaa gattiya hosppun xekkati de7oosona.
38Kare dabaabau huuphessa baggaara, giddo dirssaa penggiyaa baranddaara ohettida, hara kifileekka de7ees. Xuuggiyo yarshshuwau ehiyo mehiyaa ashoi meecettiyoi he kifiliyaana.
39He baranddan ha baggaara naa77u xaraphpheezati, ya baggaarakka naa77u xaraphpheezati de7oosona; xuuggiyo yarshshuwaassi, nagaraa yarshshuwaassinne naaquwaa yarshshuwaassi shukkiyo mehe ubbai shukettiyoi he xaraphpheezatu bollaana.
40Baranddaappe kare baggaara huuphessa dirssaa penggiyaa matan naa77u xaraphpheezati ha baggaara, naa77u xaraphpheezati ya baggaara de7oosona.
41Hegaa gishshau, yarshshuwau shiiqida mehee shukettiyo muleera hosppun xaraphpheezati de7oosona; etappe oiddati baranddan de7oosona; oiddati qassi kare dabaaban de7oosona.
42Qassi xuuggiyo yarshshuwaa wottanau giigissido, shuchchaappe masettidi oosettida oiddu xaraphpheezati de7oosona. Etau geesai issi wara; zananai issi waranne takkaaro; qassi gomppaikka issi waranne takkaaro. Xuuggiyo yarshshuwaanne hara yarshshota ubbaa shukkiyo miishshati he xaraphpheezatu bollan uttoosona.
43Issi takkaaro aduqqiya kaqqiyo hookkoti godaa bolli yuuyi aadhdhidi xishetti uttidosona. Yarshshuwaassi shiishshiyo ashoi ubbai he xaraphpheezatu bolli wodhdhees.
44Hegaappe guyyiyan, he bitanee tana giddo dabaabaa gelissiis. Hegan penggeti giddo dabaabaakko dooyettiyo naa77u kifileti de7oosona. Etappe issi kifilee huuphessa dirssaa penggiyaa mataara tohossa baggi xeellees; naa77anttoi qassi tohossa dirssaa penggiyaa mataara huuphessa baggi xeellees.
45He bitanee tana hagaadan yaagiis; “Tohossa baggi xeelliya kifilee Beeta Maqidasiyan oottiya qeesetubaa.
46Huuphessa baggi xeelliya kifilee qassi yarshshiyoosan oottiya qeesetubaa. Qeeseti ubbai Xaadooqa yaraappe yelettida Leewata; GODAAKKO shiiqidi, assi oottanau bessoosona geetettidai eta xalaala” yaagiis.
47He bitanee dabaabaa likkiis; likkin zananai 100 wara, gomppaikka 100 wara gidiis. Dabaaban Beeta Maqidasiyaappe sintta baggaara issi yarshshiyoosai de7ees.
48Hegaappe guyyiyan, i tana Beeta Maqidasiyaa baranddaa efiis. Baranddaa geliyo goccillaa likkiis; likkin geesai 5 wara; gomppaikka 14 wara. Haddirssaaranne ushachchaara de7iya godatu orddetettai heezzu heezzu wara gidiis.
49Baranddaa zananai 20 wara; gomppaikka 10 wara. Yaa gattiya 10 xekkati de7oosona. Geliyoosan ushachchaaranne haddirssaara eqqida naa77u tuuqeti de7oosona.