Text copied!
CopyCompare
Itlajtol toteco: Santa Biblia - EZEQUIEL

EZEQUIEL 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Huan TOTECO nechilhui:
2“Tlacatl, ta tiitztoc tlatlajco tlacame tlen mosisiníaj huan huelisquíaj quiitase tlen melahuac ica iniixtiyol intla quinequisquíaj, pero ax quinequij. Nojquiya huelisquíaj nechtlacaquilise, pero ax quichihuaj pampa yonque quipixtoque ininnacas mochihuaj queja ax tlacaquij pampa tlahuel mosisiníaj.
3Huajca ama xijchihua tlen nimitzilhuis para tiquinnextilis Jerusalén ehuani quejatza elis para quicajtehuase inintlal huan yase huejca ipan seyoc tlali. Xijcualtlali seyoc moyoyo huan nopa tlamantzitzi tlen tecahuilíaj quihuicase tlen tequixtíaj tlen inintlal. Huan xijcajtehua mochaj para tiyas ipan seyoc tlali. Huan xiya tonaya para nochi israelitame ma mitzitaca. Queja nopa huelis quimachilise tlachque quiijtosnequi tlen tijchihua yonque tlahuel mosisiníaj.
4Nochi tlamantli tlen tijhuicas xijquixti calixpa ipan tonaya iniixpa nopa israelitame para ma quiitaca. Teipa quema ya tiotlac, xijcajtehua mochaj queja quichihuaj tlacame tlen quinquixtíaj tlen inintlal huan quinchihua ma quiitzquica iniojhui para yase huejca hasta seyoc tlali.
5Huan quema noja mitztlachilijtoque, xijcoyoni nopa tepamitl huan nopano xiquisa. Huan mohuaya xijquixti nochi nopa tlamantzitzi tlen tijhuica.
6Quema ya tlayohua huan noja mitztlachilijtoque, xijtlali ipan moajcol tlen tijhuica huan xipehua xinejnemi. Xijtzacua moxayac para ax huelis tiquitas nopa tlali. Nochi ya ni quinnextilis israelitame ipan Jerusalén tlen ininpantis.”
7Huan na nijchijqui senquistoc queja TOTECO nechnahuati huan tonaya nijquixti calixpa se bolsa huan nopa tlamantzitzi tlen se huelqui huica quema quiquixtise. Huan ica tiotlac, nijcoyoni nopa tepamitl ica noma. Huan quema ya tlayohua nijtlali ipan noajcol nochi tlamantzitzi tlen monejqui nijhuicas huan niquisqui quema nopa tlacame noja nechtlachilijtoyaj.
8Huan hualmostla ijnaloc, TOTECO nechcamahui huan nechilhui:
9“Tlacatl, nopa mosisinijca tlacame tlen tlali Israel mitztlajtlanise tlachque quiijtosnequi nochi ya ni tlen tijchihua.
10Huajca xiquinilhui para na, niininDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili niquijtohua para ya ni quinnextilía tlen ininpantis nopa tlanahuatijquetl ipan altepetl Jerusalén huan nochi israelitame nopano.
11Xiquinilhui para ta tiitztoc se tlanescayotl para yajuanti huan nochi ni tlamantli tlen ta tijchijqui, quiixnextía nopa tlamantli tlen teipa ininpantis Jerusalén ehuani. Quinquixtise tlen ininchaj huan quinhuicase ipan sequinoc tlaltini campa itztotij queja sejcoyoc ehuani.
12“Huan nopa tlanahuatijquetl ipan Jerusalén nojquiya quisas tlayohua campa tlacoyontoc tlen quichihuase ipan nopa tepamitl. Huan ipan iajcol quihuicas seyoc iyoyo huan tlen monequi para ipan ojtli. Huan quitzacuas ixayac para ax huelis quiitas nopa tlali.
13Huan na nijmasiltis ica nomatla huan nijchihuas ma quihualicase ipan ni tlali Babilonia inintlal nopa caldeo tlacame, pero ax huelis quiitas ni tlali ica iixtiyol huan nica miquis.
14Huan nochi itlatequipanojcahua huan itlamocuitlahuijcahua tlen quinequise quimanahuise, na niquinsemanas para ma yaca ipan campa hueli tlali. Niquintojtocas ica nomachete.
15Huan quema ya itztose ipan campa hueli tlali campa niquinsemantos, quimachilise para na niDIOS.
16Pero se quentzi tlen yajuanti niquinmanahuis tlen tlatehuijcayotl, mayantli huan cocolistli para queja nopa, quema yase para itztotij ipan sequinoc tlaltini tepohuilise nochi nopa fiero tlamantli tlen quichihuayayaj, huan huajca quimachilise para na niDIOS.”
17Teipa Toteco sampa nechcamahui huan nechilhui:
18“Tlacatl, xihuihuipica quema tijcua mopantzi huan xiqui moa ica majmajtli huan tlahuel ximocueso.

19Huan nochi nopa tlacame tlen itztoque ipan altepetl Jerusalén huan ipan tlali Israel, xiquinilhui para quej ni na, niDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Inquicuase nopa quentzi tlen inquipiyase ica majmajtli huan inquiise nopa pilquentzi atl ica miyac cuesoli pampa nijtlamixolehuas nochi ni tlali ipampa imotlajtlacolhua.
20Nochi altepetini ipan imotlal tlen temitoque ica tlacame, niquintlamixolehuas huan nochi imotlal mocahuas queja huactoc tlali. Huan huajca inquimatise para na niDIOS.’”
21Huan TOTECO sampa nechcamahui huan nechilhui ni tlajtoli:
22“Tlacatl, israelitame ajachica quiijtohuaj: ‘Panotoc miyac tonali huan nopa tiocamanalojquetl quiijto para tlen fiero hualayaya, pero ax panotoc, huajca san istlacatiyaya.’
23Huajca xiquinilhui para na, niimoDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, nijchihuas ma mochihuas nopa tlajtoli tlen quiijtohuayayaj huan ayoc quema sampa quitequihuise israelitame. Huan nojquiya xiquinilhui se yancuic tlajtoli tlen quiijtose. ‘Ya ajsic tonali para panos nochi tlen quiijtojque tiocamanalohuani para panos.’
24“Pampa ayoc oncas tlanextili tlen ax melahuac. Ayoc itztose tlachiyani tlen tlacajcayahuase huan quiijtose para nochi elis cuali ipan tlali Israel.
25Pampa na niDIOS huan na nicamatis huan nochi tlajtoli tlen na niquijtojtoc, ya nopa panos. Ayoc más nijchiyas. Nijtlamichihuas nochi tlen niquijtojtoc ipan imonemilis imosisinijca israelitame. Queja nopa na, niimoTECO Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.”
26Teipa TOTECO nechmacac seyoc tlajtoli huan nechilhui:
27“Tlacatl, nopa israelitame quiijtohuaj para nochi nopa tlanextili tlen tiquitztoc ax panos nimantzi. Quiijtohuaj para panos hasta teipa ica miyac tonali.
28Huajca ama xiquinilhui para quej ni na, niDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua: ‘Ayoc más huejcahuas para panos nochi nopa tlamantli tlen niquijtojtoc. Nijchihuas ma pano nimantzi. Queja nopa na, tlen niDIOS Tlen Más Nijpiya Tlanahuatili, niquijtohua.’”