Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ezekiɛli

Ezekiɛli 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
2Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ń kú swã́gbãadeↄ guuɛ. Aa wɛ́ vĩ, kási aali gu'eo, aa swã́ vĩ, kási aali yãmao, asa swã́gbãadeↄnɛ.
3Ayãmɛto gbɛ̃nazĩn nɛ́, ǹ n pↄ́ↄ naaa fãanɛ, ǹ n taa bùsu pãleu sↄukɛ, ní dazɛu ń wáa. Go n tía, ta gupãleu ń wáa. Baa kɛ́ swã́gbãadeↄn ń ũ, an wɛ́ a gí kɛ̃́ia?
4Bↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ ń nàaapiↄ fãanɛ ń wáa. Tó aua pìla, ní bↄ wɛ̃́lɛu ń wáa lán gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gɛ̃zɛawa.
5Bĩ́i fↄ̃́ ń wáa, ní bↄlɛ ń n asoↄ we.
6Asopi sɛ́ ń wáa oosiɛlɛ, ní bↄò. Ní pↄ́ku n wɛ́a, kɛ́ ńsu bùsupi eo yã́i. Ma n kɛ yã́ pↄ́ a Isailiↄ le seela ũɛ.
7Ɔ̃ má kɛ̀ lá Dii òmɛɛwa. Ma bↄ ń ma pↄ́ↄ fãanɛ lá málɛ tá bùsu pãleuwa. Kɛ́ aua pìla, ↄ̃ ma bĩ́i fↄ̃̀ ń ↄo. Oosiɛlɛ ↄ̃ ma a aso sɛ̀ ma bↄò ń wáa.
8Kɛ́ gu dↄ̀, Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
9Gbɛ̃nazĩn nɛ́, Isaili swã́gbãadepiↄ i ń la bↄ́ ńlɛ kɛ màaio lé?
10Onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, yã́ pↄ́ dↄaana pↄ́ kú Yelusalɛũ ń Isaili pↄ́ kú weↄ kɛn we.
11Onɛ́ seelan n ũ, lá ń kɛ̀, a ń le sↄ̃ɛ, aai ta bùsu pãleu zĩ̀zↄↄ ũ.
12An kía a a aso da a gã̀u oosiɛlɛ, i daò zɛ́u. Wa bĩ́i fↄ̃ɛ̀, i bↄò, i pↄ́ku a wɛ́a, kɛ́ asu bùsupi eo yã́i.
13Má ba kpaɛ̀, i aà kṹ, mí taaànↄ Babɛli, Babiloni bùsuu, kási a wɛsi bùsupilɛ lↄo. We a gau.
14Má gbɛ̃́ pↄ́ liaaaàziↄ fãaa gupiiuɛ, aà dↄnlɛdeↄ ń aà dↄaiↄ píi, mí a fɛ̃nda wo mà pɛ́lɛońzi.
15Tó ma ń fãaa buiↄ guu, mɛ́ ma ń zuzu bùsu ń bùsuo, aaↄ dↄ̃ sa kɛ́ mámɛmaa Dii.
16Zĩ, nↄana, gagyã, má tó an gbɛ̃eↄ bↄ apii guu, kɛ́ aa e ń yãbɛ̃ɛkɛaↄ dau siunɛ́ bùsu pↄ́ aa tàuↄ guu, gbɛ̃́piↄ iↄ dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
17Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
18Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ǹ ń blɛpi ble ń sↄ̃̀deedeeo, ní ípi mi ń lualuaao yãkãakɛa guu,

19ní o bùsudeↄnɛ, ma Dii Lua mámɛ ma yã́ɛ bee ò Yelusalɛũdeↄnɛ ń Isaili bùsudeↄ píi. Aa blɛble yãkãakɛa guu, mɛ́ aa imi yãdima guu, asa wa ń bùsu kɛ yáiyai gbãamↄanɛ́ pↄ́ kↄ̃̀ ń guu yã́iɛ.
20An wɛ̃́lɛↄ gↄ̃ bɛziaↄ ũɛ, an bùsu i gↄ̃ da wàuu, í dↄ̃ kɛ́ mámɛmaa Dii.
21Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
22Gbɛ̃nazĩn nɛ́, yáasi pↄ́ wì kɛ Isaili bùsu guuɛ bee dɛ kpelewa ni? Wì mɛ, àlɛ gↄↄ gá, ãnabikɛyã lɛ́ gbɛsuo.
23Onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀ má yáasipi midɛ. Wa yáasipi kɛ Isaili bùsuu lↄo. Onɛ́ lↄ, gↄↄ kà kãi kɛ́ yã́ pↄ́ ãnabiↄ è a gbɛsu píi.
24Asa wa wɛ́pungu ɛɛyã ge màsokɛ lɛnakasa Isailiↄnɛ lↄo.
25Ma Dii má yã'o, mɛ́ yã́ pↄ́ má o a kɛ, a gↄↄ gága lↄo. Á swã́gbãadeↄ, yã́ pↄ́ má ò á gↄↄ, má kɛɛ. Ma Dii Lua mámɛ má ò.
26Dii yã'òmɛɛ à mɛ̀:
27Gbɛ̃nazĩn nɛ́, ma! Isailiↄ lɛ́ mɛ wɛ́pungu pↄ́ ń è yã́á zia yã́ɛ, n ãnabikɛkɛa gbɛsuagↄↄ zã̀.
28Ayãmɛto onɛ́ ma Dii Lua ma mɛ̀, ma yã́piↄ kee a gɛ̃gɛ̃ lↄo, yã́ pↄ́ má òpi gbɛ a su. Ma Dii Lua mámɛ má ò.