Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Ezequiel

Ezequiel 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
2“Anak sa tawo, nagpuyo ka taliwala sa masinupakon nga panimalay, diin aduna silay mga mata aron sa pagtan-aw apan dili sila makakita; ug aduna silay mga dalunggan aron maminaw apan dili makadungog, tungod kay masinupakon man sila nga panimalay.
3Busa alang kanimo, anak sa tawo, andama ang imong mga butang alang sa pagbihag kanimo, ug pagsugod sa paglakaw panahon sa adlaw diha sa ilang atubangan, tungod kay pagabihagon ko ikaw sa ilang atubangan gikan sa imong dapit ngadto sa laing dapit. Tingali ug makakita sila, bisan pa ug masinupakon sila nga panimalay.
4Dad-on nimo ang imong mga butang alang sa pagbihag kanimo samtang adlaw pa diha sa ilang atubangan; gawas inig kagabii diha sa ilang atubangan sa samang pamaagi nga bihagon ang usa ka tawo.
5Bakbaki ang paril diha sa ilang atubangan ug gawas agi niini.
6Pas-ana ang imong mga butang diha sa ilang atubangan, ug dad-a kini ngadto sa ngitngit. Taboni ang imong dagway, tungod kay kinahanglan nga dili nimo makita ang yuta, sanglit gihimo ko ikaw ingon nga timaan alang sa panimalay sa Israel.”
7Busa gibuhat ko kini, sama sa gimando kanako. Gipagawas nako ang akong mga butang alang sa pagbihag samtang adlaw pa, ug gibakbakan ko ang paril inig kagabii. Gidala ko ang akong mga butang sa ngitngit, ug gipas-an ko kini diha sa ilang atubangan.
8Unya pagkabuntag miabot kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
9“Anak sa tawo, wala ba nakapangutana ang panimalay sa Israel, ang masinupakon nga panimalay, 'Unsa man ang imong ginabuhat?'
10Sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: kini nga buhat usa ka pagpanagna mahitungod sa prinsipe sa Jerusalem, ug sa tibuok panimalay sa Israel nga anaa sa ilang taliwala.'
11Isulti, 'Usa ako ka timaan alang kaninyo. Sama sa akong gibuhat, busa mao usab kini ang pagabuhaton ngadto kanila; pagadakpon ug pagabihagon sila.
12Magapas-an sa iyang mga butang ang prinsipe nga uban kanila diha sa ngitngit, ug mogawas agi sa paril. Bakbakon nila ang paril ug ipagawas ang ilang mga butang. Tabonan niya ang iyang dagway, aron nga dili niya makita ang yuta.
13Ibukhad ko ang akong pukot diha kaniya ug malit-ag ko siya; unya pagadad-on ko siya ngadto sa Babilonia, ang yuta sa mga Caldeanhon, apan dili niya kini makita. Mamatay siya didto.
14Patibulaagon ko usab sa nagkalainlain nga bahin kadtong mga nag-alirong nga motabang kaniya ug sa iyang tibuok kasundalohan, ug magpadala ako ug espada nga magagukod kanila.
15Unya mahibaloan nila nga ako si Yahweh, sa dihang patibulaagon ko sila diha sa mga kanasoran ug ipakatag sila sa tibuok kayutaan.
16Apan luwason ko ang pipila sa ilang mga kalalakin-an gikan sa espada, kagutom, ug hampak, aron nga adunay makalista sa tanan nilang kadaotan diha sa kayutaan diin ko sila gikuha, aron nga mahibaloan nila nga ako si Yahweh.”'
17Miabot ang pulong ni Yahweh kanako, nga nag-ingon,
18“Anak sa tawo, kaona ang imong tinapay ug imna ang imong tubig uban sa pagpangurog tungod sa kahadlok ug kabalaka.

19Unya ingna ang katawhan sa yuta, “Miingon si Yahweh nga Ginoo niini mahitungod sa mga lumolupyo sa Jerusalem, ug sa yuta sa Israel: Pagakan-on nila ang ilang tinapay ug pagaimnon nila ang ilang tubig uban sa pagpangurog tungod sa kahadlok, sanglit pagakawaton ang tanang anaa sa yuta tungod sa kabangis niadtong namuyo didto.
20Busa maawaaw ang gipuy-an nga mga siyudad, ug mabiniyaan ang yuta; busa mahibaloan ninyo nga ako si Yahweh.”'
21Miabot pag-usab kanako ang pulong ni Yahweh, nga nag-ingon,
22“Anak sa tawo, unsa man kining panultihon nga anaa sa yuta sa Israel nga nagaingon, 'Gilugwayan ang mga adlaw, ug nangapakyas ang matag panan-awon'?
23Busa, sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Pagataposon ko na kini nga panultihon, ug dili na gayod kini isulti pa sa mga Israelita.' Sultihi sila, 'Haduol na ang mga adlaw nga matuman ang matag panan-awon.
24Tungod kay wala na gayoy dili tinuod nga mga panan-awon o mga maanindot nga pagpanagna diha sa panimalay sa Israel.
25Tungod kay ako si Yahweh! Mosulti ako, ug tumanon ko ang mga pulong nga akong giingon. Dili na gayod malangay kining butanga. Tungod kay isulti ko kini nga pulong sa inyong mga adlaw, masinupakon nga panimalay, ug tumanon ko kini! —mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”'
26Miabot pag-usab kanako ang pulong ni Yahweh nga nag-ingon,
27“Anak sa tawo! Tan-awa, miingon ang panimalay sa Israel, 'Dugay pa mahitabo ang panan-awon nga iyang nakita, ug mahitabo sa layo pa nga panahon ang iyang mga gipanagna.'
28Busa sultihi sila, 'Miingon si Yahweh nga Ginoo niini: Dili na gayod malangay ang akong mga pulong, apan mahitabo na ang mga pulong nga akong gisulti—mao kini ang gipahayag ni Yahweh nga Ginoo.”'