Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 SAMMUYƐƐRI

1 SAMMUYƐƐRI 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Diyiè mɑrì kɛ̀ Dɑfitii ítɛ́ Nɑyɔti Dɑmɑɑ tɑkɛ́ kɛ́kɔtɛ Sɑuri birɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ borɛ̀ kóò bekɛ kɛ dɔ̀: N cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ? N dɔ̀ɔ̀ ɔ̃̀mmɛ yɛi nhɑ cicɛ kòo dɔ́ kɛ́ n kuɔ?
2Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dɔ̀: Dɛndɛ bɑ́ɑ́ dɔɔ̀, ɑ í yóó kú, n cicɛ ɔ̃ɔ̃ í ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kɛ í n nɑ̀kɛ́, bɑ nte kòò bo n sɔnnɛ tii? Dɛ̀ í bo!
3Kɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nkó diyètìrì m bɛ́immu kɛ tú ɑ cicɛ yɛ̀mmɛ̀ tì bomu, ò nɛ́ yɛ̃́mu kɛ dò nti dɑ́pú, dɛɛ̀ te kòò í dɔ́ kɛ́yóu kɑ̀ɑ tì keè, ɑ yɛ̀mmɛ̀ yɑ̀ɑ̀ bo cɑɑ̀rɛ̀. N dɑ nɑ́ɑ́ ntimɔ́mmɔnti nti nɛ̀ mukṹṹ nti tɔ́kɛ́ kɛ dò fɛnɔ̀nfɛ̀ nɛ̀ diɔ̃nnì ndi.
4Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ dɔ́ n dɔɔ̀ dɛ̀ n yóó dɛ̀ dɔɔ̀mu.
5Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: Nɑnkɛ tú otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè nwe n dò nkɛ́mbomu okpɑ̀ɑ̀tì cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ tí wɛ̃nnɛ́ kɛ́di. A nɛ́ m pɑ̃ dinùù kɛ̀ n tɑ dikpɑ́ɑ̀ kɛ́nsɔri, nɑnkɛ nɛ̀ diyiè tɛrì kuyuoku.
6A cicɛ yó m mɔ́ntɛ́mu, kòò bekɛ, ɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ tú n yɑ̃ũtɛ́ fɔ̃́ nwe kucɛ kɛ kɔ̀tɛ Bɛtideɛmmu n ciɛ, kɛ bo wɛ̃nnɛ́nɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɔbɛ kɛ̀ ti fíé iwũɔ̃ dibenni kó mukṹṹ nkpɛyi.
7Kòò yĩ dɛ̀ wenni, tìmɑtì í bo. Kòò miɛkɛ mɛ mpɛikɛ, ɑ bɑntɛ́ kɛ dò nhò n dɔ́nɛ̀ mukṹṹ mmu.
8Bɛnkɛ ɑ n dɔ́mɛ̀ mí nhɑ kóo tɔ̃ntì, kɛ yɛ̃́ ɑ n dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ mɛtɑummɛ̀ kɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì. Kɛ̀ m mɛ ncɑ̀ɑ̀rɛ̀mu ɑ n kuɔ ɑ mɔ́mmuɔ nhɑ bɑ́ n duɔ́ nhɑ cicɛ.
9Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kuɔ́nko kɛ dɔ̀: Kuyie mbɑ́ɑ́ dɛ̀ tɔní! Kɛ̀ n kèè kɛ̀ n cicɛ dɔ́ kɛ́ dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi m bɑ́ɑ́ dɑ sɔnnɛ, míì bɛ́i.
10Kɛ̀ Dɑfitii bekɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ bɛ́i nkɑ̀ɑ cicɛ bɑ̀ɑní we mbo n nɑ́kɛ́?
11Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Kɔtɛní kɛ̀ tí kɔtɛ dikpɑ́ɑ̀. Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɛi bɛdɛ́ kɛ́kɔtɛ.
12Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Nɛ̀ Kuyie nyIsidɑyɛɛribɛ tũ nkù yètìrì, nɑnkɛ yoo diyiè tɛrì dɛ̀ bo nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ miɛ nkɛ̀ n yɑ́ɑ́kɛ́ n cicɛ kɛ́yɑ̀ o yɛ̀mmɛ̀ dòmmɛ̀. Kɛ̀ tìmɑtì í bo fɔ̃́ nnɛ̀ we di cuokɛ̀ ɑ bɑ́ɑ́ keè tìmɑtì.
13Kɛ̀ n cicɛ mɛ ndɔ́ kɛ́ dɑ dɔɔ̀ mɛyɛi, kɛ̀ n yí dɑ nɑ̀kɛ́ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mpotɛ́ mɛdiɛ̀. N yóó dɑ pɑ̃mu kucɛ kɑ̀ɑ ítɛ́, ɑ bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, ti Yiɛ̀ nKuyie nni ndɑ bonɛ̀ kù do bonɛ̀mɛ̀ n cicɛ.
14Kɛ̀ ǹ kpɑɑ́ fòù ɑ nyɛ̃́ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ sɑ̀ɑ̀ nkpɛ́í nkɛ́ n dɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ m bɑ́ɑ́ kú.
15Dɛ kó difɔ̃nkúò ɑ́ nsɔkɛ́ kɛ dɔɔri n yɑɑ̀bí mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɑ̀ɑ nkɔù ɑ dootitɔbɛ̀ omɑ́ɑ̀ omɑ́ɑ̀ kɛtenkɛ̀ ĩ́nkɛ̀.
16Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɑ̀ɑ nɑ ɑ dootitɔbɛ̀ bɛmɔu, ɑ bɑ́ɑ́ tɔ̃tɛ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bo ti cuokɛ̀ mí nnɛ̀ fɔ̃́, kɑ̀ɑ mɛ̀ tɔ̃̀tɛ ti Yiɛ̀ nKuyie ndɑ potɛ́.
17Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ duɔ́ nkɛ̀ Dɑfitii bɛ́i nkɛ́yú Kuyie nyètìrì kɛ́bɛnkɛ wè ò dɔ́mɛ̀ kɛ yɛ̃́ wenwe Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ò dɔ́mɛ̀ Dɑfiti nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi.
18Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑnkɛ tú otɑ̃̀nkù pɑ̀nwè kó dibɑnni ndi. A fíè nnɑɑ yóó nfeímu kɛ̀ bɛ̀ dɑ mɔ́ntɛ́.

19Nɑnkɛ diyiè tɛrì bɛ̀ yóó dɑ mɔ́ntɛ́mu, ɑ kɔtɛní ɑ sòò sɔ̀ri dɛ̀ diyiè tɛrì kɛ́ncómmú ditɑ̃rì Esɛdi tɑkɛ́.
20N nɑɑ yóó tɑ̃ũmu ipie nyìtɑ̃ɑ̃ti ii ndɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ́fietí n dɔ́ dɛ̀,
21kɛ́tɔ̃ n kóo tɔ̃ntì odɑpɑ̀ɑ̀ nkòò nyóó ì tùótɛ́ní, kɛ̀ nh ò nɑ̀kɛ́ kɛ yĩ: Ipie nyí dɑ dɛ́tirìnɛ̀, wɛ̃tɛní diɛ nkɛ́ ì tùótɛ́! Á bɑntɛ́ kɛ dò ntìmɑtì í bo kɛ́wɛ̃tɛní. Ti Yiɛ̀ nKuyie mbomu míì bɛ́i.
22Kɛ̀ mmɛ nnɑ̀kɛ́ n kóo tɔ̃ntì kɛ yĩ: Ipie nyí tɔ́kɛ́ dɛndɛ, ì bo dɛ ììkɛ̀ nkɛ, ɑ́ dɛ́tɛ́, ti Yiɛ̀ nKuyie ndɔ́ ɑ́ ítɛ́mu.
23Mɛtɑummɛ̀ ti dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mí nnɛ̀ fɔ̃́, ti Yiɛ̀ nKuyie nti wúómmu kɛ yó nyɛ̃́ mɛ kpɛ́í nsɑ̃́ɑ̃̀.
24Kɛ̀ Dɑfiti nsɔri dikpɑ́ɑ̀. Kòo tɑ̃̀nkù pɑ̀nwèe yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ɛ ɑ̃nnɛ́ dibɑnni kòo kpɑ̀ɑ̀tìi kɑri kɛ bo di dibɑnni,
25kɛ́nkɑri o kɑ̀rì kɛ dírí kumɑrí, kɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kóo kótì Abunɛɛ kɑ̀ri o tɑkɛ́, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɑ̀ri o ììkɛ̀, kɛ̀ Dɑfiti kó mɛfíè nfeí.
26Sɑuri í mbɛ́i ntìmɑtì dɛ yiè kòo yɛ̀mmɛ̀ ndò nkɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ ò bo nsɑ̃ũ omɑ́ɑ̀ ndi, kɛ̀ dɛɛ̀ te kòò í kɔ̀tɛní.
27Otɑ̃̀nkù yiè dɛ́rì kòo kpɑ̀ɑ̀tì wɛ̃tɛ kɛ́yɑ̀ Dɑfiti kɑ̀rì feímɛ̀ kɛ́bekɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ yĩ́mɛ kɛ̀ Dɑfiti wee í kɔ̀tɛní kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ í kɔ̀tɛní yíe?
28Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ dɔ̀: Dɑfiti n yɑ̃ũtɛ́mu kɛ tú nh ò pɑ̃ kucɛ kòò dɔ́ kɛ́kɔtɛ Bɛtideɛmmu nwe, kɛ yetoo,
29ò m mɔɔmu kɛ tú nh ò yóu kòo kɔtɛ kɛ̀ bɛ̀ mɔ̀kɛ ikuɔ́ nyi bɛ cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kòo kóo kótì yɛ̃ nwèe kɔtoo. Ntɛ dɛ̀ɛ̀ te kɛ̀ Dɑfiti í nɑ kɛ kɔ̀tɛní okpɑ̀ɑ̀tì bɑnni.
30Kòo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑuri miɛkɛɛ pɛikɛ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ kòo ò sɑ̃̀ɑ̃́ nkɛ dɔ̀: Tɛmɔtɛ̀ kó dɛbirɛ fɔ̃́! N yɛ̃́mu kɛ dò nhɑ tùótɛ́ Sɛsee kó dɛbirɛ ndɛ kɛ dɔ̀ɔ̀ ɑ nɛ́po! A fɛi ĩ́nkɛ̀ nkɛ nɛ̀ ɑ yɔ̃ kpɛyi.
31A nyɛ̃́ kɛ dò nkɛ̀ dɛ kóo nìtì kpɑɑ́ fòù ɑ í yóó nɑ kɛ́di tikpɑ̀tì, tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ we nni mpĩ́nní, ò dò nkɛ́kuɔmu.
32Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tɛ̃́nnɛ́ o cicɛ Sɑuri kɛ dɔ̀: Bɑ nkpɛ́í nte kòò dò nkɛ́kú? Ò cɑ̀ɑ̀rɛ̀ bɑ?
33Kɛ̀ Sɑuri youtɛ o kpɑ̃nnì kɛ bo ò tɑ̃, kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ bɑntɛ́ o cicɛ bɑɑ dɔ́mɛ̀mu kɛ́kuɔ Dɑfiti.
34Kòo miɛkɛɛ pɛikɛ kòo ítɛ́, bɑ́ ò tɛ̃́nkɛ í ndi tibɑndiitì, diyiè dɛ́rì kpɛti. Kòo yɛ̀mmɛ̀ɛ cɑɑ̀rɛ̀ mɛdiɛ̀ nho cicɛ sɑ̃̀ḿmúmɛ̀ Dɑfiti.
35Kɛ̀ dɛ̀ɛ wentɛ́ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ yɛ̀ kɛ́kɔtɛ bɛ̀ wee bennɛ́ dɛ̀ bɛtɔbɛ̀ wenwe nɛ̀ Dɑfiti kɛ nɛínɛ̀ dɛdɑpùmbirɛ,
36kɛ́ dɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cokɛ́ kɛ́túótɛ́ní ipie n yóó tɑ̃ũ ì. Kòo dɑpɑ̀ɑ̀ ncokɛ́ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ tɑ̃ũ kupie nkɛ̀ kùu ò sèńtɛ́.

37Odɑpɑ̀ɑ̀ tùɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì kupie mborɛ̀ kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ pĩɛ̃kɛ́ kɛ dɔ̀: Kupie nyí pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛndɑɑ̀?
38Cokɛ́ mɛcɑ̃ɑ̃ mbɑ́ cómmú! Kòo dɑpɑ̀ɑ̀ ntúótɛ́ kupie nkɛ́wɛ̃tɛní.
39Odɑpɑ̀ɑ̀ nyí nyɛ̃́ tìmɑtì, Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɛ̀ Dɑfiti kɛ̀ bɛmbɛ mɛ nyɛ̃.
40Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ duɔ́ nho duokɛ̀ nɛ̀ o tɑ̃mmù odɑpɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ̀: Kpɛ̃nnɛ́ dɛ tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
41Kòo dɑpɑ̀ɑ̀ nkò nkɛ̀ Dɑfitii yɛ̀nní ò do sɔri dɛ̀ ditɑ̃rì píkù, kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀, kɛ́nínkú kɛ́sĩ́nnɔ́ɔ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ ììkɛ̀ kucɛ mɛ̀tɑ̃ɑ̃ti, kɛ̀ bɛ̀ɛ kɔúnnɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɛ́kuɔ́ mmɛdiɛ̀.
42Kɛ̀ Sonnɑtɑ̃ɑ̃ nɑ́kɛ́ Dɑfiti kɛ dɔ̀: Kɔtɛ kɛ̀ dɛ̀ nnɑɑti, ɑ bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nti dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ tɑummɛ̀ kɛ yu ti Yiɛ̀ nKuyie nyètìrì, kù yɛ̃́mu dɛ kó mɛtɑummɛ̀ kpɛ́í nkɛ̀ mɛ̀ yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀ nɛ̀ ti yɑɑ̀bío.