Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 1 SAMUƐLI

1 SAMUƐLI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dauda bò Nayo zaa Rama, à bàa lɛ̀ à gɛ̀ɛ à Yonatã lè, akũ à a là à pì: Bↄ́n ma kɛ̀ɛ? Dà kpaten ma kɛ̀ɛ? Yã vãni kpaten ma kɛ̀ n denɛ kũ àtɛn wɛtɛ à ma dɛɛ?
2À wèa à pì: Gyam! Ĩni garo. Ǹ gwa, ma de dìgↄ̃ yãke kɛ à gí damɛnɛ ma sãnyĩro, yã zↄ̃kↄ̃ ke a fítinnan yá. Ma de nigↄ̃ yã dí taka kɛ à gí omɛnɛi yá? Lɛnlo!
3Akũ Dauda pì dↄ: N de dↄ̃ sãnsãn kũ ma n pↄnna è. Abire yãin adi tó n yã pìi màro, de n pↄ sún yakaro yãi. Kũ Dikiri kunnaao kũ n kunnaao má kú ga lɛ́imɛ.
4Akũ Yonatã pìnɛ: Pↄ́ kũ n yei pínki mani kɛnnɛ.
5Akũ Dauda pìnɛ: Ǹ gwa, mↄ dufu dikpɛmɛ zia. À kũ̀ mà vutɛ mà pↄ́ ble kũ kínaomɛ. Ǹ tó mà gɛ́ mà utɛ sɛ̃̀ntɛ ari ziando ↄkↄsi.
6Tó n de ma gbɛka, ǹ pinɛ ma zɛ́ gbɛ̀kamma mà gɛ́ ma bɛ wɛ̃tɛa Bɛtilihamu likalika, kũ ma bedenↄ pínki tɛn sa kũ òdi o wɛ̃̀ kũ wɛ̃̀ɛo o gwe yãi.
7Tó à pì à mana, manigↄ̃ aafia, ama tó a pↄ fɛ̃̀ manamana, ǹgↄ̃ dↄ̃ kũ yã vãnin à zɛ̀o à kɛmɛnɛ gwe.
8Ǹ gbɛ̃kɛ kɛ makũ n zↄ̀bleriinɛ, zaakũ n yã yĩ̀ kũmao kũ Dikiri dↄ̃naaomɛ. Tó má taari vĩ, ǹ ma dɛ n zĩda. Ǹsun ma kpá n dearo.
9Akũ Yonatã pì: Gyam! Tó má dↄ̃ kũ ma de zɛ̀o à vãni kɛnnɛ, de mani onnɛroo?
10Akũ Dauda a là à pì: Tó n de sù à yã pãsĩ ònnɛ, dí mɛ́ ani omɛnɛɛ?
11Akũ Yonatã pìnɛ: Ǹ mↄ́ ò gɛ́ sɛ̃̀ntɛ. Akũ ò bↄ̀tɛ ò gɛ̀ɛ sɛ̃̀ntɛ ń pla.
12Akũ Yonatã pì: Ma sì kũ Dikiri Isarailanↄ Ludao, ari ziando mandara'i mani ma de yↄ̃ mà gwa. Tó n yã kɛ̀nɛ, mani lɛ́gbãzã kɛnnɛ.
13Tó ma de ye à vãni kɛnnɛmɛ sↄ̃, akũ mádi lɛ́gbãzã kɛnnɛ ma n gbarɛ n ta aafiaro, Dikiri yã kɛmɛnɛ pãsĩpãsĩ. Dikiri gↄ̃ kú kũnwo lákũ à kú kũ ma deo yã nà.
14Lákũ má kú kũ wɛ̃̀ndiio nà ǹ gbɛ̃kɛ kɛmɛnɛ lákũ Dikiri dì kɛńnɛ nà, kũ òsun ma dɛro yãi.
15N gbɛ̃kɛ sún laka kũ ma bedenↄ zikiro, bee tó Dikiri tò n ibɛrɛnↄ làka andunia gũn.
16Lɛn Yonatã yã yĩ̀ kũ Daudao lɛ, akũ à pì: Dikiri fĩna bonnɛ n ibɛrɛnↄa.
17Akũ Yonatã tò Dauda ɛ̀ra a la dàarɛ dↄ a yeina yãi, zaakũ à yei lán a zĩda wɛ̃̀ndii bàmɛ.
18Akũ Yonatã pìnɛ: Mↄ dufu dikpɛ kun zia. Tó odi gbɛ̃ke e n vutɛkinlo, oni n gbɛkamɛ.

19Ziando ǹ gɛ́ ǹ utɛ gu kũ n utɛn yã pì naana gↄrↄ, ĩnigↄ̃ kú gbɛ̀ kũ à de zĩtɛ lɛ́ sèeda ũ sarɛ gwe.
20Mani kà zu gbɛ̀ɛ pìi sarɛ wɛ́n aakↄ̃ lándↄ̃ matɛn pↄ́ gbã bà,
21mani nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke zĩ à gɛ́ kàa pìnↄ wɛtɛ. Tó ma pìnɛ, kànↄn kú a kpɛ, à sɛ́tɛ à mↄ́o, ǹ mↄ́, ma sì kũ Dikirio ĩnigↄ̃ aafiamɛ, kari yã kunlo.
22Tó ma pìnɛ kànↄn kú a arɛ sↄ̃, ǹ gɛ́, zaakũ Dikiri mɛ́ à n gbarɛ.
23Yã kũ o yĩ̀ kũ kↄ̃o sↄ̃, Dikiri mɛ́ anigↄ̃ de yã pìi sèedade ũ gↄrↄ sĩnda pínki.
24Akũ Dauda gɛ̀ɛ à ùtɛ sɛ̃̀n. Kũ mↄ dufu bò, kína vùtɛ de à pↄ́ ble.
25À vùtɛ a vutɛkia gbĩ̀i sarɛ. Yonatã vùtɛ a arɛ, Abana kú a sarɛ. Dauda vutɛki sↄ̃, gbɛ̃ke kú gwero.
26Solu dí yãke o zĩ birearo, zaakũ àtɛn da yãke mɛ́ à a lè, gbãsĩ nàamɛ, abirekũ mɛ́ à gìnɛ.
27Kũ gu dↄ̀ mↄ gↄrↄ plade zĩ, Dauda vutɛki da korimɛ, akũ Solu a nɛ́ là à pì: Bↄ́yãi Yɛsɛ nɛ́ dí su pↄ́ ble gĩa kũ gbãraoroo?
28Akũ à pìnɛ: À zɛ́ gbɛ̀kama à pì áni gɛ́ Bɛtilihamu.
29À pì mà tó à gɛ́, zaakũ a bedenↄ tɛn sa o wɛ̃tɛ pìi gũmmɛ, akũ a vĩ̀ni pìarɛ à mↄ́. À pì tó à kɛ̀mɛnɛ, mà a gbarɛ à gɛ́ a vĩ̀ninↄ gwa. À yã mɛ́ à tò adi su pↄ́ ble kũnworo.
30Akũ Solu pↄ fɛ̃̀ Yonatãi à pì: Nɛ́ fayasari sãgbãnade! Má dↄ̃ kũ n zɛ kũ Yɛsɛ nɛ́omɛ. N wé'i dà n zĩdaa kũ n dao.
31Tó Yɛsɛ nɛ́ pì gↄ̃ kú kũ wɛ̃̀ndiio, ĩni le ǹ kpata blero. Ǹ gbɛ̃nↄ zĩ ò a kũ ò su kãaomɛnɛ tera. À gàn gwe.
32Akũ Yonatã a là à pì: Bↄ́ yã mɛ́ à tò ani gaa? Bↄ́n à kɛ̀ɛ?
33Akũ Solu Yonatã gbã̀ kũ sário de à le à a dɛ, akũ Yonatã dↄ̃̀ sà kũ a de zɛ̀ kũ Dauda dɛnaaomɛ.
34Yonatã fùtɛ à gò pↄ́blea kũ pↄfɛ̃o, adi pↄ́ ble mↄ gↄrↄ plade pì zĩro, zaakũ a nɛ̀sɛɛ yàka Dauda yã musu, kũ a de a dìtɛ gbɛ̃ futa ũ yãi.
35Kũ gu dↄ̀, Yonatã bò à gɛ̀ɛ Dauda le gu pìn. Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ke tɛ́i.
36Akũ à pì nɛ́ pìinɛ. Ǹ bàa lɛ́ ǹ gɛ́ zã̀ dire. Tó ma kà zù, ǹ wɛtɛ. Kũ nɛ́ pìi bàa lɛ̀ àtɛn gɛ́, akũ Yonatã kàa zù a mìla.

37Kũ nɛ́ pìi kà gu kũ Yonatã kàa pɛ̀tɛn, akũ à lɛ́ zù nɛ́ pìii à pì: Kàa pìnↄn kú n arɛ dire.
38Akũ Yonatã ɛ̀ra à lɛ́ zùi dↄ à pì: Ǹ gɛ́ likalika, ǹsun zɛro. Akũ nɛ́ pìi kàa pìnↄ sɛ̀tɛ à sùo a dikiriinɛ.
39Nɛ́ pì dí yã pì dↄ̃ro, sé Yonatã kũ Daudao.
40Akũ Yonatã a gↄ̃kɛbↄnↄ kpà nɛ́ pìia à pì: Ǹ sí ǹ táo bɛ.
41Kũ nɛ́ pìi tà, Dauda fùtɛ gbɛ̀ kpɛ à sù à kùtɛ Yonatãnɛ gɛ̃̀n aakↄ̃ à wùtɛ a gbɛrɛa. Akũ ò lɛ́ pɛ̀kↄ̃a ò ↄ́ↄ dↄ̀ ń pla ń pínki, Dauda pↄ́ mɛ́ à kɛ̀ zↄ̃kↄ̃.
42Akũ Yonatã pìnɛ: Ǹ tá aafia, zaakũ o yã sɛ̀ kũ Dikiri tↄ́o o pì, Dikirimɛ ó sèedade ũ ma burinↄ kũ n burinↄ dagura ari gↄrↄ sĩnda pínki. Dauda bò gwe, akũ Yonatã ɛ̀ra à tà bɛ.