Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - ESEKIELA

ESEKIELA 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
2“Tanobada tauna e, oi ese kamonai lasi bona dagedage taudia edia huanai oi noho. Idia be mai edia matadia, to idia itaia lasi, bona mai edia taiadia, to idia kamonai lasi, badina idia be dagedage besena.
3“Unai dainai, tanobada tauna e, oiemu kohu bona gau, be daudau do oi lao ena laolao totona do oi abia hegaegae. Bona dina lalonai, gabu daudau dekenai do oi lao noho tauna hegeregerena, oiemu varavara Israela taudia edia vairana dekenai do oi raka lao, ia lao bona ma gabu ta dekenai. Unai dagedage besena taudia, be sedira oiemu kara do idia itaia neganai, edia lalodia do idia kehoa idia be kamonai lasi taudia.
4Dina lalonai, oiemu laolao kohu be edia vairana dekenai do oi abia hegaegae, bona adorahi neganai, idia edia vairana dekenai do oi raka lao, daudau gabuna do oi noho totona tauna ena kara bamona.
5“Idia ese oi idia itaia noho neganai, oiemu ruma ena habana dekenai matu ta do oi geia, bona mai emu laolao kohu danu matu dekena amo haba do oi rau hanaia.
6Bona unai taudia edia vairana dekenai, emu laolao kohu be emu pagana dekenai do oi abia isi, bona hanuaboi ena dibura neganai do oi huaia lao. Oiemu vairana be muko dekenai do oi koua, tano dekenai oi raka gabuna do oi itaia diba lasi totona. Inai bamona do oi karaia be toa ta do ia lao Israela taudia dekenai, inai kara ese idia do ia sisiba henia.”
7Vadaeni Lohiabada ese lau ia oda henia hegeregerena lau karaia. Unai dina dekenai lau ese egu laolao kohuna lau kumia hegaegae, bona adorahi neganai egu imana dekenai ruma ena habana dekenai matu lau karaia, bona dibura neganai unai matu dekenai lau rau hanaia lao murimurina dekenai. Vadaeni egu laolao kohuna be egu pagana dekenai lau huaia lao, Israela taudia edia vairana dekenai.
8Daba neganai Lohiabada ese lau ia hereva henia, ia gwau,
9“Tanobada tauna e, unai Israela taudia, dagedage taudia, ese oi do idia nanadaia, oi karaia noho kara ena anina be dahaka.
10Vadaeni idia do oi hamoaoroa, lau Lohiabada Dirava ese inai bamona lau hereva noho: ‘Inai hereva metauna be Ierusalema dekenai ia noho bese king tauna, bona unuseni idia noho Israela taudia ibounai totona.’
11Idia do oi hamaoroa, oi ese oi karaia vadaeni gauna be toa ta idia dekenai, bona oi ese laolao totona oi karaia hegaegae, be idia danu ese laolao do idia lao, mai guia danu.
12“Idia edia king tauna ese hanuaboi ena dibura lalonai ena laolao kohuna be iena pagana dekenai do ia abia isi, bona do ia huaia lao. Iena taudia ese ruma ena habana dekenai matu do idia karaia, edia lohia do idia abia murimurina dekenai totona. Bona edia king idia naria taudia ese king ena matana do idia koua, vadaeni iena lao dalana bona tano do ia itaia lasi.
13“Lau ese egu reke be tarapu bamona king ena vairana dekenai do lau atoa, bona do lau abia. Unai neganai Babulonia hanua dekenai ia do lau abia lao. Unuseni do ia mase, to ia ese unai hanua do ia itaia lasi.
14King ena hesiai taudia, iena durua taudia, bona iena tuari taudia ibounai, be lau ese do lau luludia lao gabu idauidau dekenai. Taunimanima ese idia alaia mase totona ibounai do idia tahua noho.
15“Vadaeni bese idauidau edia huanai do lau luludia lao, bona tano idauidau edia lalonai do lau atodia neganai, idia be do idia diba lau be Lohiabada.
16Tuari bona hitolo bona gorere dekena amo idia haida do lau naria, vadaeni do idia mase lasi. Bona unuseni, bese idauidau edia huana dekenai, do idia diba edia kara be dika rohoroho. Vadaeni edia dika do idia gwauraia hedinarai, bona do idia diba lau be Lohiabada.”
17Lohiabada ese lau dekenai ia hereva,
18ia gwau, “Tanobada tauna e, oi aniani neganai do oi heudeheude, bona ranu oi inua neganai mai gari bada danu do oi inua.

19Bona Israela taudia ibounai do oi hamaoroa, do oi gwau, ‘Lohiabada Dirava ese Ierusalema dekenai noho taudia, Israela tano lalonai do noho taudia inai bamona ia herevalaia, ia gwau: Idia ese aniani do idia ania, mai gari danu, bona ranu do idia inua mai heudeheude danu, badina be edia tano ena anina ibounai be bese ta ese do idia kokia ore momokani, Israela taudia edia kara dika bada dainai.
20Hanua momo be harihari mai edia taunimanima momo, to unai hanua be bese ta taudia ese do idia hadikaia ore, bona tano ena kahana ibounai be anina lasi gabuna do idia halaoa. Unai neganai do idia diba lau be Lohiabada.’ ”
21Lohiabada ese lau dekenai ia hereva, ia gwau,
22“Tanobada tauna e, Israela taudia be badina dahaka inai hereva idia gwauraia lou, gwauraia lou noho, idia gwau, ‘Nega daudau be ia lao vadaeni, to peroveta tauna ena hereva anina idia vara lasi?’
23Esekiela e, unai taudia do oi hamaoroa, lau, Lohiabada Dirava ese unai bamona hereva do lau hadokoa. Israela dekenai do idia gwauraia lou lasi. To inai bamona idia do oi hamaoroa, do oi gwau: Nega be kahirakahira, peroveta hereva ibounai hamomokania negana be kahirakahira vadaeni.
24“Badina be mata hanai koikoidia bona peroveta koikoidia be Israela besena lalonai do idia doko.
25Lau Lohiabada Dirava ese peroveta taudia dekenai do lau hereva henia, bona lau gwauraia gauna be do lau karaia momokani. Do lau karaia haraga, do lau naria kava lasi. Umui dagedage bese taudia e, emui nega lalonai lau ese lau sisiba henia do lau karaia gaudia be do lau karaia. Lau inai Lohiabada lau hereva vadaeni.”
26Lohiabada ese ma lau ia hereva henia, ia gwau,
27“Tanobada tauna e, Israela taudia idia laloa oiemu mata hanai bona oiemu peroveta hereva be nega daudau gabeai do idia vara gaudia.
28Unai dainai idia do oi hamaoroa, lau Lohiabada Dirava be inai bamona lau hereva noho: ‘Do lau naria nega daudau lasi, to lau gwauraia vadaeni hereva ena anina do lau havaraia momokani. Lau Lohiabada Dirava lau hereva vadaeni.’ ”