Text copied!
CopyCompare
Tjukurpa Palya - 1 Samuelku

1 Samuelku 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ka Davidanya waḻi panya Nayatjalanguṟu pakaṟa nguḻu wirtjapakaṉu munu ngura Raamanya wantikatiralta anu maḻaku Jonathantakutu munu ma-wirkaṟa palula wangkangu alatji, “Ngayulu kutjupa kutjupa palyantja wiyaṯu nyuntumpa mama kurantjikitjangku. Nyaaṉa wanyu palyaṉu, kaṉi nyarangku iluntankunytjikitjangkumpa kulini?”
2Ka Jonathantu wangkangu, “Wiya, kulilaṉi! Nyuntunyanta paluṟu iluntankunytja wiya. Panya Mamaluṉi tjakultjunkupai uwankara paluṟu kulintjitja, puḻka tjuṯa munu tjukutjuku tjuṯa kuḻu. Ka pala nyuntu kulintja, palatja tjukaṟuru mulapa wiya, panya paluṟu kulintjatjanungku ngayula utingku uwankara tjakultjunkupai wantinytja wiyangku.”
3Ka Davidalu wangkangu, “Nyuntumpa panya mama ninti nyuntun ngayuku mukuringkupai, mununta pala palulanguṟu nyuntula wangkawiyangku wantingi ngayunya iluntankunytjikitjangku nyuntu kuliṟa tjituṟu-tjituṟurinytjaku-tawara. Tjukaṟurungkuṉanta nyangatja wangkanyi. Tjinguṟuṉi paluṟu kuwari nguwanpa iluntankuku.”
4Ka Jonathantu Davidala wangkangu, “Munta-uwa! Palu nyaalkuṉa wanyu? Utiṟaṉi tjakultjura, kaṉa palyala.”
5Ka Davidalu wangkangu, “Mungawinkila nganaṉa mai puḻka ngalkuṉi piṟa kuwaritja utiringkunyangka. Palu ngayuluṉa nyuntumpa mamangka tjungungku mai ngalkuwiyangku wantinyi, kaṉa nyuntu palya kulinnyangkampa ankula putingka kumpiṟa ma-nyinama, munuṉa putingka nyara tjiṉṯu kutjara nyinara mungartjiriku.
6Kanta tjinguṟu nyuntumpa mamangku tjapilku, ‘Davidanya yaaltji?’ Ka tjukurpa nyangatja palula wangka alatjingaṟa, ‘Paluṟuṉi wangkangu, nyuntu kunyu palunya ngura walytjakutu wantir'iyala Pitjilimalakutu. Panya tjiṉṯu nyanga palulaya palumpa mamangku munu kuṯa tjuṯangku kuḻu inma puḻka palyalpai yiya kutjupa yiya kutjupa.’
7Ka tjinguṟu nyuntumpa mamangku wangkaku, ‘Uwa wiṟunya palatja,’ kaṉa ngayulu kulilku, ‘Munta-uwa tjinguṟuṉa wankaringkuku.’ Palu tjinguṟutju paluṟu mirpaṉariku, ka nyuntu nyangatja kulinma alatjiṯu paluṟuṉi ngayunya pikantankuku.
8“Ngaḻṯuringamatju! Nyuntu panya ngalilinkun kalkuṉu Mayatja Godalala miṟangka maḻpa mukulya wiṟuṟa nyinanytjikitjangku. Palu tjinguṟu ngayulu kura palyannyangkampa nyuntu ngayunya iluntara, nyuntumpa mamangku wiya.”
9Ka Jonathantu wangkangu, “Wiya, alatji kulintja wiyangku ma-wanti! Tjinguṟu Mamalu nyuntunya iluntankunytjikitjangku kulinnyangkampaṉa ngayulu nyuntula tjakultjunkuku.”
10Ka Davidalu wangkangu, “Uwa palya, palu tjinguṟu nyuntumpa mama ngayuku mirpaṉarinyangkampa yaaltji-yaaltjingkun nyuntu mungawinki ngayula tjakultjunkuku?”
11Ka Jonathantu palula wangkangu, “Wanyuli ara nyara puṯikutu, kaṉanta wangkaku.” Munu pula mulapaṯu anu tjungu.
12Ka Jonathantu Davidala wangkangu, “Ngayuluṉanta kalkuṉi nyuntula munu Israelku Mayatja Godala alatji, tjiṉṯu nyara palulalta mungawinki kutjupangka ngayulu kulilku ngayuku mamangku kulintja. Tjinguṟu paluṟu nyuntumpa pukuḻarinyi, kaṉa aṉangu kutjupa nyuntulakutu ma-witulku nyuntula ankula tjakultjunkunytjaku.
13Palu tjinguṟunta Mamalu nyuntunya pungkunytjikitjangku kulilku, kaṉanta kuwari nyanga nyuntunya mulamulangku wangkara kalkuṉi nyuntula tjakultjunkunytjikitjangku. Munuṉanta palulanguṟu ngura kutjupakutu ankunytjaku wankaṟu iyalku. Palu tjinguṟuṉa nyuntula wangkawiyangku wantirampa, kaṉitju Mayatja Godalu ngayunya puḻkaṟa pungkuku. “Kaṉa kuwari Mayatja Godala nyuntumpa tjapini tjungu tiṯutjara nyuntula nyinanytjaku, panya paluṟu ngayuku mama ngaṉmanytju aṯunytju kanyiningi, palu puṟunytju.”
14Munu Jonathantu wangkangu Davidala, “Ngula tjiṉṯu kutjupangka Mayatja Godalu nyuntumpa panya mirpaṉtju uwankara wiyalku alatjiṯu manta nyanga palulanguṟu. Ka tjinguṟu ngayulu wankaṯu nyinanyangkampa nyuntu ngayuku ngaḻṯuringamatu, panya Mayatja Godanyatju ngayuku ngaḻṯunytju alatjiṯu nyinanyi, palu puṟunypa. Palu ngayulu ilunyangkampa nyuntu ngayuku walytja tjuṯa palu puṟunytjuṯu ngaḻṯunytjungku aṯunymanama wantinytja wiyangku.”
16Munu pula palulanguṟulta alatji wangkara tjukurpa nyangatja kalkuṉu, “Utiya Davidaku walytjapitingku Jonathanku walytja tjuṯa iluntankuwiyangku wantima.” Ka Jonathantu Davidala wangkangu alatjingaṟa, “Tjinguṟu nyuntumpa walytja tjuṯangku kalkuntja panyatja katantankunyangkampa ngayulu Mayatja Godala tjapilku tjananya wiyantjaku.”
17Uwa, panya Jonathannga puḻkaṟa mulapa mukuringkupai Davidaku paluṟunku mukuringkunytja puṟunypa, munu paluṟu Davidala piṟuku wangkangu alatji, “Ngali panya wangkara kalkuṉu wantinytja wiyakitjangku, katju ngayuku tiṯutjara mukulya puḻka ngaṟama.”
18Munu Jonathantu piṟuku wangkangu palula, “Mungawinki panyala nganaṉa mai puḻka ngalkuṉi piṟa panya kuwaritja ngalya-pakannyangka, ka nyuntu wiya ngaṟanyangkampa aṉangu tjuṯangku kuliṟa puṯu nyakuku nyuntunya.
19Ka palula maḻangka tjiṉṯu kutjupa nyuntu ngura panya palulakutuṯu ara nyuntu panya kumpiṟa ngaṉmanypa nyinanytjalakutu, munu nyara palula paṯaṟa nyinama puḻi panya ini Itjilta itingka.

20Kaṉa ngayulu paṯunguṟu punaṟa waṉiku maṉkur-aṟangku puḻi panya palulakutu arkaṟa tjukaṟurungku waṉinytjikitjangku.
21Munuṉa palulanguṟu tjitji witulku kuḻaṯa panya palunya tjananya nguriṟa mantjintjaku panya ngayuluṉa punuṟa waṉinytja tjuṯa. Ka tjinguṟu ngayuku mamangku nyuntunya iluntankunytjikitjangku kulintja wiyangku wantinyangkampaṉa ngayulu tjitji palula ma-mirara wangkaku alatji, ‘Kuḻaṯa pala tjuṯa tjangaṯi ngarinyi. Mantjiṟa ngalya-kati.’ Ka nyuntu panya kumpiṟa nyinara kulilku munun ngayulu tjangaṯitja wangkanyangka kulinma, ‘Munta-uwa, palyaṉa ma-pakaṟa utiringkuku, kaṉi wantiku iluntankunytja wiyangku Saulalu.’
22Palu tjinguṟu ngayuku mamangku nyuntunya iluntankunytjikitja mukuringkunyangkaṉa ngayulu tjitjingka alatji ma-mirara wangkaku, ‘Pala munkara ma-nyawa kuḻaṯa ngarinyi!’ Ka alatji wangkanyangka kuliṟampa ara, panya Mayatja Godalunta wituṉi ngura nyangatja wantikatira ankunytjaku.
23Palu rawangku kulinma tjukurpa panya ngalinku kalkuntjanya, kalinya Mayatja Godalu ngalinya rawangku nintilkatima tjukurpa panya palunya watarkurinytjaku-tawara.” Alatji Jonathantu Davidala wangkangi.
24Ka Davidanya mulapaṯu kumpiṟa nyinangi puṯi panya palula. Ka piṟa panya kuwaritja pakannyangka wati panya mayatja Saulalu tjana mai puḻka nyinakatira ngalkuningi.
25Munu paluṟu tjiiya panya aṟangkaṯu nyinangi wallpangka itingka Saulanya, ka palumpa katja Jonathannga taipulangka kampa kutjupa nyinangi aṟangkaṯu mamangka tjungu ilaṯu. Ka wati ini Apananya Saulala itingka tjiiya palulaṯu aṟangka panya nyinangi. Palu Davidaku tjiiya ultu ngaṟangi.
26Ka Saulalu tjiiya ultu nyakula unngu kutju kuliningi, “Munta, tjinguṟu kutjupa kutjupa kura pampuntjatjanu paluṟu puṯu nganaṉala maikitja tjunguringanyi.” Munu paluṟu wangkanytja wiya nyinangi.
27Ka tjiṉṯu kutjararingu, ka tjiiya panya kutju wiyaṯu ngaṟangi. Ka Saulalu tjapinu palumpa katjangka, “Nyaaku Jesse-ku katja mai nyangaku pitjawiyangku wantinyi? Panya paluṟu mungartjilpi wiya ngaṟangi, munu kuwari kuḻu nyanga wiyaṯu ngaṟanyi.”
28Ka Jonathantu palumpa mamangka wangkangu, “Davidalu ngayula tjapinu palunya ngura walytjakutu wantir'iyantjaku Pitjilimalakutu.
29Alatjiṉi paluṟu wangkangu, ‘Iyalaṉi ngayuku walytja tjuṯakutu, panya tjanaya inma puḻkaṯu palyaṉi nganampa ngurangka, kaṉi ngayuku kuṯangku wangkangu palula tjanala tjunguringkunytjaku tjiṉṯu nyangangka. Wanyuṉi maḻpa wiṟungku wantir'iyala kuṯa tjuṯakutu palula tjanala ngapartji nyinanytjaku.’ Alatjiṉi paluṟu tjapinu, kaṉa mulapaṯu palunya wantir'iyaṉu. Nyanga palulanguṟu paluṟu nganaṉala tjungu nyinanytja wiya ngaṟanyi.”
30Ka Saulanya Jonathanku puḻkaṟa mirpaṉaringu munu palula wangkangu, “Nyuntu kura puḻka mulapa munun ngayula wangaṉarangku kulintja wiyaringu. Ngayulu ninti alatjiṯu panya nyuntu Davidaku maḻpa. Ka ngunytju nyuntumpa puḻkaṟa alatjiṯu kuṉṯaringanyi nyuntunya kanyintjatjanu. Katja wiṟu-palkunta kanyinu. Ka nyuntu kuḻu uti kuṉṯa-kuṉṯa nyinama.
31Kulila! Davidanya wanka nyinanyangkampa ngura nyangaku nyuntu puṯu alatjiṯu mayatjarinyi. Palu wanyu ankula Davidanya witiṟa ngalya-kati ngayulakutu, kaṉa palunya iluntara alatjiṯu.”
32Ka Jonathantu palumpa mamangka wangkangu, “Nyaanguṟun palunya iluntankuku? Kura nyaa wanyu paluṟu palyaṉu?”
33Ka Saulalu palumpa mirpaṉarira kuḻaṯa panya waṉingu palunya wakaṟa iluntankunytjikitjangku munu palunya nguwanpa alatjiṯu iluntanu. Ka nyara palulanguṟulta Jonathantu kuliningi, “Munta-uwa, mulapa nyangampal! Ngayuku mamangku Davidanya iluntankunytjikitja mukuringanyi.”
34Munu Jonathannga puḻkaṟa mirpaṉarira taipulanguṟu wala winkilta pakalkatingu munu puḻkaṟa tjituṟu-tjituṟurira mai wantikatira anu, panya palumpa mamangku Davidanya kuraṟa pungkunyangka.
35Munu palulanguṟulta mungawinki Jonathannga anu tjitji mantjiṟa uṟilkutu Davidalakutu.
36Munu tjitjingka panya wangkangu, “Kuwariṉa punaṟanguṟu nyanga kuḻaṯa tjuṯa arkaṟa waṉinyi, ka nyuntu wirtjapakaṟa ngurila kuḻaṯa panya ngayulu waṉinytja tjuṯa.” Ka tjitji panya paluṟu ma-wirtjapakannyangka Jonathantu palula munkara kuḻaṯa punaṟanguṟu waṉingu.
37Ka tjitji panya paluṟu kuḻaṯa panya tjuṯa punkantjalakutu ma-ilaringkunyangka Jonathannga mirangu, “Ma-nyawa, munkara nyara.”

38Munu palulanguṟulta wangkangu, “Walawala puḻkaṟa wirtjapakala ngaṟakatinytja wiya.” Ka tjitjingku panya kuḻaṯa mantjiṟa ngalya-katira Jonathannga ungu.
39Ka Davidalu puṯi tjaṯangka unngu nyinara Jonathannga miranyangka kuliningi. Munu paluṟu tjukurpa munkaritja wangkanyangka kuliṟa kulinu, “Munta-uwa mulapa nyangampal Saulanya ngayuku mirpaṉpa ngaṟanyi.” Ka tjitji nyanga paluṟu panya aṟa nyanga palumpa ninti wiya ngurpa, palu Jonathantu pula Davidalu kutju kuliningi.
40Ka Jonathantu punaṟa tjitji panya palunya ungkul'iyaṟa wangkangu, “Punaṟa nyanga ma-kati ngurakutu!”
41Ka tjitji panya paluṟu mulapaṯu maḻaku tawunukutu anu. Ka Davidanya puḻi panya palula uḻpaṟira kumpiṟa nyinanytjatjanu ngalya-utiringu munu Jonathanta kuranyu tultjungaṟakatira yunpangku manta pampuṉu maṉkuraṟangku munu pulanku ampuṟa nyunytjuṉu munu pula ngaṟala puḻkaṟa ulangi, palu Davidanya rawa alatjiṯu ulangi.
42Ka Jonathantu wangkangu Davidala, “Palya wantikatilanya munu ma-pakala, kanta Godalu wankaṟu kanyilku. Ngali panya kalkuṉu Mayatja Godala miṟangka tiṯutjara maḻpa mulapa nyinanytjikitjangku wantinytja wiyakitjangku. Ka Mayatja Godalu ngayuku walytja tjuṯa munu nyuntumpa walytja tjuṯa kuḻu tjungulku kalkuntja nyanga palunya tiṯutjarangku kanyintjaku.” Ka Davidanya wantikatira ma-pakaṉu, ka Jonathannga maḻaku anu tawunukutu.