Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Koiruwaa

Sameela Maxaafaa Koiruwaa 20

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Daawiti Raaman de7iya Naayootappe baqatidi, Yonaataanakko biis; biidi Yonaataana, “Taani ai oottidanaa? Ta mooroi aibee? Ne aawai tana woranau koyiyoogee, taani a waata qohiinee?” yaagidi oichchiis.
2Oichchin Yonaataani, “Hegee neeppe haakko! Neeni haiqqakka. Be7a, guuttabaa gidin, gitabaa gidin, ta aawai taayyo yootennan de7iiddi aibanne oottenna. Ta aawai ha yohuwaa taappe aissi qottii? Hegaatto gidenna!” yaagidi zaariis.
3SHin Daawiti Yonaataana, “Neeni tana siiqiyoogaa ne aawai keehi erees; ne aawai baayyo, ‘Yonaataani ha yohuwaa eroppo; erikko i azzanana!’ yaagiis. SHin de7o Xoossai ero; ne shemppoi ero; taappenne haiquwaappe gidduwan mexi issi tanggoi attiis” yaagidi caaqqiis.
4Caaqqin Yonaataani, “Neeni ootta giidobaa aibanne taani neeyyo oottana” yaagiis.
5Yaagin Daawiti hagaadan yaagiis; “Siya, wonttoi aginaa xeeruwaa bonchchiyo gallassa; taani kawuwaara qumaa maana koshshees. SHin taani baada wontti pe7in omarssi gakkanaashin, gaden qosettana.
6Ne aawai tana koyikko, neeni a, ‘Daawitanttaso asai ubbai laittaa yarshshuwaa yarshshiyo wode gidiyo gishshau, Beetaliheeme ba katamaa eesuwan baana giidi, tana oichchidi biis’ yaaga.
7Yaagin i, ‘Yaanikko lo77o’ yaagikko, tau ne ashkkarau saro; shin i hanqqettikko, i tana qohanau ba qofaa qachchidoogaa hegan era.
8Nena gidikko, neeni taayyo ne ashkkaraayyo kehabaa ootta; aissi giikko, neeni tanaara ne ashkkaraara GODAA sinttan maacettadasa. SHin tanan mooroi de7ikko, tana neeni wora! Ne aawaassi tana aatta immoppa” yaagiis.
9Yaagin Yonaataani, “Hegee neeppe haakko! Ta aawai nena qohanau ba qofaa qachchidobaa taani eridaakko, neeyyo yootikkinaayye?” yaagidi zaariis.
10Yaagin Daawiti, “Ne aawai neeyyo iita zaaruwaa zaarikko, taayyo yootanai oonee?” yaagidi oichchiis.
11Oichchin Yonaataani, “Haaya; gade boos” yaagiis; yaatin, naa77aikka gade biidosona.
12Bin Yonaataani Daawita hagaadan yaagiis; “GODAI Israa7eela Xoossai ero, taani wontti pe7in ta aawaa qorana. I neeyyo keha qoppikko, taani kiittada nena erissana.
13SHin ta aawai nena qohanau koyidabaa gidikko, qassi hegaa taani nena erissennan aggikkonne nena saron moissa yeddennan aggikko, GODAI taayyo iito! GODAI ta aawaara issippe gididoogaadan nenaarakka issippe gido.
14Tana asi worennaadan ta de7o laitta ubban aggenna siiquwaa, GODAAGAA malaa taayyo ootta.
15Qassi GODAI Daawita morkketa ubbaa biittaappe xoqollido wodekka, ta keettaa asaappe ne siiquwaa haassoppa” yaagiis.
16Hegaa gishshau, Yonaataani, “GODAI Daawita morkketa achcho” yaagidi Daawita keettaa asaara maachchaa maacettiis.
17Yonaataani Daawita ba huuphedan siiqido gishshau, “Neeni tana tumu siiqiyoogaa qonccissanau ane taayyo naa77anttuwaa caaqqa” yaagidi caaqettiis.
18Hegaappe guyyiyan, Yonaataani Daawita, “Wontto aginaa xeeruwaa bonchchiyo gallassa; neeni uttiyo sohoi mela de7ikko, neeni bainnaagee erettana.

19Wontti pe7in omarssi baada, ha metoi doommido gallassi neeni qosettidosan qosetta; qosettada Exela giyo zaallaappe guyyeera takkashsha.
20Taani aibakko zambbiyaabaa milatada, a miyyessaara heezzu zubbeta wonddafiyan dukkana.
21Hegaappe guyyiyan, ta ashkkaraa, ‘Baada zubbeta koya’ yaagada kiittana; taani a kiittaidda, ‘Be7a; zubbeti neeppe ha baggaara de7oosona; taakko ekkada ya’ yaagiyaabaa gidikko, haaya; aissi giikko, de7o GODAI ero, neeyyo sa7i saro; nena aibinne bochchenna.
22SHin taani ta ashkkaraa, ‘Be7a; zubbeti neeppe hini baggaara de7oosona’ yaagiyaabaa gidikko, neeni aggada ba; aissi giikko, GODAI nena wora yeddiis.
23Neeninne taani haasayido maachchaa gidikko, hegau neeppenne taappe gidduwan GODAI merinaayyo markka” yaagiis.
24Hegaa gishshau, Daawiti gaden qosettiis. Aginaa xeeruwaa bonchchiyo gallassai gakkido wode, Kawoi Saa7ooli qumaa maanau yiis.
25Yiidi haroode ba uttiyo sohuwan godaa lanqqen uttiis; Yonaataani appe sintta baazzan uttiis; Abaneeri Saa7oola lanqqen uttiis; shin Daawita sohoi mela de7ees.
26Saa7ooli he gallassa ainne gibeenna; aissi giikko, Saa7ooli, “Daawiti aibakko haniis; he gallassaa bonchchennaadan tuniis; tuma i tuniis” yaagidi qoppiis.
27SHin wonttetta gallassikka, aginau naa77antto gallassi Daawita sohoi mela de7ees. Saa7ooli ba na7aa Yonaataana, “Isseya na7ai zinokka hachchikka qumaa maanau aibissi yibeennee?” yaagidi oichchiis.
28Oichchin Yonaataani, “Daawiti Beetaliheeme baana giidi tana oichchiis;
29i tana, ‘Nu keettaa asai kataman yarshshuwaa yarshshiyo gishshaunne ta ishaikka tana azazido gishshau, hai tana yeddarkkii; neeni tana siiqiyaabaa gidikko, ane taani ta ishantta be7anau bais’ yaagiis. Kawuwaa maadaappe maanau i yibeennaagee hegaa gishshassa” yaagidi zaariis.
30Saa7ooli Yonaataana bolli hanqquwaa eexxi kiyidi hagaadan yaagiis; “Laa geellanne makkalanchcha mishiree na7au, neeni ne huuphen kauyyanaunne nena yelida ne aayyiyo kaushshanau neeni Isseya na7aa bagga gididoogaa taani erikkinaayye?
31Isseya na7ai ha sa7aa bollan de7ido peeshan ubban neeni woikko ne kawotettai eqqenna. Ha77i kiittada taayyo a ehiissa; aissi giikko, i haiqqanau bessees” yaagiis.
32Yaagin Yonaataani ba aawaa Saa7oola, “I aibissi haiqqii? I oottidobi aibee?” yaagidi oichchiis.
33Oichchin Saa7ooli Yonaataana woranau tooraa a bolli xonggiis. Hegaa gishshau, Yonaataani ba aawai Daawita woranau qofaa qachchidoogaa eriis.
34Eridi, hanqquwaa suulliiddi maadaappe denddi eqqiis; ba aawai Daawita kaushshido gishshau Yonaataani azzanidi, he aginau naa77antto gallassaa mibeenna.
35Maallado Yonaataani Daawitaara gaittanau gade biis; biidi banaara issi yelaga na7aa ekki biis.
36Yonaataani na7aa, “Taani wonddafiyan dukkiyo zubbeta woxxada koya” yaagiis; yaagin na7ai woxxiyo wode, zubbiyaa hefintti dukkiis.

37Na7ai Yonaataana zubbee wodhdhido sohuwaa gakkido wode, Yonaataani na7aa xeegidi, “Zubbee neeppe hini baggaara de7ennee?” yaagiis.
38Qassikka Yonaataani na7aa, “Eesota; ellellada ba; eqqoppa!” yaagidi ba qaalaa xoqqu oottidi odiis. He na7ai zubbiyaa maxidi ekkidi, ba godaakko ehiis.
39Na7ai ha yohuwaa ainne erenna; Yonaataananne Daawita xalaalai eroosona.
40Yonaataani ba ola miishshaa na7aassi immidi, “Tookka ekkada katamaa efa” yaagiis.
41Na7ai biidoogaappe guyyiyan, Daawiti he zaallaa guyyeppe kiyiis; kiyidi Yonaataana sinttan gulbbatidi, ba som77uwaa biittaa boshissidi heezzutoo ziggiis. Hegaappe guyyiyan, issoi issuwaara yerettidi yeekkidosona; shin Daawiti Yonaataanappe aaruwaa yeekkiis.
42Yonaataani Daawita, “Saro ba; ‘Ne giddooninne ta giddon, ne zerettaa giddooninne ta zerettaa giddon, GODAI merinaayyo markka de7o’ yaagidi nuuni naa77ai GODAA sunttan caaqqida” yaagiis. Hegaappe guyyiyan, Daawiti denddidi biis; Yonaataanikka katamaa guyye simmiis.